RH 1997:65

I köp av en fastighet ingick industritillbehör. Efter förvärvet men innan stämpelskatt hade fastställts avgav köparen en sådan förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken beträffande tillbehören. Värdet av tillbehören avräknades inte från köpeskillingen vid bestämmande av stämpelskatten.

Den 1 april 1996 förvärvade Confix Sala AB fastigheten Sala Fridhem 4 för 4 500 000 kr. Enligt köpehandlingen ingick i förvärvet industritillbehör till ett värde av 750 000 kr. Den 20 maj 1996 avgav bolagets företrädare en sådan förklaring som avses i 2 kap. 3 § andra meningen jordabalken beträffande de industritillbehör som omförmäles i köpehandlingen.

Inskrivningsmyndigheten i Sala domsaga (1996-10-02) beviljade lagfart på förvärvet och fastställde stämpelskatten till 135 000 kr, motsvarande tre procent av köpeskillingen. Samma dag inskrevs på bolagets begäran förklaringen i fastighetsboken.

Bolaget överklagade stämpelskattebeslutet och yrkade att hovrätten skulle sätta ned skatten med 22 500 kr. Som grund för sin talan anförde bolaget att industritillbehören inte tillhörde fastigheten, eftersom en förklaring om det hade gjorts innan stämpelskatten fastställdes.

Kammarkollegiet bestred ändring.

Svea hovrätt (1997-04-24, hovrättslagmannen Lars-Göran Åsbring, hovrättsrådet Rose Thorsén och tf. hovrättsassessorn Anders Ingman, referent) lämnade bolagets överklagande utan bifall och anförde följande skäl. När bolaget köpte fastigheten förelåg inte någon sådan förklaring beträffande tillbehören som avses i 2 kap. 3 § jordabalken. De ingick därför som en del av den fasta egendomen vid förvärvet och deras värde skall inte frånräknas köpeskillingen vid bestämmande av stämpelskatten.

Målnummer Ö 4574/96