RH 1997:162

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 2 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: B.K. har natten till den 31 december 1995 i sin bostad i Nätraby, Karlskrona kommun hotat A-C.P. på sätt som varit ägnat att hos denna framkalla allvarlig fruktan för sin säkerhet till person genom att fatta tag i A-C.P:s hår och hålla en kniv framför halsen på denna.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1 st BrB).

Påföljd: villkorlig dom jämte 60 dagsböter.

Skäl: B.K:s gärning utgör olaga hot. Vid bedömningen av brottets svårhetsgrad är, som åklagaren framhållit, att beakta att B.K. använt kniv. Hotet kan emellertid inte bedömas ha varit av längre varaktighet. Enligt hovrättens mening skall vid bedömningen vidare beaktas att brottet uppenbarligen föranletts av annans grovt kränkande beteende. Hovrätten finner inte att brottet skall anses som grovt. - I påföljdsdelen har på B.K:s egen begäran hörts hennes arbetsgivare, A.F., vilken lämnat henne utmärkta vitsord. B.K. har vidare åberopat vissa intyg från hemlandet. - Skäl saknas till annat antagande än att B.K:s brott är en engångsföreteelse. Påföljden bör bestämmas till villkorlig dom. Särskilda skäl att ej förena den villkorliga domen med böter förekommer inte.