RH 1995:222

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 68 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: V.Å. har den 9 februari 1995 vid 14.35-tiden efter alkoholförtäring fört en personbil på länsväg 590 inom Askersunds kommun, oaktat alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgått till 2,51 promille.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p och 3 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse två månader.

Skäl: Det framgår av utredningen att V.Å. tidvis missbrukat alkohol. Han har i hovrätten uppgett att han alltsedan tingsrättens dom intagit antabus och därför inte druckit alkohol. I den behandlingsplan för kontraktsvård som Frivårdsmyndigheten upprättat har som behandlingsinnehåll angetts samtal med läkare och öppenvårdsassistent samt deltagande i samtals- och informationsgrupp kring alkoholfrågor. - Påföljden för grovt rattfylleri skall med hänsyn till brottets art normalt bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl talar för en frihetsberövande påföljd. Det program för kontraktsvård som föreslagits skiljer sig inte från vad som kan föreskrivas vid en vanlig skyddstillsyn utan stöd av bestämmelserna om behandlingsplan. Några särskilda skäl att välja skyddstillsyn i stället för fängelse föreligger därför inte (jfr RH 1994:82). Inte heller förekommer anledning att nedsätta det av tingsrätten utmätta straffet.