RH 1996:90

Påföljden för snatteri i butik av en vara värd 86 kr har bestämts till dagsböter, ej penningböter.

Allmän åklagare yrkade ansvar å U.J. för snatteri och påstod därvid att denne, den 28 december 1995 i en konsumbutik i Huddinge, olovligen tagit och tillägnat sig kött värt 86 kr.

Huddinge tingsrätt (1996-04-30, rådmannen Catarina Wallden) dömde U.J. för snatteri av köttbiten och bestämde med hänsyn till värdet av det tillgripna påföljden till penningböter 900 kr.

Åklagaren fullföljde talan och yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till 30 dagsböter. Åklagaren anförde vidare bl.a. följande. Enligt den praxis som allmänt tillämpas av åklagarmyndigheterna vid utfärdande av strafförelägganden skall snatterier i butiker avseende varor värda över 50 kr förskylla dagsböter. Det är inte tillfredsställande att gärningen bedöms olika i fråga om påföljden beroende på om strafföreläggande utfärdas eller påföljden bestäms av en domstol eller beroende på var gärningen begås.

U.J. hördes inte av.

Svea hovrätt (1996-08-29, hovrättslagmannen Lars-Göran Åsbring samt hovrättsråden Gustaf Lagerbjelke, referent, och Arno Lampa) bestämde påföljden till trettio dagsböter om fyrtio kr och anförde:

I överensstämmelse med tingsrättens dom, som överklagats endast i fråga om påföljden, skall U.J. dömas för snatteri.

Av 25 kap. 1 § brottsbalken framgår att om en viss bötesform inte är föreskriven för brottet, döms böter ut i dagsböter eller, om brotten föranleder lägre straff än 30 dagsböter, i penningböter.

Värdet av det som U.J. tillgrep uppgår till 86 kr. Det är allmänt känt att butikssnatterierna har ökat under senare år och på många håll blivit ett allvarligt problem, framför allt inom handeln med dagligvaror, till allt större skada för såväl företagarna som konsumenterna. Hovrätten finner därför att straffvärdet av U.J:s brott är högre än vad tingsrätten ansett. Den praxis i fråga om strafföreläggande av butikssnatterier som åklagaren har hänvisat till och som bygger på anvisningar utfärdade av Riksåklagaren finner hovrätten därför vara välgrundad.

Med hänvisning till vad som har anförts finner hovrätten att straffet skall bestämmas till dagsböter.

Målnummer B 1290/96