RH 1995:92

En klagande som fått sitt överklagande prövat i sak har ansetts inte kunna överklaga samma beslut på nytt, även om tidsfristen enligt 39 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter inte löpt ut.

Scandstick Aktiebolag förvärvade den 15 december 1993 fastigheten Helsingborg Grusbacken 2. Inskrivningsmyndigheten i Helsingborgs domsaga beviljade den 28 januari 1994 bolaget lagfart på fastigheten och bestämde stämpelskatten till 603 000 kr. Bolaget överklagade beslutet till Hovrätten över Skåne och Blekinge och yrkade att stämpelskatten skulle sättas ned. Hovrätten fastställde i beslut den 11 november 1994 inskrivningsmyndighetens beslut.

Bolaget överklagade därefter på nytt inskrivningsmyndighetens beslut, med yrkande att stämpelskatten skulle sättas ned.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1995-09-11, t.f. hovrättslagmannen Jan Lindell samt hovrättsråden Bengt Rosqvist och Roberth Nordh, referent) avvisade bolagets överklagande och anförde:

Hovrätten har genom beslut den 4 november 1994 i mål Ö 1052/94 lämnat ett överklagande från bolaget av ifrågavarande stämpelskattebeslut utan bifall. Även den gången yrkade bolaget att stämpelskatten skulle bestämmas efter 1994 års taxeringsvärde för fastigheten.

Enligt 39 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får ett beslut om fastställande av skatt överklagas inom tre år från dagen för beslutet. Har en part överklagat ett sådant beslut, begränsas motpartens frist för överklagande enligt paragrafen till två månader från det han delgavs överklagandet.

Regeln om överklagande i stämpelskattelagen grundas på i huvudsak samma ändamålsöverväganden som motsvarande bestämmelse i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (jfr prop. 1964:75 s. 255 ff.). Enligt grunderna för sistnämnda bestämmelse har en klagande som fått sitt överklagande prövat i sak inte rätt att överklaga på nytt (se NJA 1954 s. 86). Hovrätten anser att detsamma bör gälla vid överklagande av beslut enligt stämpelskattelagen.

Av det anförda följer att Scandstick Aktiebolag i vart fall efter hovrättens beslut den 4 november 1994 inte kan överklaga inskrivningsmyndighetens beslut om stämpelskatt.

Målnummer Ö 928/95