RH 1997:167

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 7 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S-Å.J. har den 12 maj 1996 i Rottne i berusat tillstånd tagit sig in på tomten till N.S:s hus, slagit på en altandörr och försökt att rycka upp den. I samband härmed har han hotat N.S. med brottslig gärning genom att yttra att han skall slå ihjäl såväl N.S. som hennes barn. Yttrandet har hos N.N. framkallat allvarlig fruktan för egen och barnens säkerhet.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1 st BrB).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: S-Å.J:s muntliga hotelser har haft en allvarlig innebörd och har upprepats flera gånger. Det muntliga hotet har också förstärkts av att han kastat väskan mot dörren samt att han ryckt i dörren och slagit på den. Med hänsyn härtill och med beaktande av att hotelserna riktats mot en kvinna och hennes barn i deras hem måste gärningen anses vara så allvarlig till sin karaktär att annan påföljd än fängelse inte bör komma i fråga.