RH 1997:72

En överlåtelse av en bostadsrätt blir inte giltig gentemot bostadsrättsföreningen förrän föreningen underrättas om överlåtelsen. Eftersom det vid tiden för underrättelsen var genom lagakraftägande dom fastställt att nyttjanderätten till bostadsrätten var förverkad, förelåg ingen rätt enligt 2 kap. 5 § bostadsrättslagen för efterlevande maka, till vilken bostadsrätten övergått genom dödsboanmälan, att få inträde i föreningen.

R.K:s make S.K. beviljades den 1 juli 1982 medlemskap i HSB:s Bostadsrättsförening Domaren i Malmö (föreningen) och fick därvid nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten nr 40 i föreningens hus med adress Lagmansgatan 2 B i Malmö. S.K. avled den 25 januari 1992 och dödsboanmälan registrerades den 13 maj 1992. Den 3 juni 1993 ansökte föreningen om stämning å dödsboet, varvid föreningen gjorde gällande att dödsboet hade förverkat nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten och med anledning härav skulle avhysas från denna. Den 20 juni 1994 meddelade tingsrätten dom, innebärande att dödsboet förpliktades att avflytta från bostadsrättslägenheten på grund av att nyttjanderätten var förverkad. Domen vann laga kraft den 12 augusti 1994. Den 13 oktober 1994 ansökte R.K. om att få bli medlem i föreningen. Föreningen beslutade att vägra henne inträde. R.K. ansökte då hos hyresnämnden i Malmö om tillstånd att få inträda som medlem i föreningen och anförde som grund härför bl.a. följande. Först under våren 1996 blev hon medveten om att dödsboet upplösts när dödsboanmälan registrerades vid Malmö tingsrätt den 13 maj 1992 samt att hon då blev ägare till bostadsrätten. Dödsboet var således inte rätt motpart till bostadsrättsföreningen då denna ingav sin ansökan om stämning till Malmö tingsrätt den 3 juni 1993. Malmö tingsrätts dom den 20 juni 1994 har således rättskraft endast mot dödsboet och inte mot R.K.. Hon skall därför nu beviljas medlemskap enligt 2 kap. 5 § bostadsrättslagen.

Hyresnämnden i Malmö (1996-09-20, hyresrådet C.L. samt intresseledamöterna B.C. och B.J.) ogillade ansökningen och anförde som skäl härför följande.

Då S.K. avled övergick utan någon särskild åtgärd bostadsrätten till hans dödsbo. Dödsboet blev inte medlem i bostadsrättsföreningen, men ägde direkt att utöva bostadsrätten såsom om det varit medlem. Bostadsrätten övergick därefter till R.K. den 13 maj 1992, då dödsboanmälan registrerades vid tingsrätten. Såvitt framkommit i ärendet underrättades föreningen om att bostadsrätten övergått till R.K. först då hon den 13 oktober 1994 ansökte om medlemskap i föreningen. Såsom framgår av vad ovan redovisats hade föreningen då att hålla sig till endast dödsboet som motpart då stämningen om avhysning på grund av förverkande gavs in till tingsrätten den 3 juni 1993. I dom den 20 juni 1994 förpliktade tingsrätten dödsboet att avflytta från bostadsrättslägenheten med anledning av att bostadsrätten var förverkad. Domen vann laga kraft den 12 augusti 1994.

Till grund för sin ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen har R.K. åberopat att hon förvärvat bostadsrätten till lägenheten efter sin avlidne make, då hon varit ensam arvinge och dödsbodelägare i dennes dödsbo. Dödsboets bostadsrätt till lägenheten har emellertid genom lagakraftvunnen dom förklarats förverkad. R.K:s rätt till bostadsrätten härrör från dödsboet. Hon kan då inte erhålla bättre rätt till bostadsrätten än den som dödsboet hade. Då den åberopade bostadsrätten är förverkad saknas grund för att medge henne rätt att inträda som medlem i föreningen. Hennes yrkande om medlemskap skall därför ogillas.

R.K. överklagade beslutet till Svea hovrätt och yrkade bifall till sin talan vid hyresnämnden om tillstånd att få inträda som medlem i bostadsrättsföreningen.

Föreningen bestred ändring.

Svea hovrätt (1997-06-11, hovrättslagmannen Gerhard Wikrén, hovrättsrådet Ulla Erlandsson, referent, och hovrättsassessorn Helén Törnqvist Norman) lämnade överklagandet utan bifall och anförde som skäl följande.

Den överlåtelse av bostadsrätten från dödsboet efter S.K. till R.K., som skedde den 13 maj 1992 genom att dödsboanmälan då registrerades, blir inte giltig gentemot föreningen förrän föreningen underrättas om överlåtelsen (se 6 kap. 6 § bostadsrättslagen). Fram till dess är dödsboet i förhållande till föreningen rätt innehavare av bostadsrätten.

Föreningen underrättades först den 13 oktober 1994 om överlåtelsen. Vid den tidpunkten var genom en laga kraftägande dom fastställt att nyttjanderätten till bostadsrätten var förverkad och hovrätten saknar laglig möjlighet att i förevarande mål göra en annan bedömning av den frågan. Någon rätt för R.K. att enligt 2 kap. 5 § bostadsrättslagen och med stöd av 31 § 2 stycket i föreningens stadgar få inträde i föreningen föreligger då inte. Överklagandet skall således lämnas utan bifall.

Målnummer ÖH 4382/96