RH 1997:166

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 6 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: C.S. har den 12 september 1995 i Norriån, Bodens kommun, hotat I.J. och M.P. med våldsbrott genom att uttala att han skulle döda dem, vilket varit ägnat att hos dem framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1 st BrB).

Personliga förhållanden: C.S. förekommer under fyra avsnitt i kriminalregistret. Senast dömdes han den 24 november 1994 för narkotikabrott till fängelse en månad.

Påföljd: villkorlig dom jämte 50 dagsböter.

Skäl: (Tingsrätten: Visserligen har C.S. inte dömts för liknande brottslighet tidigare men omständigheterna vid brottet, att han nattetid sökt upp målsägandena i deras hem och där hindrat dem från att stänga dörren då de sökt freda sig, gör att påföljden inte kan stanna vid mindre än villkorlig dom vilken skall förenas med böter.) Hovrätten gillar tingsrättens påföljdsbestämning.