RH 1997:44

Den, som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen, har inte ansetts äga talerätt mot beslut varigenom han entledigats från uppdraget.

I mål om vårdnad m.m. förordnade Rättshjälpsmyndigheten jur. kand. P.W. som biträde enligt rättshjälpslagen åt H.G..

H.G. hemställde hos Mölndals tingsrätt att P.W. skulle entledigas som hans biträde och att advokaten B.V.S. skulle förordnas i hans ställe.

Som skäl för sin begäran anförde H.G. att han numera saknade förtroende för P.W., bl.a. på grund av att denne inte framställt yrkande om umgängesrätt för H.G. och utan H.G:s medverkan överklagat tingsrättens beslut att interimistiskt tillerkänna L.B. vårdnaden om parternas barn.

P.W. förklarade bl.a., att han inte tappat förtroendet för H.G. och att han inte ansåg att det förelåg skäl för biträdesbyte. För det fall att han skulle entledigas begärde P.W. ersättning enligt rättshjälpslagen med 25 048 kr, varav 24 598 kr för 24,5 timmars arbete.

Mölndals tingsrätt (1996-11-18, rådmannen Per Österberg) entledigade P.W. och förordnade i hans ställe B.V.S. som biträde enligt rättshjälpslagen åt H.G..

I skälen för beslutet anförde tingsrätten: I mål av förevarande slag är det särskilt viktigt att ombud och klient har förtroende för varandra. Det föreligger därför skäl att medge H.G:s begäran om byte av biträde, såvida inte kostnadsaspekter medför en annan bedömning. Det kan därvid konstateras att P.W:s ersättningsyrkande framstår som synnerligen högt och att den ersättning han slutligen skall tillerkännas väsentligen kommer att understiga vad han yrkat. Med hänsyn härtill får det anses föreligga skäl att bevilja H.G:s begäran om byte av biträde.

P.W. överklagade beslutet och yrkade att detta skulle upphävas.

Domstolsverket avgav yttrande i frågan om P.W:s talerätt och anförde därvid att överklagandet borde avvisas.

Hovrätten för Västra Sverige (1997-03-12, hovrättslagmannen Gunnel Wennberg, hovrättsrådet Lennart Morard, referent, och adjungerade ledamoten Cecilia Hegethorn) avvisade överklagandet på följande skäl:

Rättegångsbalken och rättshjälpslagen innehåller inte någon bestämmelse i fråga om biträdes rätt att överklaga ett beslut om entledigande. I stället får allmänna regler om talerätt tillämpas. Hovrätten gör därvid följande överväganden.

Det står i normalfallet part fritt att välja och även byta ombud. Någon möjlighet för ombudet att motsätta sig huvudmannens önskemål finns inte. Vad gäller val av och byte av biträde enligt rättshjälpslagen finns däremot vissa begränsningar av den rättssökandes bestämmanderätt. Således får byte av biträde endast ske efter särskilt tillstånd av rätten eller Rättshjälpsmyndigheten. Inskränkningarna har sin huvudsakliga grund i statens önskan att begränsa kostnaderna för rättshjälpen. För att bevaka statens intresse av att hålla kostnaderna för rättshjälpen nere har Domstolsverket tillagts rätt att överklaga beslut om biträdesbyte. De nämnda begränsningarna av de rättssökandes bestämmanderätt har inte tillkommit för att tillgodose biträdets intressen. Det kan inte anses ankomma på biträdet att bevaka statens intressen i detta avseende. Det finns därför inte något rimligt skäl att tillåta ett biträde, som entledigats på begäran av sin huvudman, att överklaga ett beslut om byte av biträde. P.W:s överklagande skall således avvisas.

Målnummer Ö 2135/96