RH 1996:115

Den som godkänts som advokat i något annat EG-land är enligt 8 kap. 9 § rättegångsbalken jämställd med svensk advokat när han eller hon tillhandahåller advokattjänst i Sverige. Till jämställdheten hör även att utländsk advokat måste uppfylla de lämplighetskrav som ställs på offentlig försvarare med stöd av 21 kap. 5 § rättegångsbalken.

Åklagaren yrkade ansvar å J.P., född 1965, för narkotikabrott enligt följande gärningspåstående: J.P. har den 2 augusti 1994 i Maribo arresthus i Maribo, Danmark, olovligen innehaft 4 gram hasch, som är narkotika.

J.P. vitsordade de faktiska omständigheterna men gjorde gällande att gärningen inte var straffbar i Danmark.

Landskrona tingsrätt (hovrättsassessorn (Catharina Kihlefelt Bondesson samt nämndemännen Gunvor Andersson, Leif Johansson och Kristian Ljungberg) dömde J.P. för narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) till fängelse fjorton dagar.

J.P. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till böter eller villkorlig dom. Han yrkade därjämte att hovrätten skulle förordna den danske advokaten H.T. till offentlig försvarare i målet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1995-12-15, hovrättslagmannen Olle Ekstedt, hovrättsrådet Lennart Frii, referent, och t.f. hovrättsassessorn Ingegärd Lind) lämnade i särskilt beslut yrkandet om att H.T. skulle utses till offentlig försvarare utan bifall.

Hovrätten anförde som skäl följande:

H.T., som är verksam som advokat i Danmark, har som ombud för J.P. överklagat tingsrättens dom och yrkat att hovrätten bestämmer påföljden till böter eller villkorlig dom. J.P. har genom sitt ombud även yrkat att hovrätten förordnar H.T. till offentlig försvarare för honom och att denne är väl insatt i dansk rättspraxis som aktualiseras i målet.

Hovrätten gör följande bedömning.

Hovrätten finner att J.P. med hänsyn till främst valet av påföljd i och för sig är i behov av offentlig försvarare. Frågan uppkommer om H.T., som inte är ledamot av Sveriges advokatsamfund, kan förordnas till offentlig försvarare.

Den som godkänts som advokat i någon annat EG-land är enligt 8 kap. 9 § rättegångsbalken jämställd med svensk advokat när han eller hon tillhandahåller advokattjänst i Sverige. Detta gäller även möjligheterna att bli förordnad som offentlig försvarare. Till jämställdheten hör att även advokat måste uppfylla de lämplighetskrav som kan ställas på offentlig försvarare med stöd av 21 kap. 5 § rättegångsbalken.

H.T. är verksam i Roskilde och har enligt egna uppgifter inte tidigare varit verksam i Sverige. Hovrätten finner mot denna bakgrund inte att det framgått att H.T. på sådant sätt behärskar det svenska regelsystemet att han kan anses lämplig som offentlig försvarare i det nu aktuella brottmålet. Den brist det handlar om i denna del uppvägs inte av de insikter H.T. har i dansk rättspraxis även om denna aktualiseras i brottmålet.

Målnummer B 967/95