RH 1997:164

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 4 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: I.M. har den 31 augusti 1995 i Laholms kommun vid besök i restaurang Träffpunkten i Edenberga hotat skada och döda R. och M.S. på sätt som varit ägnat att hos de hotade framkalla allvarlig fruktan för deras säkerhet till person.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1 st BrB).

Personliga förhållanden: I.M. dömdes senast den 21 juli 1987 för anstiftan till mened till fängelse sex månader.

Påföljd: villkorlig dom jämte 30 dagsböter.

Skäl: (Tingsrätten: Med hänsyn till att det gått så lång tid sedan I.M. senast gjorde sig skyldig till brott och då den aktuella gärningen uppenbart haft samband med en akut kris i hans näringsverksamhet, finner tingsrätten att en villkorlig dom är tillräcklig för I.M:s tillrättaförande. Enär särskilda skäl inte är däremot skall den kombineras med dagsböter.) Hovrätten finner inte skäl att ändra påföljden.