RH 1995:64

Fråga om entledigande av offentlig försvarare som utsatts för hot.

K.S. dömdes den 25 januari 1995 av Södra Roslags tingsrätt för misshandel, olaga hot, olovlig körning och grovt rattfylleri till fängelse i fyra månader. Vidare förklarades viss villkorligt medgiven frihet förverkad. K.S. biträddes vid tingsrätten av sin offentlige försvarare advokaten P.M.

K.S. överklagade domen och yrkade att åtalet avseende misshandel och olaga hot skulle ogillas. Han yrkade vidare att påföljden, oavsett utgången i skuldfrågorna, skulle bestämmas till skyddstillsyn och i andra hand att fängelsestraffet skulle sättas ned.

Sedan K.S. begärt att få byta offentlig försvarare lämnade hovrätten i ett beslut den 6 april 1995 hans begäran därom utan bifall.

Härefter begärde P.M. i en särskild skrift till hovrätten att få bli entledigad från uppdraget som offentlig försvarare. Som skäl för sin begäran anförde P.M. i huvudsak följande: Han har blivit hotad av en person av utländsk härkomst genom att denne lämnat ett meddelande på hans telefonsvarare av den innebörden att, om han inte omgående skulle se till att han entledigades som försvarare för K.S., den aktuella personen skulle komma upp till honom på ett personligt besök för att diskutera saken. Med hänsyn till detta hot bör han befrias från uppdraget.

K.S. bereddes tillfälle att yttra sig i frågan men avhördes inte.

Svea hovrätt (1995-05-09, hovrättsrådet Göran Rosenberg, ordförande, och hovrättsassessorn Elisabet Malmström, referent) lämnade P.M:s begäran utan bifall och anförde: Den som har förordnats som offentlig försvarare har ett uppdrag av särskild karaktär. Ett sådant förordnande får återkallas bara om det finns något giltigt skäl för det. Omständigheter av det slag som P.M. har åberopat kan i och för sig tänkas utgöra sådant skäl, inte minst om de innebär att försvararens förmåga att tillvarata den tilltalades intressen skulle försämras. Vad P.M. har anfört ger enligt hovrättens mening dock inte tillräcklig grund för att anse att det är motiverat att förordnandet som offentlig försvarare på begäran av denne återkallas.

Hovrättsrådet Sven-Ivar Forss var skiljaktig och anförde följande: P.M. har med anledning av uppdraget som offentlig försvarare utsatts för ett anonymt hot, som enligt min mening med fog kan uppfattas som åsyftande brottslig gärning. Ingenting tyder på att han åtagit sig uppdraget med kännedom om någon risk för sådant hot. Som offentlig försvarare saknar han det särskilda skydd mot förgripelser i och för hans utförande av uppdraget som domare och åklagare åtnjuter genom reglerna i 17 kap.1 och 2 §§brottsbalken. Under angivna förhållanden kan det inte skäligen krävas av P.M. att han kvarstår som offentlig försvarare för K.S. Jag vill därför bifalla P.M:s begäran.

Målnummer B 442/95