RH 1995:45

Prövningstillstånd har erfordrats för prövning i hovrätten av överklagande av godkänt föreläggande av ordningsbot (skiljaktig mening).

H.B. förelades den 6 september 1994 ordningsbot av en polisman för hastighetsöverträdelse för att han på europaväg 22 i Pukavik i Sölvesborgs kommun fört personbil PKJ 278 med 82 kilometer i timmen där högsta tillåtna hastigheten var 70 kilometer i timmen. H.B. erkände förseelsen och godtog ordningsboten.

H.B. överklagade föreläggandet av ordningsbot till tingsrätten och angav som grund för sin talan i huvudsak att det ej kunde anses ställt utom allt rimligt tvivel att trafikpolisen inte förväxlat av honom framförd personbil med annat fordon.

Sölvesborgs tingsrätt (1995-03-24, tingsfiskalen Bodil Bassman) fann att vad H.B. anfört inte utgjorde grund för att undanröja föreläggandet. Tingsrätten avslog H.B:s klagan.

H.B. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle meddela prövningstillstånd och undanröja föreläggandet av ordningsboten.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1995-05-10, hovrättsråden Bengt Nilsson, referent, och Göran Petersson) meddelade inte prövningstillstånd i målet.

Hovrättslagmannen Trygve Hellners var skiljaktig i frågan om prövningstillstånd och anförde: I förarbetena till den lagändring varigenom systemet med prövningstillstånd i brottmål infördes saknas uttalanden om att systemet skulle vara avsett att tillämpas också i sådana mål enligt 59 kap.rättegångsbalken där fråga är om överklagande av tingsrätts beslut i fråga om klagan på godkänt föreläggande av ordningsbot. Det framgår tvärtom att lagstiftaren endast avsett att reformen skulle gälla överklagande av vissa avgöranden i brottmål (se prop. 1992/93:216 s. 48 ff, 56 ff och 88 ff samt Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU34 s. 8 ff). Skäl kan visserligen anföras för att ett krav på prövningstillstånd borde uppställas också i sådana fall då talan förs mot tingsrätts beslut enligt 59 kap. 10 § rättegångsbalken (jfr 59 kap. 8 § och Welamson, Rättegång VI, 3 uppl. 1994, s. 259 vid not 3). Det är emellertid här - i motsats till vad som är fallet när tingsrätts dom i brottmål överklagas i vanlig ordning - fråga om fullföljd i samband med tillämpningen av ett extraordinärt rättsmedel. Handläggningen vid tingsrätten är vanligen helt skriftlig. De motiv som ligger bakom systemet med prövningstillstånd har inte någon styrka i nu aktuellt fall. Ordalydelsen av 59 kap. 8 § i dess avfattning enligt SFS 1994:1034 ger med hänsyn till begränsningen i 49 kap. 13 § av kravet på prövningstillstånd till fall av prövning av "tingsrätts dom" inte stöd för att också fullföljd i nu aktuella situationer inbegrips. Eftersom uppställandet av ett krav på prövningstillstånd innefattar en inskränkning i klagandens möjligheter att få målet bedömt av en högre instans, bör begränsningen ha kommit till tydligt uttryck i lagstiftningen. Då så inte är fallet bör överklagandet i förevarande mål prövas utan att någon sådan prövning som avses i 49 kap. 13 § rättegångsbalken har företagits.

Målnummer Ö 520/95