RH 1995:221

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 67 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: M.P. har den 16 december 1994 klockan 16.40 fört personbil på riksväg 34 vid Mörlunda inom Hultsfreds kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgått till 1,32 promille.

Personliga förhållanden: Av en av frivårdsmyndigheten i Kalmar utförd personutredning framgår bl.a. följande. M.P. dricker ibland alkohol. Det rör sig då om en förtäring på mellan 12 och 14 burkar starköl. M.P. har genomgått en drogtest inom ramen för frivårdens rattfylleriprogram och bedömts vara kemiskt beroende av alkohol. M.P. har vid ett tidigare tillfälle, 1991, gjort sig skyldig till rattfylleri, varvid han ådömdes böter. Utredande frivårdsinspektör bedömer M.P. såsom motiverad att genomgå frivårdens rattfylleriprogram. Frivårdsmyndigheten föreslår att M.P. döms till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan innebärande deltagande i frivårdens rattfylleriprogram. M.P. har förklarat sig beredd att underkasta sig den behandling som erbjuds honom genom rattfylleriprogrammet.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Grovt rattfylleri är ett brott av sådan art att annan påföljd än fängelse kan komma i fråga endast då det föreligger särskilda skäl. I förarbetena till den senaste ändringen av trafiknykterhetslagstiftningen (prop. 1993/94:44 s. 35) framhålls särskilt som exempel då inte frihetsberövande påföljd kan väljas de s.k. kontraktsvårdsfallen. Vid prövningen av om kontraktsvård skall kunna träda i stället för fängelse skall emellertid beaktas hur vården är utformad, vårdtid, regler och behandlingsinnehåll (se prop. 1986/87:106 s. 47). Enligt tingsrättens bedömning är den för M.P. föreslagna behandlingen, som till huvudsaklig del är utformad som en kurs, inte tillräckligt ingripande för att träda i stället för fängelse. På grund av det anförda och då inte heller i övrigt särskilda skäl föreligger för inte frihetsberövande påföljd skall M.P. ådömas fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.