RH 1995:87

I mål om avhysning har hovrätten godtagit rättegångsfullmakt undertecknad av verkställande direktören för ett fastighetsbolag såsom en löpande förvaltningsåtgärd.

Kungsleden Öst Fastighets Aktiebolag yrkade i tingsrätten avhysning av N.C.. Bolaget företräddes av ombud som ingett en fullmakt utfärdad av bolagets verkställande direktör. Av registreringsbeviset framgick att bolagets firma tecknades av styrelsen eller av två i förening av styrelseledamöterna och viss annan namngiven person. Det framgick också att verkställande direktören hade rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Tingsrätten förelade ombudet att inkomma med erforderlig fullmakt men bolaget vidhöll att den ingivna fullmakten var tillfyllest.

Stockholms tingsrätt (1995-03-24, rådmannen Olle Sörheim) avvisade bolagets talan och anförde - sedan tingsrätten pekat på att det är lättare med den formella kontrollen att en fullmakt utfärdats i överensstämmelse med vad som anges i registreringsbeviset än att bedöma om verkställande direktören har rätt att utfärda en rättegångsfullmakt inom ramen för vad som kan anses som en löpande förvaltningsåtgärd med hänsyn till bolagets verksamhet - följande: Tingsrätten finner - i enlighet med stadgad praxis vid domstolen - att det inte framgår att verkställande direktören i detta fall har rätt att utfärda rättegångsfullmakt med stöd av 8 kap. 12 § aktiebolagslagen. Det leder till att käromålet skall avvisas.

Bolaget överklagade avvisningsbeslutet och vidhöll i hovrätten att bolagets verksamhet gick ut på att äga och förvalta fastigheter innebärande bl.a. att teckna hyres- och andra nyttjanderättsavtal samt att handlägga uppkommande frågor rörande sådana avtal. Bolaget påstod vidare att tvister med hyresgäster och andra nyttjanderättshavare ingår i normal fastighetsförvaltning samt att utfärdande av rättegångsfullmakt för sådan tvist därför får anses ingå i den löpande förvaltningen.

Svea hovrätt (1995-06-14, hovrättslagmannen Gerhard Wikren, hovrättsrådet Gunilla Persson, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Ann-Marie Sjöberg) undanröjde tingsrättens avvisningsbeslut och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

I motiveringen anförde hovrätten: Som tingsrätten funnit är det angeläget att bestämmelserna om firmateckning i registreringsbeviset iakttas när fullmakt utfärdas för ett rättegångsombud. Härigenom kan handläggningen av tvistemålet komma i gång snabbt och en prövning av vad som ryms inom ett aktiebolags löpande förvaltning kan undvikas.

I detta mål har emellertid bolaget påstått att det ingår i den löpande förvaltningen för bolaget, som äger och förvaltar fastigheter, att handlägga hyres- och nyttjanderättsavtal samt att lösa uppkommande problem och tvister rörande sådana avtal. Av handlingarna i målet framgår att det avvisade käromålet avsåg frågan om eventuell avhysning på grund av att en hyresgäst påstås ha underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt ett hyresavtal. Med beaktande av dels tvisteföremålet, dels vad som upplysts om bolagets verksamhet anser hovrätten att verkställande direktören i detta fall får anses ha rätt att teckna bolagets firma vid utfärdandet av fullmakt för ombudet att företräda bolaget i den aktuella rättegången. Den i målet ingivna fullmakten bör därför godtas. Som följd härav skall tingsrättens avvisningsbeslut undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för ny handläggning.

Målnummer Ö 1563/95