RH 1995:216

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 62 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärningar: 1. H.A. har den 14 januari 1995 fört personbil på bl.a. Haningeleden i Linköping efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 1,14 milligram per liter.

2. H.A. har den 30 april 1995 fört personbil på Aftongatan i Linköping efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,26 milligram per liter.

Personliga förhållanden: H.A., som är 71 år gammal, är tidigare ostraffad. Han är sjukpensionär sedan tio år tillbaka på grund av kärlkrampsbesvär. Han har bl.a. genomgått en kranskärlsoperation. Han medicinerar för kärlkrampsbesvären och mot depression. I ett av Frivården i Linköping den 21 juni 1995 daterat yttrande sägs att H.A. inte ansett sig vara alkoholberoende eller ha behov av kontakt med alkoholpoliklinik. Frivården har, mot bakgrund av H.A:s ålder och tidigare välförhållande samt med hänsyn till hans sjuklighet, som påföljd förordat villkorlig dom.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: 1. grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

2. rattfylleri (4 § 1 st trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: H.A. har i hovrätten åberopat ett läkarintyg utfärdat vid Axet- Runa mottagningen i Norrköping. Av intyget framgår bl.a. att han sedan den 20 juni 1995 fått Dipsan två gånger dagligen, att han besökt kliniken två gånger per vecka under denna tid och att han varit hos sköterska på kliniken vid sammanlagt 28 tillfällen. H.A. har vidhållit att han inte har alkoholproblem. Anledningen till att han genomgår behandlingen vid Axet-Runa mottagningen är att han därigenom vill bevisa att han inte är alkoholist. Hans fysiska och psykiska lidanden gör att han anser sig inte kunna avtjäna ett fängelsestraff. - Enligt 29 kap. 5 § 6 brottsbalken skall vid straffmätningen beaktas om den tilltalade på grund av hög ålder och dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. Även vid val av påföljd skall enligt 30 kap. 4 § brottsbalken hänsyn tas till sådana omständigheter. Av förarbetena till bestämmelserna framgår att det framförallt är aktuellt att beakta hög ålder då fråga uppkommer om att döma ut längre fängelsestraff, dvs straff på mer än endast någon eller några månader. Vidare sägs att hänsyn till dåligt hälsotillstånd kan tas vid allvarligare fysiska handikapp såsom förlamning eller starkt nedsatt syn och då gärningsmannen lider av allvarlig sjukdom, framför allt då denna bedöms vara livshotande. - Tillräckliga skäl för att frångå normalpåföljden fängelse har inte framkommit. Enligt personutredningen lider H.A. av depressioner samt har kroppsliga besvär med hjärta och blod. Med hänsyn till detta och till hans höga ålder - 71 år - anser hovrätten att fängelsestraffet kan sättas lägre än tingsrätten gjort.