RH 1997:34

Påföljden för grovt rattfylleri har bestämts till villkorlig dom jämte dagsböter med hänsyn till de svårigheter i sin yrkesutövning som den tilltalade till följd av brottet drabbats av.

Åklagaren yrkade vid tingsrätten ansvar å L.K. för grovt rattfylleri med följande gärningsbeskrivning: L.K. har den 6 oktober 1996 fört personbil på vägar i Huddinge efter att ha förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,71 milligram per liter. - Brottet bedömes som grovt på grund av den höga alkoholkoncentrationen i utandningsluften.

Huddinge tingsrätt (1996-12-18, rådmannen Barbro Ahlbäck samt nämndemännen Bobby von Schoultz Saverum, Sonja Trost och Magdalena Öberg) dömde L.K. enligt 4 a § trafikbrottslagen till fängelse en månad.

I påföljdsfrågan anförde tingsrätten följande: Grovt rattfylleri är ett brott av sådan art att påföljden normalt bör bestämmas till ett kortare fängelsestraff. L.K. har uppgivit att han inte har några alkoholproblem och att han sedan den 14 juni 1996 är anställd som väktare vid Falken Bevakning AB och att han även dessförinnan arbetat som väktare. Han har vidare uppgivit att hans körkort är indraget under 12 månader och att han till följd därav nu tjänstgör med stationära uppdrag. Arbetsgivaren har enligt i målet åberopat intyg anfört att L.K. utför sitt arbete på ett föredömligt sätt och är en tillgång för företaget och att en eventuellt fällande dom skulle innebära att L.K. måste lämna sin anställning, vilket vore olyckligt för alla inblandade.

L.K. har själv uppgivit att intyget skall uppfattas på sådant sätt att en fällande dom med åtföljande fängelsestraff innebär att han blir uppsagd och inte kommer att ha möjlighet att få något nytt arbete.

Vid bestämmande av påföljd finner tingsrätten inte sådana omständigheter föreligga att det finns skäl att frångå normalpåföljden. Vad L.K. uppgivit om att hans anställning påverkas av tingsrättens påföljdsval föranleder ingen annan bedömning. Påföljden skall således bestämmas till fängelse en månad.

L.K. överklagade domen och yrkade att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom förenad med böter.

Svea hovrätt (1997-03-19, hovrättsråden Lars Hesser, referent, och Ingrid Holmstrand, tf. hovrättsassessorn Magnus Jonson samt nämndemännen Per Lundström och Birgitta Reichenberg) ändrade på det sättet tingsrättens dom att påföljden bestämdes till villkorlig dom jämte 100 dagsböter.

L.K. uppgav om sina personliga förhållanden följande. Efter genomgången grundskola har han utbildat sig till väktare. Han har inte någon annan utbildning. Han har arbetat som väktare i åtta år. Han har med anledning av domen på grovt rattfylleri i dagarna fått lämna den anställning som väktare hos Falken Bevakning AB, som han innehaft sedan juni 1996. Han uppbär för närvarande ersättning från A-kassan. Han har inga förhoppningar om att kunna ordna ett nytt arbete.

Hovrätten yttrade i påföljdsfrågan följande: Den fråga hovrätten har att pröva är om det föreligger sådana särskilda omständigheter att det finns skäl att frångå normalpåföljden, dvs. fängelse, för ett brott av det slag som här är aktuellt. De särskilda förhållanden som L.K. åberopat avser de svårigheter att utöva sitt yrke som han uppgivit att brottet medfört.

Enligt 30 kap. 4 § första stycket brottsbalken skall rätten vid val av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse varvid rätten bl.a. skall beakta sådana omständigheter som anges i 29 kap. 5 § brottsbalken. Enligt första stycket 5. i detta lagrum skall rätten bl.a. beakta om den tilltalade till följd av brottet drabbats av avskedande eller av synnerlig svårighet i yrkesutövning.

Av utredningen framgår att L.K. fått sluta sin anställning som väktare hos Falken Bevakning AB efter ingripande från Länsstyrelsen i Stockholm. Det framgår vidare att länsstyrelsen avser att vid fällande dom - sedan den vunnit laga kraft - återkalla godkännandet av L.K. som väktare samt att det därefter måste förflyta minst fem år innan länsstyrelsen på nytt kommer att pröva frågan om L.K. skall få anlitas som väktare.

Hovrätten finner genom utredningen klarlagt att L.K., som inte har någon annan utbildning än väktare och som, såvitt framgår av utredningen, under sitt yrkesliv enbart innehaft olika väktaranställningar, till följd av rattfylleribrottet med all sannolikhet kommer att under avsevärd tid drabbas av allvarliga svårigheter i sin yrkesutövning. Hovrätten, som anmärker att åklagaren inte åberopat några särskilda försvårande omständigheter vad gäller själva körningen, finner vid en samlad bedömning omständigheterna vara sådana att det finns skäl att bestämma påföljden till villkorlig dom jämte dagsböter. Hovrätten har vid påföljdsvalet inte tagit någon egentlig hänsyn till den körkortsindragning som skett med anledning av brottet.

Målnummer B 166/97