RH 1995:201

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 47 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: R.P. förde den 23 december 1994 omkring kl 16.30 personbil i Oskarshamn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,77 milligram per liter.

Personliga förhållanden: Av yttrande från Frivårdsmyndigheten i Västervik framgår att R.P. och hans hustru hyr en bensinstation av Statoil. Framtiden är mycket oviss då Statoil överväger att säga upp avtalet. Bara det förhållandet att hans körkort blivit indraget gör att han har svårigheter att sköta sitt arbete. En fängelsepåföljd skulle sannolikt rasera alla möjligheter till arbete i nuvarande form för R.P.. Med hänsyn till omständigheterna framstår villkorlig dom som en lämplig påföljd.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Grovt rattfylleri är ett brott av sådan art att inte frihetsberövande påföljd bör komma i fråga endast om det föreligger särskilda skäl. Vad som framkommit i yttrandet från frivårdsmyndigheten och av övrig utredning utgör enligt tingsrättens bedömning inte sådana skäl. Påföljden skall därför bestämmas till fängelse. Strafftidens längd för brott av ifrågavarande slag är enligt fast praxis en månad. Av 29 kap. 5 § 5 p brottsbalken framgår att rätten vid straffmätningen utöver brottets straffvärde i skälig omfattning skall beakta om den tilltalade till följd av brottet drabbas av eller om det finns grundad anledning anta att han kommer att drabbas av avskedande eller uppsägning från anställning eller av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning. Körkortsindragningen har för R.P. med hänsyn till den verksamhet han bedriver inneburit komplikationer. Dessa är emellertid inte av den arten att de kan anses utgöra synnerlig svårighet i hans näringsverksamhet och påverka straffmätningen. Med hänsyn härtill och då R.P. inte gjort sannolikt att hans och hans hustrus hyresavtal med Statoil kommer att sägas upp i anledning av det inträffade brottet finner tingsrätten inte skäl bestämma straffet till kortare tid än en månad.) Hovrätten delar tingsrättens bedömning att de svårigheter som har uppstått till följd av körkortsindragningen inte är sådana att de skall påverka straffmätningen. Då vidare R.P. inte har förmått visa eller ens göra antagligt att Statoil kommer att säga upp arrendeavtalet med honom, finns det inte skäl frångå en fängelsepåföljd.