RH 1997:168

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 8 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: P.L. har i Malmö den 14 juni 1996 kontaktat sin far E.L. varvid han under upprepade hot om våld förmått denne att underteckna ett gåvobrev som P.L. förfärdigat på eget bevåg och med innehåll att fadern med varm hand överlät sin bil på sonen. Hoten, som varit av art att därest icke fadern skrev på överlåtelsehandlingen skulle han döda honom, har för fadern varit ägnade framkalla allvarlig fruktan för sin säkerhet till person. E.L. har av rädsla icke förmått värja sig mot kravet.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1 st BrB).

Påföljd: villkorlig dom.

Skäl: Påföljden bör bestämmas till villkorlig dom. Med hänsyn till den tid P.L. varit frihetsberövad i målet (anm: den 15-25 juni 1996) bör den villkorliga domen inte förenas med böter.