RH 1997:169

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 9 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: M.C. har den 4 december 1995 i Lunnarp, Tomelilla kommun, hotat F.L. genom att till honom uttala att han skulle slå av benen på honom. Hotet har varit ägnat att hos målsäganden framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1 st BrB).

Påföljd: 40 dagsböter.

Skäl: (Tingsrätten: Brottets straffvärde motiverar inte ett strängare straff än böter.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.