RH 1995:95

I bötesmål avgjorde tingsrätten även en fråga om bättre rätt till viss egendom, vars värde uppenbart inte översteg basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Hovrätten har ansett att även det enskilda anspråket omfattades av kravet på prövningstillstånd, trots att det var fråga om en fastställelsetalan.

Åklagaren yrkade vid Västerås tingsrätt ansvar å I.O. för egenmäktigt förfarande enligt följande gärningsbeskrivning: I.O. har den 24 november 1994 i företaget Aktiv Assurans i Stockholm AB:s lokaler i Aros Center i Västerås olovligen rubbat L.B:s besittning till honom tillhöriga en hårddisk, en bildskärm och ett tangentbord av märket Eriksson. I.O. har därvid tillgripit nämnda datorutrustning och medfört denna till företagets huvudkontor i Stockholm.

Som ombud för L.B. yrkade åklagaren samtidigt att tingsrätten skulle förklara att denne ägde bättre rätt än Aktiv Assurans i Stockholm AB till den i beslag tagna datorutrustningen.

I.O. förnekade gärningen och bolaget bestred yrkandet om bättre rätt till datorutrustningen.

Västerås tingsrätt (1995-05-12, tingsfiskalen Tomas Åhlen samt nämndemännen Ingegerd Lindqvist Bergström, Ann-Sofi Malm och Jan Eliasson) biföll åtalet och dömde I.O. till dagsböter samt förklarade L.B. äga bättre rätt än bolaget till den i beslag tagna datorutrustningen.

I.O. och bolaget överklagade tingsrättens dom i Svea hovrätt och yrkade att åtalet och det enskilda anspråket skulle ogillas.

Efter föredragning meddelade Svea hovrätt (1995-10-11, hovrättslagmannen Dag Victor, hovrättsrådet Jan-Olov Swahn, referent, och t.f. hovrättsassessorn Lotta Gustavson) följande beslut.

I.O. dömdes av tingsrätten till dagsböter. Detta innebär att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva domen i den delen.

Enligt tingsrättens dom förklarades vidare L.B. äga bättre rätt än Aktiv Assurans i Stockholm Aktiebolag till viss i målet beslagtagen datorutrustning. Utrustningen har enligt ett vid tingsrätten åberopat kvitto inköpts för 700 kronor.

I 49 kap. 12 § rättegångsbalken sägs bl.a. att det i tvistemål där förlikning om saken är tillåten krävs prövningstillstånd om det värde som sägs i 1 kap. 3 d § tredje stycket samma balk uppenbart inte överstiger basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det värde som avses är värdet av vad som yrkas enligt vad som kan antas gälla vid tiden för talans väckande.

I förarbetena till reglerna om prövningstillstånd har uttalats att det utanför det s.k. småmålsområdet aldrig skulle krävas prövningstillstånd för att få en fastställelsetalan fullständigt överprövad i hovrätten (prop. 1992/93:216 s. 86 f.). Enligt hovrättens mening är det emellertid i förevarande fall uppenbart att tvisteföremålets värde inte överstiger ett basbelopp. Några sakliga skäl för att under sådana omständigheter anse att det, i strid med lagtextens ordalydelse, inte krävs prövningstillstånd synes inte föreligga (jfr NJA 1979 s. 591). Hovrätten anser alltså att det krävs prövningstillstånd även vad gäller frågan om bättre rätt till datorutrustningen.

Hovrätten finner inte skäl att till någon del bevilja prövningstillstånd. Tingsrättens dom skall därför stå fast.

Målnummer B 1568/95