RH 1996:170

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 10 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärningar: 1. I.U. har i vart fall den 9 september i Örebro innehaft en skarpladdad pistol utan att vara berättigad till det.

2.I.U. har i oktober 1995 i Örebro innehaft ammunition - 28 skarpa skott i kaliber 7,65 - utan att vara berättigad till det.

3. Utan att ha rätt till det har I.U., i vart fall den 30 juni 1996, i sin bostad i Örebro uppsåtligen innehaft ett avsågat hagelgevär.

Rubricering: 1. olaga vapeninnehav (37 § 1 st. p. 1 vapenlagen (1973:1176))

2. olaga innehav av ammunition (38 § 1 st. p. 4 vapenlagen (1973:1176))

3. vapenbrott (9 kap.1 § 1 st.vapenlagen (1996:67)).

Påföljd: fängelse åtta månader (avser även narkotikabrott i två fall, ringa brott, samt olaga hot).

Skäl: (Tingsrätten: Med hänsyn till brottslighetens art, såvitt avser olaga vapeninnehav och vapenbrott, bör påföljden bestämmas till fängelse. När det gäller att bestämma straffvärdet för de aktuella brotten bör det beaktas att användning av skjutvapen vid våldsbrott ökat under de senaste 15-20 åren. Detta motiverar att man bedömer olaga vapeninnehav av det slag som nu är i fråga något strängare än vad man tidigare har gjort (se NJA 1991 s. 498). Tingsrätten finner att fängelsestraffets längd bör bestämmas till åtta månader.) Med hänsyn till såväl brottslighetens art som I.U:s personliga förhållanden utgör skyddstillsyn med föreskrifter inte en tillräckligt ingripande påföljd. På grund härav och på de skäl tingsrätten i övrigt anfört skall påföljden bestämmas till fängelse. Det saknas anledning att sätta ned straffet.