RH 1997:171

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 11 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: J.J. har den 1 december 1996 på restaurang Casa Rosa i Grums hotat C.A. genom att yttra att “ jag skall bränna upp dig och ditt ställe” och liknande yttranden. Hotet har varit ägnat att hos C.A. framkalla fruktan för egen eller annans säkerhet till person och egendom.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1 st BrB).

Påföljd: villkorlig dom jämte 40 dagsböter.

Skäl: (Tingsrätten: J.J. är tidigare ostraffad och inget tyder på annat än att det inträffade är en engångsföreteelse beroende på att han retat sig på att C.A. serverade J.J:s son alkohol trots att J.J. förbjudit honom detta. Annan påföljd än villkorlig dom i förening med ett måttligt bötesstraff är inte påkallad.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.