RH 1997:161

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 1 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: D.S. har den 6 maj 1995 i en taxibil utanför akutmottagningen på Helsingborgs lasarett riktat en pistolattrapp mot taxichauffören M.P:s ansikte så att den vidrört hans mun samt gjort mantelrörelse. I anslutning härtill har D.S. uttalat “du blir kvar här” eller något likalydande. Förfaringssättet har varit ägnat att hos M.P. framkalla allvarlig fruktan för den egna personliga säkerheten.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1 st BrB).

Yrkat skadestånd: 5.000 kr för psykiskt lidande.

Påföljd: fängelse fyra månader.

Utdömt skadestånd: 5.000 kr för psykiskt lidande och kränkning.

Skäl: Som tingsrätten anfört har hotet varit mycket allvarligt. Brottets art medför att påföljden skall bestämmas till fängelse. M.P. har befunnit sig i en utsatt ställning och brottet har inneburit ett allvarligt angrepp på hans personliga integritet (jfr prop 1992/93 s 30). Med hänsyn härtill och till det sätt på vilket hotet utförts finner hovrätten, med beaktande även av att det inte var ett riktigt vapen, att brottets straffvärde motsvarar det fängelsestraff som tingsrätten bestämt. Det finns inte anledning att sätta ned strafftiden under straffvärdet. - Vid angiven utgång i skuldfrågan är M.P. berättigad till ersättning för de skador han åsamkats genom den brottsliga gärningen. M.P. har uppgett, att han upplevde händelsen som “väldigt obehaglig”, och att han var så uppskakad av gärningen att han fick ta ledigt några dagar därefter. Han har vidare uttalat, att han numera noga observerar sina kunder och att det har hänt att han till följd av händelsen har avstått från vissa körningar samt att han känner obehag i hela kroppen när han utför körningar från det område där D.S. bor. - Av utredningen finner hovrätten att M.P. har åsamkats psykiskt lidande till följd av gärningen. Brottet har - som påpekats nyss - också inneburit en allvarlig kränkning av hans personliga integritet. Han är därför berättigad till skadestånd. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning beträffande skäligheten av det sammanlagda skadeståndet.