RH 1997:170

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 10 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: R.B. har den 5 november 1996 vevat runt med ett järnrör utanför en bil som C.B. och L.F. suttit i vid Mjösätt, Ljustorp i Timrå kommun, samtidigt som han framställt hot med innebörd att han skulle slå ihjäl dem. Hoten har varit ägnade att hos C.B. och L.F. framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1 st BrB).

Påföljd: villkorlig dom jämte 50 dagsböter.

Skäl: (Tingsrätten: Rune B är tidigare ostraffad. Det olaga hot som R.B. har befunnits skyldig till är av förhållandevis allvarlig art och borde åtföljas av ett kortare fängelsestraff. Tingsrätten finner dock, bl.a. med hänsyn till omständigheterna i sig och R.B: s ålder (anm: 63 år) att påföljden kan stanna vid villkorlig dom i kombination med böter.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.