RH 1995:21

Fråga om skälig ersättning för inställelse vid edgångssammanträde för att avlägga fakultativ ed.

Sedan Mälarkonferenser AB försatts i konkurs hölls edgångssammanträde till vilket A.L. kallats för att avlägga fakultativ ed enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen. A.L. yrkade ersättning för sin inställelse av konkursboet med bl.a. 1 660 kr avseende kostnader för ombud och 1 000 kr för tidsspillan. Sollentuna tingsrätt, tingsnotarien Sofia Hultin, biföll inte kostnadsyrkandet i denna del med motiveringen att dessa yrkanden inte utgjorde någon ersättningsgill kostnad för inställelsen.

A.L. överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Ersättning skall utgå för tidsspillan. Beträffande ombudsarvode gäller att A.L. i samband med konkursen anklagats för ett flertal åtgärder av tvivelaktig natur. Han har dessutom trakasserats av massmedia.För att undvika att uppge besvärande omständigheter m.m., vilka han inte skulle vara skyldig att uppge, har han anlitat ombud för att avgränsa edgången till de uppgifter han är tvungen att lämna. Mot denna bakgrund skall skälig ersättning utgå för A.L:s ombudskostnader.

Mälarkonferenser AB:s konkursbo bestred genom konkursförvaltaren S.C. ändring av det överklagade beslutet. Konkursboet anförde att ersättning för ombudskostnader inte lagligen kunde utgå, samt att ersättning för tidsspillan var ersättningsgill såvitt A.L. kunde styrka att han haft sådana kostnader.

Svea hovrätt (1995-01-25, hovrättslagmannen Peter Löfmarck, hovrättsrådet Karl Matz, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Johan Nilsson) lämnade överklagandet utan bifall och anförde följande. Enligt 6 kap. 14 § andra stycket konkurslagen har den som inställt sig för att avlägga fakultativ ed rätt till skälig ersättning för sin inställelse. Skälig ersättning kan inte anses innefatta ersättning för ombudskostnader. Däremot är kostnader för egen tidsspillan ersättningsgilla. Eftersom konkursbona inte medgett att A.L. har haft sådana kostnader måste dock denne, i vart fall i någon mån, specificera dessa. Då A.L. inte gjort detta kan inte heller ersättning utgå för tidsspillan.

Målnummer Ö 3650/94