RH 1996:74

Fråga om advokat är berättigad till ersättning enligt helgförhandlingstaxa för arbete med en överklagandeskrift som utförts under helg har besvarats nekande när saken inte förefaller ha varit brådskande.

Genom beslut av Västerås tingsrätt söndagen den 21 juli 1996 häktades A.J. såsom på sannolika skäl misstänkt för stöld. Advokaten L.Ö. - såsom ombud och offentlig försvarare för A.J. - överklagade häktningsbeslutet och yrkade i samband därmed ersättning med 2 010 kr för en timmes arbete i enlighet med den timtaxa som gäller för helgförhandling.

Svea hovrätt (1996-07-25, hovrättslagmannen Thorsten Cars, hovrättsrådet Rose Thorsen och tf. hovrättsassessorn Håkan R:son Matz, referent), som lämnade överklagandet utan bifall, tillerkände advokaten L.Ö. ersättning med 1 004 kr för en timmes arbete i enlighet med normal timtaxa samt anförde följande:

Häktningsförhandlingen ägde rum söndagen den 21 juli 1996. Överklagandeskriften är dagtecknad samma dag. Den omständigheten att överklagandeskriften inkom till tingsrätten först två dagar därefter - den 23 juli 1996 - tyder emellertid på att saken inte bedömdes vara så brådskande att det var nödvändigt att avfatta överklagandeskriften redan under söndagen. Ersättning skall därför utgå i enlighet med normal timtaxa.

Målnummer Ö 3354/96