RH 1995:194

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 40 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: T.S. har den 25 mars 1995 vid omkring 17.35 fört personbil på länsväg 149 strax norr om Visby efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,71 mg/l.

Personliga förhållanden: Av yttrande till tingsrätten från Frivården i Visby framgår att T.S. är pensionär och att han sedan många år haft alkoholproblem. Det aktuella trafiknykterhetsbrottet förefaller ha blivit en "väckarklocka" för honom och fått honom att inse behovet av alkoholrådgivande insatser. Han har varit på ett första besök på Alkoholrådgivningen. Eftersom behandlingen nyligen inletts har någon bedömning av resultatet inte varit möjlig att göra. Mot bakgrund av T.S:s positiva inställning till alkoholvårdande insatser och att han i nuläget framstår som mycket påverkbar, är det, enligt Frivårdsmyndigheten, sannolikt att sådana insatser kan bli framgångsrika. Därför föreslås skyddstillsyn med föreskrift angående alkoholvård.

Yrkande i hovrätten: fängelse.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: skyddstillsyn jämte 100 dagsböter.

Skäl: Frivården i Visby har den 12 oktober 1995 yttrat sig på nytt i målet. Av yttrandet framgår i huvudsak följande. Behandlingen vid Alkoholrådgivningen pågår och T.S. är mycket samarbetsvillig och engagerad. Han tillgodogör sig vården på ett utomordentligt sätt. Såväl alkoholrådgivaren som övervakaren anser att det inte finns någon anledning att tvivla på att T.S. kommer att hålla sig nykter. Enligt Frivårdens bedömning har den pågående skyddstillsynen visat sig vara framgångsrik och det finns all anledning anta att skyddstillsynen bidrar till att T.S. avhåller sig från fortsatt brottslighet. - Det rattfylleribrott som T.S. gjort sig skyldig till är av sådan art att fängelse normalt skall ådömas. Endast om det finns särskilda skäl bör påföljden fängelse frångås. Enligt 30 kap. 9 § första stycket 1 och 2 brottsbalken kan rätten som särskilda skäl beakta om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans brottslighet eller om den tilltalade undergår behandling för missbruk som kan antas ha samband med hans brottslighet. Av utredningen framgår att T.S. under lång tid överkonsumerat alkohol. Det aktuella rattfylleribrottet ledde till att han kom till insikt om sitt alkoholproblem och att han sökte hjälp. T.S. undergår alkoholavvänjande vård och behandlingen har hittills varit framgångsrik. Sålunda har han - efter vad som här utretts - varit helt nykter under den tid om drygt sex månader som nu gått sedan brottet begicks. Det har alltså skett en påtaglig förbättring av T.S:s personliga situation som kan antas ha samband med rattfylleribrottet. Med tillämpning av 30 kap. 9 § andra stycket 1 och 2 brottsbalken finner hovrätten - om än med viss tvekan - tillräckliga skäl föreligga att frångå normalpåföljden och i stället låta domen på skyddstillsyn och böter stå fast.