Bostadsrättslag (1991:614)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:614 i lydelse enligt SFS 2022:1026
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Bostadsrättslag (1971:479)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Grundregler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt

[K1]1 §  En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening ska vara registrerad.

[S2]Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i denna lag. Lag (2018:715).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller bl.a. en bestämmelse om att en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Ändringen i andra stycket motiveras av att hänvisningar till föreningslagen även finns i andra delar av lagen än 9 och 10 kap.

[K1]2 §  En bostadsrättsförening ska ha minst tre medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar.

[S2]Av 9 kap.12 och 26 §§ följer att en bostadsrättsförening också ska ha en styrelse och minst en revisor. Lag (2018:715).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller grundläggande krav på en bostadsrättsförening. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Ändringarna är en anpassning till 1 kap. 3 § lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar. Se vidare kommentaren till den paragrafen. ...

[K1]3 §  Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

[S2]I 6 kap. finns bestämmelser om rätten att utöva bostadsrätten när den har övergått från en bostadsrättshavare till en ny innehavare. Lag (1995:1464).

 • HFD 2014:78:Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen.

[K1]4 §  Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt.

[S2]En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.

[K1]5 §  Om upprättande och registrering av ekonomisk plan som förutsättning för upplåtelse finns bestämmelser i 3 kap.

[S2]För registrering av ekonomisk plan fordras att det i föreningens hus kommer att finnas minst tre lägenheter avsedda att upplåtas med bostadsrätt. Vid beräkningen av antalet lägenheter som avses bli upplåtna med bostadsrätt räknas som lägenhet varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bostad eller lokal. Garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen skall man dock bortse från.

[S3]Om föreningen har fler än ett hus, fordras det för registrering också att husen ligger så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna. Lag (1993:314).

[K1]6 §  Med bostadslägenhet avses i denna lag en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses en annan lägenhet än bostadslägenhet.

[K1]7 §  Bestämmelser som gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns i denna lag och i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Lag (2002:100).

Förbud mot upplåtelse av andelsrätt

[K1]8 §  En juridisk person får inte upplåta andelsrätt som ger rätt att för begränsad tid besitta eller nyttja en bostadslägenhet.

[S2]Ett förbehåll om förvärv av andelsrätt i strid med första stycket gäller inte mot den till vilken lägenheten har upplåtits. Lag (2002:100).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 1 kap. 8 § i utredningens förslag.)

I första stycket har ”andelsrätt med vilken följer” ersatts med ”andelsrätt som ger rätt” för att klargöra att upplåtelseförbudet endast avser sådana fall där det finns en fast koppling mellan andels- och nyttjanderätt. Detta har behandlats närmare i avsnitt 5.1.3. Paragrafens tredje stycke har utmönstrats. Med den utformning som första ...

Undertecknande med elektronisk underskrift

[K1]9 §  Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (2018:715).

Prop. 2007/08:45: (Jfr 9 kap. 1 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen, som är ny, reglerar frågan om undertecknande med elektronisk signatur. Frågan har behandlats i avsnitt 5.2.7.

Av 1 kap. 7 § föreningslagen följer att handlingar enligt föreningslagen som ska vara undertecknande får undertecknas med avancerad elektronisk signatur, om något annat inte anges. Därmed blir det också möjligt att ...

Information med elektroniska hjälpmedel

[K1]10 §  Bestämmelserna om information med elektroniska hjälpmedel i 1 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller när en bostadsrättsförening skickar kallelser och annan information i enlighet med den lagen. Lag (2018:715).

Prop. 2015/16:4: Av paragrafen, som är ny, framgår att föreningslagens bestämmelser om information med elektroniska hjälpmedel gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Övervägandena finns i avsnitt 12 och 17.2.

Paragrafen aktualiseras när en bestämmelse i föreningslagen hindrar att en bostadsrättsförening skickar stämmokallelser eller andra ...

2 kap. Föreningens medlemmar m.m.

 • RH 2000:74:Hyresnämndsmål. Fråga, när ett hyresförhållande avser lokal, om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening.

Allmänna bestämmelser om medlemskap

[K2]1 §  Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel.

[S2]I stadgarna får föreskrivas att ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.

[K2]2 §  Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär

 1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen,
 2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller enligt denna lag för inträde i en bostadsrättsförening, eller
 3. att villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta sin bostadsrätt.

[S2]Bestämmelsen i första stycket 2 hindrar inte att föreningen i sina stadgar förbehåller sig sådan lösningsrätt som avses i 6 kap. 9 §. Lag (1992:505).

 • RH 2019:13:Hyresnämndsmål. En bostadsrättsförenings stadgar har innefattat ett villkor som innebär att till medlem i första hand får antas en person som fyllt 55 år. Hovrätten fann att villkoret var skönsmässigt utformat och att föreningen därmed saknat stöd för att vägra makar i 35-årsåldern medlemskap i föreningen.
 • NJA 1994 s. 130:I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än bostadsrättsföreningen har intagits en klausul innebärande hembudsskyldighet. Fråga om klausulen är giltig och, då detta befunnits vara fallet, om den kan anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.

Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt

[K2]3 §  Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.

[S2]För vissa särskilda fall av övergång gäller 4-7 §§.

 • RH 2000:74:Hyresnämndsmål. Fråga, när ett hyresförhållande avser lokal, om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening.
 • RH 2019:13:Hyresnämndsmål. En bostadsrättsförenings stadgar har innefattat ett villkor som innebär att till medlem i första hand får antas en person som fyllt 55 år. Hovrätten fann att villkoret var skönsmässigt utformat och att föreningen därmed saknat stöd för att vägra makar i 35-årsåldern medlemskap i föreningen.
 • RH 2000:22:Sedan en medlem i en bostadsrättsförening överlåtit sin bostadsrätt vägrades köparna inträde i föreningen. Överlåtaren yrkade skadestånd av föreningen med påstående att denna gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att utan grund vägra köparna medlemskap och därigenom vålla överlåtaren skada motsvarande förlusten av köpeskillingen. Skadeståndstalan har ogillats.

[K2]4 §  En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras inträde i föreningen även om de i 3 § angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.

[S2]En kommun eller en region som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får inte vägras inträde i föreningen. Lag (2019:873).

[K2]5 §  Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make, får maken vägras inträde i föreningen endast om det som villkor för medlemskap i stadgarna föreskrivits att medlemmarna skall tillhöra en viss sammanslutning eller uppfylla liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller villkoret. Detta gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.

 • RH 1997:72:En överlåtelse av en bostadsrätt blir inte giltig gentemot bostadsrättsföreningen förrän föreningen underrättas om överlåtelsen. Eftersom det vid tiden för underrättelsen var genom lagakraftägande dom fastställt att nyttjanderätten till bostadsrätten var förverkad, förelåg ingen rätt enligt 2 kap. 5 § bostadsrättslagen för efterlevande maka, till vilken bostadsrätten övergått genom dödsboanmälan, att få inträde i föreningen.

[K2]6 §  Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras inträde i föreningen, om annat inte bestämts i stadgarna. Bestämmelserna i 3 och 5 §§ skall dock gälla om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka sambolagen (2003:376) skall tillämpas. Lag (2003:383).

[K2]7 §  Den som förvärvat en bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. får inte vägras inträde som medlem av den anledningen att ersättning för bostadsrätten inte beräknats enligt de grunder som anges i stadgarna. Lag (1995:1464).

Rätt till medlemskap vid upplåtelse av bostadsrätt

[K2]8 §  En bostadsrättsförening som har förvärvat eller avser att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får inte vägra en hyresgäst i huset inträde i föreningen. Detta gäller dock inte om

 1. hyresförhållandet avser en lokal och lokalen inte ska upplåtas med bostadsrätt,
 2. hyresförhållandet beror av anställning och lägenheten inte ska upplåtas med bostadsrätt, eller
 3. föreningen enligt de grunder som anges i 3 eller 4 § kan vägra inträde i föreningen.

[S2]Föreningen får också efter det att den förvärvat huset vägra en hyresgäst inträde i föreningen, om

 1. denne inte var hyresgäst i huset när bostadsrättsföreningen förvärvade det, eller
 2. hyresgästen har ansökt om medlemskap i föreningen senare än ett år efter att hyresgästen underrättats om förvärvet och om ettårsfristen för att ansöka om medlemskap.

[S3]Medlemskap får inte vägras på grund av andra stycket 1, om hyresgästen var make eller på något annat sätt närstående till den som innehade hyresrätten när föreningen förvärvade huset och hyresrätten övergått till hyresgästen enligt 12 kap. 33 §, 34 § eller 47 § andra stycketjordabalken. Hyresgästen måste dock ha ansökt om medlemskap inom den tid som anges i andra stycket 2 eller, om det är förmånligare för hyresgästen, senast tre månader efter den dag då hyresrätten övertogs. Lag (2019:536).

Prop. 2018/19:108: I paragrafen finns bestämmelser om rätten till medlemskap i samband med att en bostadsrättsförening förvärvar ett hus för ombildning.

Första stycket avser bostadsrättsföreningens rätt att vägra en hyresgäst i huset medlemskap både före och efter förvärvet, medan det andra stycket avser endast situationen efter förvärvet. Huvudregeln är att hyresgästerna i huset har rätt att bli medlemmar i föreningen.

Ändringen i andra stycket innebär att föreningen ...

[K2]9 §  Skall en bostadsrättsförening i annat fall än som avses i 8 § upplåta bostadsrätt till en lägenhet och ansöker någon om medlemskap i föreningen i syfte att erhålla lägenheten är föreningen skyldig att bevilja medlemskap endast om den sökande har tecknat förhandsavtal enligt 5 kap.

[S2]Medlemskap enligt första stycket behöver inte beviljas förrän den ekonomiska planen har registrerats enligt 3 kap. och lägenheten står klar för inflyttning. Lag (1993:411).

Rätt till överprövning av frågan om inträde

[K2]10 §  Den som i annat fall än som sägs i 4 § första stycket förvärvat en bostadsrätt men vägrats inträde i föreningen kan inom en månad från den dag han fick del av beslutet om detta hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Detsamma gäller hyresgäst som avses i 8 § och sådan sökande som sägs i 9 §.

[S2]En bestämmelse om ogiltighet av en överlåtelse när medlemskap vägras finns i 6 kap. 5 §.

 • RH 1997:72:En överlåtelse av en bostadsrätt blir inte giltig gentemot bostadsrättsföreningen förrän föreningen underrättas om överlåtelsen. Eftersom det vid tiden för underrättelsen var genom lagakraftägande dom fastställt att nyttjanderätten till bostadsrätten var förverkad, förelåg ingen rätt enligt 2 kap. 5 § bostadsrättslagen för efterlevande maka, till vilken bostadsrätten övergått genom dödsboanmälan, att få inträde i föreningen.
 • RH 2003:8:Bostadsrättsförening har vägrat förvärvare av bostadsrätt inträde i föreningen därför att han inte uppfyller villkor i föreningens stadgar. Förvärvaren har gjort gällande att aktuellt stadgevillkor inte tillkommit i behörig ordning. Hyresnämnden har vid sin överprövning av frågan om inträde att utgå från att villkoret är giltigt om det inte är uppenbart att så inte är fallet.

Utträde ur föreningen m.m.

[K2]11 §  En medlem som inte har någon bostadsrätt i föreningen kan utträda ur föreningen och får av orsak som anges i stadgarna uteslutas ur denna.

[S2]En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem. Detta gäller inte om bostadsrätten upphört på grund av att det hus i vilket lägenheten finns har övergått till en ny ägare.

[K2]12 §  Om föreningen vägrar att upplåta bostadsrätt till någon som avses i 8 eller 9 § och som antagits som medlem i föreningen eller antar inte en sådan medlem ett erbjudande från föreningen om att få lägenheten upplåten med bostadsrätt, skall han anses ha utträtt ur föreningen. Detta gäller dock inte om

 1. han inom sex månader från beslutet eller erbjudandet har hänskjutit frågan om upplåtelse till hyresnämnden enligt 4 kap. 6 § andra stycket, eller
 2. styrelsen medgett att han får stå kvar i föreningen.

[S2]Medlemmen skall också anses ha utträtt ur föreningen när ett beslut har vunnit laga kraft som innebär avslag på hans begäran om upplåtelse av bostadsrätt.

[K2]13 §  Har föreningen antagit en hyresgäst som avses i 8 § som medlem i föreningen men upphör denne att vara hyresgäst innan någon bostadsrätt upplåtits till honom, skall medlemmen anses ha utträtt ur föreningen den dag hyresförhållandet upphör. Dessa bestämmelser gäller dock inte, om föreningens styrelse medgett att medlemmen får stå kvar i föreningen.

 • RH 1996:105:Hyresnämndsmål. Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har hos hyresnämnden ansökts, av hyresgästen att bostadsrättsföreningen skall föreläggas upplåta lägenheten med bostadsrätt, och av bostadsrättsföreningen att hyresavtalet skall upphöra. Frågan om upplåtelseföreläggande har ansetts böra avgöras först sedan förlängningsfrågan blivit slutligt avgjord.

[K2]14 §  I stadgarna får föreskrivas att en anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen och att handlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift.

[S2]Fråga om uteslutning prövas av föreningsstämman, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Planens innehåll

/Upphör att gälla U: 2024-01-01/

[K3]1 §  Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt, skall en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet. Av planen skall också framgå om förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda. Lag (2004:247).

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

1 §  Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt, ska en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Lag (2022:1026).

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

1 a §  Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av bostadsrättsföreningens verksamhet på kort och lång sikt, däribland uppgifter om föreningens fastighet, kostnader och finansiering samt en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Av planen ska det också framgå om förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda.

I den ekonomiska planen ska det ingå en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren. Lag (2022:1026).

Intygsgivare

[K3]2 §  Den ekonomiska planen skall vara försedd med intyg av två personer. Av intyget skall framgå

 1. att förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda,
 2. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt
 3. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar.

[S2]I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Lag (2003:31).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 3 kap. 2 § i utredningens förslag.)

I första stycket har klargjorts vad en intygsgivare skall kontrollera och bedöma vid granskningen av den ekonomiska planen. Liksom enligt gällande rätt anges att intygsgivaren skall bedöma om förutsättningarna

för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda (punkten 1). Intygsgivaren ...

/Upphör att gälla U: 2024-01-01/

[K3]3 §  Intygsgivare ska utses bland dem som

 1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg, eller
 2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 2 §.

[S2]Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. Lag (2009:1080).

Prop. 2008/09:187: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka kvalifikationer de personer ska ha som en bostadsrättsförening får utse till intygsgivare. I första stycket har gjorts ett tillägg som innebär att intygsgivare får utses även bland dem som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 2 §. I den paragrafen finns bl.a. en bestämmelse om att den ekonomiska planen ska vara försedd ...

Prop. 2002/03:12: (Jfr 3 kap. 3 § i utredningens förslag.)

I andra stycket har den ändringen gjorts att ingen av intygsgivarna får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. Detta överensstämmer med vad som redan gäller beträffande kooperativ hyresrätt (se lagen [2002:93] om kooperativ hyresrätt). Skälen för ändringen framgår av <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:12#S4-3-3" ...

 • HFD 2017:22:Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare i bostadsrättsförordningen har ansetts sakna stöd i lag.

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

3 §  Intygsgivare ska utses av bostadsrättsföreningen bland dem som

 1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg, eller
 2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 2 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller oberoende. En sådan omständighet kan vara tidigare samarbete med den andra intygsgivare som föreningen har utsett eller avser att utse.

Den som är anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller som har hjälpt till med förenings-bildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen får inte utses till intygsgivare. Detsamma gäller den som inte har en försäkring för den ersättningsskyldighet som han eller hon kan ådra sig i verksamheten. Lag (2022:1026).

[K3]3 a §  /Ny beteckning 3 kap. 3 b § U:2024-01-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2018:1335).

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

3 a §  De som bostadsrättsföreningen utser till intygsgivare ska godkännas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett godkännande ska inte lämnas om valet av intygsgivare strider mot 3 §. Lag (2022:1026).

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

3 b §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2022:1026).

Ny plan

[K3]4 §  Om det sedan den ekonomiska planen har upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny ekonomisk plan har upprättats av föreningens styrelse och registrerats av Bolagsverket.

[S2]En förening får upplåta en lägenhet med bostadsrätt trots att den inte finns upptagen i en registrerad ekonomisk plan, om upplåtelsen inte har någon sådan betydelse som sägs i första stycket. Lag (2004:247).

Planens offentlighet

[K3]5 §  Styrelsen skall hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen.

4 kap. Upplåtelse av lägenheter med bostadsrätt

 • RH 1999:78:I mål om skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § bostadsrättslagen har bostadsrättsföreningens erbjudande till hyresgäst att få lägenheten upplåten med bostadsrätt endast innehållit uppgift om insatsens storlek. Erbjudandet har inte ansetts uppfylla lagens krav på ett förvärvserbjudande enligt 7 kap. 14 § tredje stycket bostadsrättslagen. - Bostadsrättsföreningen motsatte sig i och för sig inte att lägenheten uppläts med bostadsrätt och tvist förelåg därför endast om villkoren för upplåtelsen. I fastigheten fanns vid ombildningen olika slag av lägenhetsupplåtelser. Hovrätten har vid fastställande av villkoren för den aktuella bostadsrätten bestämt insatsen efter lägenhetens yta och den del av köpeskillingen för fastigheten som hänförde sig till hyresrätter som kunde upplåtas med bostadsrätt till hyresgästerna (likabehandlingsprincipen).

När upplåtelse får ske

[K4]1 §  Bestämmelser om medlemskap och ekonomisk plan som förutsättning för upplåtelse finns i 1 och 3 kap.

[K4]2 §  Innan den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats i en registrerad ekonomisk plan är det inte tillåtet att upplåta bostadslägenheter med bostadsrätt. En lägenhet får dock upplåtas om Bolagsverket lämnar tillstånd till det.

[S2]Bolagsverket ska lämna tillstånd om

 1. en ekonomisk plan har registrerats och
 2. föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av insatsen och, i förekommande fall, upplåtelseavgift till bostadsrättshavarna.

[S3]Bolagsverket ska på begäran av föreningen återställa säkerheten sedan det har gått ett år från det att den slutliga kostnaden har redovisats på en föreningsstämma. Om en talan om ersättning har väckts före utgången av denna tid, får säkerheten dock inte återställas förrän målet är slutligt avgjort och föreningens betalningsskyldighet har fullgjorts. Lag (2022:1026).

[K4]3 §  En lägenhet som är upplåten med hyresrätt får inte upplåtas med bostadsrätt så länge ett hyresförhållande består. Lägenheten får dock upplåtas med bostadsrätt, om mindre än tre månader återstår av hyrestiden och hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om att hyresförhållandet skall upphöra utan att hyresrätten överlåts till någon annan.

 • RH 2014:25:Ett skriftligt avtal, varigenom en bostadsrättsförening förband sig att vid en senare tidpunkt låta en person få ett antal lägenheter som vid avtalstillfället var upplåtna med hyresrätt upplåtna på sig med bostadsrätt, har bedömts som ett giltigt optionsavtal. Även frågor om styrelsen varit behörig, om optionsavtalet utgjort en otillåten köpeskilling och om preskription.

[K4]4 §  I 5 kap. finns bestämmelser om när en bostadsrättsförening får ingå avtal om att i framtiden upplåta lägenheter med bostadsrätt.

Upplåtelseavtalet

[K4]5 §  Ett avtal som innebär att en lägenhet upplåts med bostadsrätt ska upprättas skriftligen och skrivas under av parterna, om inte något annat följer av lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.

[S2]I upplåtelseavtalet ska följande anges:

 1. parternas namn,
 2. den lägenhet med eventuell mark och andra utrymmen som upplåtelsen avser, och
 3. de belopp som ska betalas som insats, årsavgift och, i förekommande fall, upplåtelseavgift.

[S3]Om bostadsrättshavaren inte ska få tillträde till lägenheten när upplåtelseavtalet ingås, ska det också anges från vilket datum som tillträde medges. Lag (2022:1026).

 • RH 2005:11:Hyresnämndsmål. Kravet på att upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske skriftligen har inte ansetts innefatta något krav på att avtalet skall vara undertecknat av båda parter. Bostadsrättsförenings ansökan om upphörande av hyresavtal har avvisats, eftersom lägenheten har ansetts upplåten med bostadsrätt (I och II). Frågor också om en bostadsrättsförening genom att sända över ett ej undertecknat upplåtelseavtal med följebrev har lämnat ett bindande anbud samt om giltigheten av en bostadsrättsupplåtelse kan prövas i mål av detta slag (II).

Skyldighet att upplåta bostadsrätt

[K4]6 §  Om någon som avses i 2 kap. 8 § eller 9 § första stycket har antagits som medlem i föreningen, får föreningen inte vägra att upplåta den lägenhet som är avsedd för medlemmen med bostadsrätt eller erbjuda sådana villkor för upplåtelsen som medlemmen skäligen inte bör godta.

[S2]Hyresnämnden får på ansökan av medlemmen förelägga föreningen att upplåta lägenheten med bostadsrätt. Föreläggandet får förenas med vite. Nämnden får också fastställa villkoren för upplåtelsen.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte hyresgäst som avses i 2 kap. 8 §, om det är bestämt att hans hyresförhållande skall upphöra.

[S4]Om utträde ur föreningen när upplåtelse enligt denna paragraf inte kommit till stånd finns bestämmelser i 2 kap. 12 §.

 • RH 2010:71:En nybildad bostadsrättsförenings styrelse beslutade att insatserna för bostadsrätterna skulle bestämmas med utgångspunkt i de hyror som gällde för lägenheterna i fastigheten vid tidpunkten för överlåtelsen av fastigheten till föreningen. Den beslutade fördelningsgrunden innebar att insatsen för ett par av de mindre lägenheter i fastigheten som uppläts med bostadsrätt - vid en jämförelse med ett tänkt pris per kvadratmeter - blev väsentligt högre än den som bestämts för större lägenheter i samma fastighet. Två föreningsmedlemmar krävde tillbaka delar av sina insatser från föreningen med hänvisning till att den s.k. likhetsprincipen hade åsidosatts. Något avsteg från likhetsprincipen ansågs emellertid inte ha förekommit.
 • RH 1999:78:I mål om skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § bostadsrättslagen har bostadsrättsföreningens erbjudande till hyresgäst att få lägenheten upplåten med bostadsrätt endast innehållit uppgift om insatsens storlek. Erbjudandet har inte ansetts uppfylla lagens krav på ett förvärvserbjudande enligt 7 kap. 14 § tredje stycket bostadsrättslagen. - Bostadsrättsföreningen motsatte sig i och för sig inte att lägenheten uppläts med bostadsrätt och tvist förelåg därför endast om villkoren för upplåtelsen. I fastigheten fanns vid ombildningen olika slag av lägenhetsupplåtelser. Hovrätten har vid fastställande av villkoren för den aktuella bostadsrätten bestämt insatsen efter lägenhetens yta och den del av köpeskillingen för fastigheten som hänförde sig till hyresrätter som kunde upplåtas med bostadsrätt till hyresgästerna (likabehandlingsprincipen).
 • RH 2000:74:Hyresnämndsmål. Fråga, när ett hyresförhållande avser lokal, om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening.
 • RH 1996:105:Hyresnämndsmål. Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har hos hyresnämnden ansökts, av hyresgästen att bostadsrättsföreningen skall föreläggas upplåta lägenheten med bostadsrätt, och av bostadsrättsföreningen att hyresavtalet skall upphöra. Frågan om upplåtelseföreläggande har ansetts böra avgöras först sedan förlängningsfrågan blivit slutligt avgjord.

Ogiltiga upplåtelser m.m.

[K4]7 §  En upplåtelse som skett i strid med bestämmelserna i 3 kap. 1 § med krav på en registrerad ekonomisk plan eller formkravet i 5 § är ogiltig. Den som bostadsrätten upplåtits till har därvid rätt till ersättning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal anses ingånget för tiden från tillträdet. Väcks inte talan om upplåtelsens ogiltighet inom två år från den dag då upplåtelsen skedde, är rätten till sådan talan förlorad.

[S2]Om en lägenhet som är upplåten med hyresrätt har upplåtits med bostadsrätt i strid med bestämmelserna i 3 §, är upplåtelsen ogiltig. I ett sådant fall gäller bestämmelserna om återbetalning och ersättning i 10 § andra stycket.

[K4]8 §  Om en upplåtelse skett i strid med bestämmelserna i 3 kap. 4 § med krav på en registrerad ny ekonomisk plan, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om han var i god tro när upplåtelsen skedde. Uppsägning skall ske inom tre månader från den dag då bostadsrättshavaren fick kännedom om det förhållande som bort föranleda upprättandet av en ny ekonomisk plan, dock inte senare än två år från upplåtelsen.

[S2]Om en upplåtelse skett i strid med bestämmelserna i 2 § med krav på tillstånd för upplåtelse av bostadsrätt, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock inte ske sedan Bolagsverket lämnat tillstånd till upplåtelsen och inte heller efter utgången av den i 2 § tredje stycket angivna tiden.

[S3]Sker uppsägning enligt första eller andra stycket, övergår bostadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall betala skälig ersättning för bostadsrätten. Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal anses ingånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i uppsägningen begärt att få bo kvar i lägenheten. Lag (2004:247).

Hyresvillkor vid ogiltiga upplåtelser och när bostadsrätten frånträds

[K4]9 §  Om parterna inte kommer överens om hyresvillkoren enligt 7 § första stycket eller 8 § sista stycket, fastställs dessa av hyresnämnden. I väntan på att hyresvillkoren för tiden från att hyresavtal skall anses ingånget blir slutligt bestämda skall hyra betalas enligt vad föreningen bestämt i fråga om årsavgift.

Konkurrerande upplåtelser

[K4]10 §  Om en viss lägenhet upplåtits med bostadsrätt åt flera var för sig, gäller upplåtelserna efter den tidsföljd i vilken de ägt rum. Är upplåtelserna samtidiga eller går det inte att fastställa i vilken tidsföljd de skett, skall rätten på talan besluta om företrädet mellan dem efter vad som med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

[S2]Den som inte får behålla bostadsrätten till följd av bestämmelserna i första stycket, har rätt att få tillbaka den insats och upplåtelseavgift som han betalat till föreningen. Han har även rätt till ersättning av föreningen för skada, om han vid upplåtelsen varken kände till eller borde ha känt till den andra upplåtelsen.

Avsägelse

[K4]11 §  En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras skriftligen hos styrelsen.

[S2]Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna.

 • RH 1998:24:En bostadsrättsförenings uppsägning av bostadsrättshavaren till omedelbar avflyttning enligt 7 kap. 18 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) är inte utan verkan därför att bostadsrättshavaren dessförinnan avsagt sig bostadsrätten.

Rätt att ingå förhandsavtal

[K5]1 §  En bostadsrättsförening får ingå ett avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt åt en person som tecknar sig för lägenheten (förhandstecknaren). Ett sådant avtal kallas förhandsavtal.

[S2]Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt förhandstecknaren. Förhandstecknaren är för sin del skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt. Lag (2022:1026).

 • RH 1997:116:En i ett förhandsavtal till upplåtelse av bostadsrätt intagen klausul att föreningen skulle få behålla hela förskottsbeloppet som skadestånd, om förhandstecknaren inte fullföljde avtalet, har ansetts oskälig såsom ett i förväg bestämt skadestånd. Eftersom föreningen inte fört bevisning om vilka merkostnader föreningen haft till följd av frånträdandet, har hovrätten med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken uppskattat kostnaderna.

Erbjudande om förhandsavtal

[K5]2 §  En bostadsrättsförening som vill ingå ett förhandsavtal ska lämna förhandstecknaren ett bindande erbjudande i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för förhandstecknaren. Erbjudandet ska innehålla samtliga avtalsvillkor. Förhandstecknaren ska ges en betänketid om minst sju dagar för att överväga erbjudandet. Lag (2022:1026).

Information som ska lämnas tillsammans med erbjudandet

[K5]3 §  Tillsammans med och i samma form som ett erbjudande enligt 2 § ska bostadsrättsföreningen lämna klar och begriplig information om

 1. föreningens namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress och e-postadress,
 2. byggföretagets namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress och e-postadress,
 3. de viktigaste efterföljande stegen i byggprojektet och i avtalsförhållandet med förhandstecknaren till och med tillträdet till lägenheten, med uppgift om vid vilken tidpunkt stegen beräknas inträffa,
 4. föreningens ekonomi och de ekonomiska risker som föreningen är föremål för,
 5. de privatekonomiska risker för förhandstecknaren som är förknippade med avtalet,
 6. huruvida och under vilka förutsättningar som förhandstecknarens lägenhet eller andra delar av föreningens hus och mark kan komma att förändras innan lägenheten upplåts med bostadsrätt, jämfört med vad som är förutsatt av parterna när förhandsavtalet ingås,
 7. huruvida och under vilka förutsättningar som de beräknade avgifterna enligt 4 § 5 kan komma att förändras innan lägenheten upplåts med bostadsrätt,
 8. den rätt att få information om väsentliga avvikelser från vad som är avtalat som förhandstecknaren har enligt 11 §,
 9. vilket direkt eller indirekt inflytande som byggföretaget eller andra utomstående har eller kommer att ha i föreningen,
 10. huruvida och under vilka förutsättningar som föreningen har möjlighet att rikta krav mot byggföretaget vid dröjsmål eller om fel upptäcks i föreningens hus, och
 11. den rätt att efter uppsägning frånträda förhandsavtalet som finns enligt 13 §, villkoren för att frånträda avtalet och den rätt till ersättning som förhandstecknaren har enligt 15 § om avtalet frånträds. Lag (2022:1026).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 5 kap. 3 § i utredningens förslag.)

De förhållanden intygsgivarna skall intyga har i andra stycket preciserats. Liksom enligt gällande rätt skall intygsgivaren göra samma kontroller och bedömningar när en kostnadskalkyl intygas som när det gäller en ekonomisk plan. Undantag gäller för förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 §. Dessa skall intygas endast beträffande ekonomiska planer. Innebörden av preciseringarna – vilka har utformats med beaktande av ...

Avtalets innehåll

[K5]4 §  Ett förhandsavtal ska upprättas skriftligen och skrivas under av parterna. I avtalet ska följande anges:

 1. parternas namn,
 2. den lägenhet med eventuell mark och andra utrymmen som avses bli upplåten med bostadsrätt,
 3. uppgifter om det bygglov som gäller för föreningens hus,
 4. beräknad tid för upplåtelsen,
 5. de beräknade avgifterna för bostadsrätten, och
 6. belopp som lämnas i förskott, om sådant förekommer. Lag (2022:1026).

[K5]5 §  Den beräknade tiden för upplåtelsen får inte avse ett tidsintervall om mer än tre månader. Lag (2022:1026).

[K5]6 §  De beräknade avgifterna för bostadsrätten ska grundas på en kalkyl över kostnaderna för projektet. Kalkylen ska vara försedd med ett intyg av två sådana intygsgivare som avses i 3 kap. 3 §. Av intyget ska det framgå

 1. att de uppgifter som lämnas i kalkylen är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, och
 2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar.

[S2]I intyget ska intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem.

[S3]Styrelsen ska hålla kalkylen och intyget tillgängliga för förhandstecknaren innan förhandsavtalet ingås. Lag (2022:1026).

 • NJA 2001 s. 75:Avtal upprättat i skriftlig form avseende överlåtelse av ännu inte upplåten bostadsrätt har ansetts bindande mellan parterna.

Ogiltighet

[K5]7 §  Ett förhandsavtal som ingås i strid med 4-6 §§ är ogiltigt.

[S2]Ett förhandsavtal som ingås utan att 2 och 3 §§ följs är inte bindande för förhandstecknaren. En ringa brist i den information som ska lämnas enligt 3 § får dock inte åberopas. Lag (2022:1026).

 • RH 2014:25:Ett skriftligt avtal, varigenom en bostadsrättsförening förband sig att vid en senare tidpunkt låta en person få ett antal lägenheter som vid avtalstillfället var upplåtna med hyresrätt upplåtna på sig med bostadsrätt, har bedömts som ett giltigt optionsavtal. Även frågor om styrelsen varit behörig, om optionsavtalet utgjort en otillåten köpeskilling och om preskription.

Rätt att ta emot förskott

[K5]8 §  En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en bostadsrätt endast av den som har tecknat ett förhandsavtal och om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd att ta emot förskott.

[S2]Ett förskott får omfatta ett belopp som motsvarar högst den beräknade insatsen för bostadsrätten.

[S3]Om föreningen har tagit emot ett belopp som överstiger vad som följer av andra stycket, har förhandstecknaren rätt att få tillbaka det överskjutande beloppet med ränta enligt 2 § räntelagen (1975:635). Lag (2022:1026).

[K5]9 §  Bolagsverket ska lämna tillstånd till en bostadsrättsförening att ta emot förskott, om

 1. det finns en kalkyl över kostnaderna för projektet, granskad enligt 6 §, och
 2. föreningen har ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till förhandstecknarna.

[S2]Bolagsverket ska på begäran av föreningen återställa säkerheten efter det att lägenheterna har upplåtits med bostadsrätt eller mottagna förskott har återbetalats. Lag (2022:1026).

Överlåtelse eller pantsättning av förhandsavtalet

[K5]10 §  Förhandstecknaren får inte sätta någon annan än sin make eller sambo i sitt ställe eller pantsätta sin rätt enligt förhandsavtalet. En överlåtelse eller pantsättning i strid med detta är ogiltig. Lag (2022:1026).

Information om väsentliga avvikelser

[K5]11 §  Bostadsrättsföreningen ska så snart som möjligt skriftligen informera förhandstecknaren om det kan förutses att väsentliga avvikelser kommer att ske från det som är avtalat. Lag (2022:1026).

När ett förhandsavtal upphör att gälla vid ombildning

[K5]12 §  Ett förhandsavtal som avser en lägenhet i ett hus som föreningen har förvärvat eller avser att förvärva för ombildning till bostadsrätt upphör att gälla om förhandstecknarens hyresrätt till lägenheten upphör innan bostadsrätten upplåtits.

[S2]Avtalet upphör dock inte att gälla om förhandstecknaren har satt sin make eller sambo i sitt ställe och denne har övertagit hyresrätten till lägenheten. Lag (2022:1026).

Förhandstecknarens rätt att frånträda förhandsavtalet

[K5]13 §  Förhandstecknaren får efter uppsägning genast frånträda avtalet, om

 1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen och förhandstecknaren inte redan innehar lägenheten med hyresrätt,
 2. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt inom skälig tid efter den beräknade tiden för upplåtelsen och detta inte beror på förhandstecknaren eller på något förhållande på hans eller hennes sida,
 3. de avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än det som anges i förhandsavtalet, eller
 4. lägenheten eller andra delar av föreningens hus eller mark väsentligen avviker från vad som avtalats.

[S2]En förhandstecknare som vill frånträda avtalet enligt första stycket 3 eller 4 ska säga upp avtalet av den anledningen inom tre månader från den dag då han eller hon fick kännedom om den högre avgiften respektive avvikelsen. Lag (2022:1026).

[K5]14 §  Om en förhandstecknare har biträtt ett beslut om förvärv av ett hus för ombildning till bostadsrätt enligt 9 kap. 19 §, upphör avtalet i de fall som avses i 13 § första stycket 3 att gälla endast om det dessutom inte är oskäligt mot föreningen eller medlemmarna att avtalet upphör. Lag (2022:1026).

Rätt till ersättning

[K5]15 §  Om ett förhandsavtal upphör att gälla enligt 12 eller 13 §, har förhandstecknaren

 1. rätt att få tillbaka belopp som han eller hon har betalat i förskott med ränta enligt 2 § räntelagen (1975:635),
 2. rätt till skälig ersättning för sådana kostnader som han eller hon med föreningens godkännande har åtagit sig för lägenhetens inredning och utformning och som blivit onyttiga för honom eller henne, och
 3. rätt till ersättning för annan skada som föreningen genom försumlighet har förorsakat honom eller henne.

[S2]Första stycket gäller också i de fall avtalet är ogiltigt eller inte fullföljs och även när föreningen har tagit emot förskott i strid med 8 § första stycket. Lag (2022:1026).

6 kap. Övergång av bostadsrätt

 • RH 2000:22:Sedan en medlem i en bostadsrättsförening överlåtit sin bostadsrätt vägrades köparna inträde i föreningen. Överlåtaren yrkade skadestånd av föreningen med påstående att denna gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att utan grund vägra köparna medlemskap och därigenom vålla överlåtaren skada motsvarande förlusten av köpeskillingen. Skadeståndstalan har ogillats.

Rätt att utöva bostadsrätten efter övergång

[K6]1 §  När en bostadsrätt har överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen.

[S2]En juridisk person får dock utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen, om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för den juridiska personens räkning. En juridisk person kan i föreningens stadgar medges en mer vidsträckt rätt än som angetts här. Lag (1995:1464).

 • HFD 2014:78:Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen.

[K6]1 a §  Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för dödsboets räkning. Ett dödsbo kan i föreningens stadgar medges en mer vidsträckt rätt än som angetts här. Lag (1995:1464).

[K6]2 §  Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader från uppmaningen eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för förvärvarens räkning. Lag (1995:1464).

Överlåtelse till juridisk person

[K6]3 §  En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål.

[S2]Samtycke behövs dock inte vid

 1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap., om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten, eller
 2. förvärv som görs av en kommun eller en region. Lag (2019:873).

Överlåtelseavtalet

[K6]4 §  Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva. Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska inte tillämpas.

[S2]Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har kommit överens om ett annat pris än det som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället det pris som anges i köpehandlingen. Priset får dock jämkas, om det är oskäligt att det ska vara bindande. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Lag (2018:715).

Prop. 2007/08:45: (Jfr 6 kap. 4 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om överlåtelse av bostadsrätt. Av 1 kap. 9 § bostadsrättslagen framgår att bestämmelsen i 1 kap. 7 § föreningslagen om undertecknande av handlingar med avancerad elektronisk signatur gäller även i fråga om bostadsrättsföreningar. Flertalet handlingar enligt bostadsrättslagen ...

 • NJA 1994 s. 130:I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än bostadsrättsföreningen har intagits en klausul innebärande hembudsskyldighet. Fråga om klausulen är giltig och, då detta befunnits vara fallet, om den kan anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.
 • RH 2002:63:Hyresnämndsmål. Vid prövning av frågan om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening har det förhållandet att överlåtelseavtalet avsett två bostadsrätter och att det angivna priset varit gemensamt för båda inte ansetts medföra att överlåtelsen inte uppfyller formföreskrifterna i 6 kap. 4 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614).
 • NJA 1992 s. 66:Optionsavtal beträffande överlåtelse av bostadsrätt är bindande om det är upprättat i skriftlig form.
 • NJA 2001 s. 75:Avtal upprättat i skriftlig form avseende överlåtelse av ännu inte upplåten bostadsrätt har ansetts bindande mellan parterna.
 • RH 2000:22:Sedan en medlem i en bostadsrättsförening överlåtit sin bostadsrätt vägrades köparna inträde i föreningen. Överlåtaren yrkade skadestånd av föreningen med påstående att denna gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att utan grund vägra köparna medlemskap och därigenom vålla överlåtaren skada motsvarande förlusten av köpeskillingen. Skadeståndstalan har ogillats.
 • NJA 1998 s. 462:Fråga om priset på en överlåten bostadsrätt är tillräckligt noggrant angivet för att överlåtelseavtalet skall anses giltigt.

Ogiltighet

[K6]5 §  En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen. Detta gäller inte vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. Om förvärvaren i ett sådant fall inte antagits till medlem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning, utom i fall då en juridisk person enligt 1 § andra stycket får utöva bostadsrätten utan att vara medlem.

[S2]En överlåtelse som avses i 3 § första stycket är ogiltig om föreskrivet samtycke inte erhålls.

[S3]En överlåtelse som inte uppfyller formföreskrifterna i 4 § är också ogiltig. Väcks inte talan om överlåtelsens ogiltighet inom två år från den dag då överlåtelsen skedde, är rätten till sådan talan förlorad. Lag (1995:1464).

 • NJA 1994 s. 130:I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än bostadsrättsföreningen har intagits en klausul innebärande hembudsskyldighet. Fråga om klausulen är giltig och, då detta befunnits vara fallet, om den kan anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.
 • RH 2000:22:Sedan en medlem i en bostadsrättsförening överlåtit sin bostadsrätt vägrades köparna inträde i föreningen. Överlåtaren yrkade skadestånd av föreningen med påstående att denna gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att utan grund vägra köparna medlemskap och därigenom vålla överlåtaren skada motsvarande förlusten av köpeskillingen. Skadeståndstalan har ogillats.
 • NJA 1998 s. 462:Fråga om priset på en överlåten bostadsrätt är tillräckligt noggrant angivet för att överlåtelseavtalet skall anses giltigt.

Ansvaret för förpliktelser

[K6]6 §  För tid efter det att föreningen underrättats om att bostadsrätten övergått till en medlem i föreningen, svarar den från vilken rätten övergått inte för de förpliktelser som åligger en innehavare av bostadsrätten.

[S2]Första stycket gäller också om en bostadsrätt övergått till någon som inte är medlem i föreningen genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv eller vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. Om bostadsrätten i annat fall har övergått till någon som inte är medlem, är den från vilken rätten övergått fri från förpliktelser enligt första stycket först efter det att förvärvaren antagits till medlem. Lag (1995:1464).

 • NJA 2016 s. 402:Den som säljer en bostadsrätt blir inte fri från sin skyldighet att betala årsavgift till föreningen förrän bostadsrätten har övergått till köparen.

[K6]7 §  Om bostadsrätten efter uppsägning enligt 7 kap. 18 § kan tvångsförsäljas enligt 8 kap., svarar bostadsrättshavaren inte för de förpliktelser som åligger en innehavare av bostadsrätten för längre tid än till det månadsskifte som inträffar närmast efter sex månader från den dag då bostadsrättshavaren blev skild från lägenheten. Lag (1995:1464).

 • NJA 1999 s. 610:Fråga om omfattningen av en bostadsrättsförenings legala panträtt avseende fordran på obetald årsavgift efter en tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614).

[K6]8 §  Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den från vilken bostadsrätten har övergått hade mot bostadsrättsföreningen. När en bostadsrätt har övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv, svarar dock förvärvaren tillsammans med den från vilken bostadsrätten övergått för de förpliktelser som denne haft som innehavare av bostadsrätten. Lag (1995:1464).

 • NJA 2007 s. 709:Överlåtaren av en bostadsrätt hade skött det s.k. inre underhållet på ett sådant sätt att det orsakat skada på bostadsrättsföreningens fastighet utanför lägenhetens gränser. Förvärvare av bostadsrätten har inte ansetts ersättningsskyldiga mot bostadsrättsföreningen för skadan.

Rätt att lösa bostadsrätt till lokal

[K6]9 §  En bostadsrättsförening får i sina stadgar ta in ett förbehåll om att föreningen eller medlemmarna vid övergång av bostadsrätt till lokal skall ha rätt att lösa bostadsrätten. Stadgarna skall i så fall ange i vilken ordning lösningsrätten skall tillkomma föreningen eller medlemmarna, inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren samt efter vilka grunder ersättning för bostadsrätten skall bestämmas och inom vilken tid den skall betalas. Lag (1992:505)

Sidoavtal

[K6]10 §  Finns det mellan föreningen och den från vilken bostadsrätten till en bostadslägenhet övergått ett annat avtal som avser en nyttighet som har ett omedelbart samband med användningen av lägenheten och som är av mindre betydelse i jämförelse med den användningen, upphör även det andra avtalet att gälla vid den tidpunkt som anges i 6 §. Har föreningen sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt 7 kap. 18 §, skall dock det andra avtalet upphöra att gälla när bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 24 § är skyldig att flytta.

Föreningens skyldighet till vidareöverlåtelse

[K6]11 §  Har en bostadsrätt övergått till bostadsrättsföreningen, skall den överlåtas så snart det kan ske utan förlust, om inte föreningen på en föreningsstämma beslutar att bostadsrätten skall upphöra.

[S2]Om en bostadsrätt som har övergått till föreningen är pantsatt, får beslut om bostadsrättens upphörande meddelas endast om panthavaren har medgivit detta eller om bostadsrätten saknar värde för panthavaren. Lag (1995:1464).

7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

 • RH 2000:9:Det förhållandet att en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen (1991:614) har panträtt i de bostadsrätter som föreningen har upplåtit har i visst fall inte hindrat att en bostadsrätt har förklarats förverkad på grund av bostadsrättshavarens dröjsmål med att betala årsavgiften.

Föreningens ansvar för lägenhetens skick

[K7]1 §  När lägenheten skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse, skall föreningen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta gäller om inte något annat har avtalats.

[K7]2 §  Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen, inte i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att fordra enligt 1 §, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.

[S2]Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen beror på försummelse från föreningens sida.

 • NJA 2004 s. 830:Skadestånd för sveda och värk har ansetts omfattat av rätten till ersättning enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) jämförd med 2 § samma kap.
 • RH 2014:1:Fråga om sångövningar i en grannes lägenhet har inneburit ett hinder eller men i en bostadsrättsinnehavares nyttjande av sin bostadsrätt och i sådant fall om bostadsrättsinnehavaren har rätt till nedsättning av årsavgiften.

[K7]3 §  Om bostadsrättshavaren inte får tillträda lägenheten i rätt tid när lägenheten skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse och beror inte dröjsmålet på honom, har han rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid han inte kan använda lägenheten eller del av den. Är hindret av väsentlig betydelse, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får inte ske efter tillträdet.

[S2]Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om dröjsmålet beror på försummelse från föreningens sida.

[K7]4 §  Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Bestämmelserna i 2 § tillämpas om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande. Lag (1995:1464).

 • NJA 2019 s. 1013:Fråga om ansvaret för att återställa en bostadsrättslägenhet efter en skada som har uppkommit såväl i lägenheten som i en annan del av huset.
 • NJA 2015 s. 566:Bostadsrättshavare har installerat en braskamin i sin lägenhet genom att ansluta den till en kanal i den skorstensstock som går igenom lägenheten. Det har ansetts att kanalen inte är en del av bostadsrättshavarnas lägenhet och att de därmed inte hade rätt att ansluta kaminen till denna.
 • NJA 2004 s. 830:Skadestånd för sveda och värk har ansetts omfattat av rätten till ersättning enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) jämförd med 2 § samma kap.
 • RH 2014:1:Fråga om sångövningar i en grannes lägenhet har inneburit ett hinder eller men i en bostadsrättsinnehavares nyttjande av sin bostadsrätt och i sådant fall om bostadsrättsinnehavaren har rätt till nedsättning av årsavgiften.
 • NJA 2007 s. 709:Överlåtaren av en bostadsrätt hade skött det s.k. inre underhållet på ett sådant sätt att det orsakat skada på bostadsrättsföreningens fastighet utanför lägenhetens gränser. Förvärvare av bostadsrätten har inte ansetts ersättningsskyldiga mot bostadsrättsföreningen för skadan.
 • RH 2016:15:En bostadsrättsförening har reparerat kök och badrum i en översvämningsskadad lägenhet, vilken skada bostadsrättshavaren inte själv bidragit till. Föreningens skyldighet gällande ytskikten i dessa utrymmen har varit att återställa dessa till det skick som förelåg när denna skyldighet uppkom. Vid avgörande av denna fråga har den bevisregeln tillämpats att hovrätten utgått från att lägenheten var i gott skick då denna skyldighet uppkom och att den som påstår att lägenheten avviker från detta skick har bevisbördan för detta. Lägenheten skulle återställas i gott skick. Ett sådant domslut är tillräckligt bestämt för att kunna ligga till grund för verkställighet.
 • NJA 2020 s. 822:Fråga om en bostadsrättshavares ansvar för underhåll av

[K7]5 §  Finns det ohyra i lägenheten till men för bostadsrättshavaren gäller 2 § i tillämpliga delar. Har ohyran kommit efter det att lägenheten tillträtts, gäller dock inte vad som sagts nu, om det skett genom vårdslöshet eller försummelse av bostadsrättshavaren eller någon som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.

[S2]I fråga om bostadslägenhet som utgör en del av ett hus är styrelsen skyldig att vidta tjänliga åtgärder för att utrota ohyra, även om bostadsrättshavaren är ansvarig enligt första stycket för att sådan förekommer i lägenheten. Är bostadsrättshavaren utan ansvar för ohyran, har han rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som han drabbats av genom åtgärder för att utrota ohyran. Lag (2003:31).

Prop. 2002/03:12: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I första stycket har hänvisningen till 12 § ändrats till följd av att 12 § har fått en annan utformning. Vidare har en viss terminologisk justering gjorts med hänsyn till motsvarande omarbetning som på Lagrådets inrådan har gjorts i 12 § tredje stycket.

Hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten

[K7]6 §  Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

[S2]Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt av en juridisk person, får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om inte något annat har avtalats.

[K7]7 §  Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar

 1. ingrepp i en bärande konstruktion,
 2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
 3. installation eller ändring av anordning för ventilation,
 4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, eller
 5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

[S2]För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas.

[S3]Styrelsen får vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut får han eller hon begära att hyresnämnden prövar frågan. Lag (2022:1026).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 7 § i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar i vilka fall en bostadsrättshavare behöver tillstånd av styrelsen för att genomföra förändringar i lägenheten.

Ändringarna i paragrafen har gjorts i syfte att bestämmelserna skall bli tydligare. De situationer där styrelsens tillstånd krävs har preciserats. Skälen för ändringarna har behandlats närmare i avsnitt 5.4.1. ...

 • NJA 2015 s. 566:Bostadsrättshavare har installerat en braskamin i sin lägenhet genom att ansluta den till en kanal i den skorstensstock som går igenom lägenheten. Det har ansetts att kanalen inte är en del av bostadsrättshavarnas lägenhet och att de därmed inte hade rätt att ansluta kaminen till denna.
 • RH 1994:28:Bostadsrättshavare har utan tillstånd från bostadsrättsföreningen vidtagit en väsentlig ändring i sin lägenhet. Hovrätten har ogillat föreningens talan om skyldighet för bostadsrättshavaren att återställa lägenheten till det skick som förelåg före ombyggnaden.
 • RH 2011:13:Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av 9 kap. 16 § bostadsrättslagen (1991:614) avseende föreningsstämmas beslut om uppförande av uteplatser. Hovrätten har funnit bestämmelsen, som enligt sin ordalydelse avser förändring av lägenhet, även tillämplig i fråga om ianspråktagande av delar av en gemensam gård där enskilda bostadsrättshavare utför tillbyggnadsarbetet.

[K7]8 §  Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

[K7]9 §  När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.

[S2]Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen

 1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och
 2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

[S3]Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.

[S4]Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer formulär till underrättelse som avses i andra stycket 2.Lag (2004:390).

Prop. 2003/04:94: (Jfr 7 kap. 9 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om bostadsrättshavarens användning av lägenheten.

I andra stycket har tillagts att en bostadsrättsförening skall underrätta socialnämnden vid störningar avseende en bostadslägenhet. Övriga ändringar är redaktionella. Frågan har behandlats i avsnitt 5.1.

Beträffande sättet för underrättelsen, ...

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 9 § i utredningens förslag.)

Ändringarna i första–tredje styckena innebär att en motsvarighet till bestämmelserna i 25 § hyreslagen om störningar i boendet har förts in i bostadsrättslagen. Skälen för ändringarna har behandlats i avsnitt 5.4.2. Avsikten är att bestämmelserna om störningar i boendet enligt förevarande paragraf ...

 • RH 2014:1:Fråga om sångövningar i en grannes lägenhet har inneburit ett hinder eller men i en bostadsrättsinnehavares nyttjande av sin bostadsrätt och i sådant fall om bostadsrättsinnehavaren har rätt till nedsättning av årsavgiften.
 • NJA 1991 s. 574:Fråga i mål om avhysning om en bostadsrättshavare i ett flerfamiljshus genom att så gott som dagligen öva pianospel i bostaden åsidosatt vad hon haft att iaktta för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.

Upplåtelse av lägenheten i andra hand

[K7]10 §  En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 6 § andra stycket.

[S2]Samtycke behövs dock inte

 1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte har antagits till medlem i föreningen, eller
 2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller en region.

[S3]Styrelsen ska genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket. Lag (2019:873).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 10 § i utredningens förslag.)

Ändringen i första stycket första meningen tar sikte på gränsdragningen mellan total sublokation (andrahandsupplåtelse) och partiell sublokation (rätten att ha inneboende i lägenheten, se 8 §). Som utvecklats i avsnitt 5.5.1 är avsikten med ändringen att slå fast att avgörande för huruvida det är fråga om en total eller partiell sublokation är om upplåtelsen ...

 • NJA 2001 s. 241:Fråga om bostadsrättshavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela lägenheten i andra hand och därmed förverkat sin nyttjanderätt.
 • RH 2020:23:Hyresnämndsmål. Makar som förvärvat en bostadsrättslägenhet begärde tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand till sin son. Andrahandsupplåtelsen hade pågått i ett års tid. Trots att en bostadsrättshavare ska ha stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand för att en tid bo någon annanstans och bostadsrättshavarens skäl i princip bör kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov av lägenheten samt att synen på upplåtelse till närstående bör vara generös, har makarna nekats tillstånd till andrahandsupplåtelse. Eftersom det inte framkommit att makarna har något behov av lägenheten för egen del och då den redan varit upplåten i andra hand i ett år, har det ansetts att makarna inte har skäl att upplåta lägenheten ytterligare ett år.
 • RH 2020:22:Hyresnämndsmål. Bostadsrättshavare har fått tillstånd till upplåtelse i andra hand under ett års tid från hyresnämndens beslut när det visats att bostadsrätten var svårsåld och det inte fanns underlag för bedömningen att förvärvet av bostadsrätten skett i spekulativt syfte.

[K7]11 §  Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

[S2]I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid.

[S3]Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. Lag (2014:319).

Prop. 2013/14:142: I paragrafen anges förutsättningarna för att hyresnämnden ska ge tillstånd till en upplåtelse i andra hand, när bostadsrättsföreningen vägrat lämna samtycke till den. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Genom ändringen i första stycket ges bostadsrättshavaren ett något större utrymme att upplåta lägenheten i andra hand. Det kommer till uttryck genom att tillstånd kan lämnas om bostadsrättshavaren ...

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 11 § i utredningens förslag.)

I första stycket har ordet "hela" tagits bort. Detta hänger samman med ändringarna i 10 §. Avgörande för om det är fråga om andrahands-

upplåtelse är alltså om bostadsrättshavaren upplåter lägenheten till någon annan för självständigt brukande eller inte.

I första ...

 • RH 2020:23:Hyresnämndsmål. Makar som förvärvat en bostadsrättslägenhet begärde tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand till sin son. Andrahandsupplåtelsen hade pågått i ett års tid. Trots att en bostadsrättshavare ska ha stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand för att en tid bo någon annanstans och bostadsrättshavarens skäl i princip bör kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov av lägenheten samt att synen på upplåtelse till närstående bör vara generös, har makarna nekats tillstånd till andrahandsupplåtelse. Eftersom det inte framkommit att makarna har något behov av lägenheten för egen del och då den redan varit upplåten i andra hand i ett år, har det ansetts att makarna inte har skäl att upplåta lägenheten ytterligare ett år.
 • RH 2020:22:Hyresnämndsmål. Bostadsrättshavare har fått tillstånd till upplåtelse i andra hand under ett års tid från hyresnämndens beslut när det visats att bostadsrätten var svårsåld och det inte fanns underlag för bedömningen att förvärvet av bostadsrätten skett i spekulativt syfte.
 • RH 2020:21:Hyresnämndsmål. Frågan i målet var om hyresgästen hade beaktansvärda skäl för att få upplåta prövningslägenheten i andra hand under sex månader för utlandsvistelse trots att han beviljats tillstånd till andrahandsupplåtelse av detta skäl två gånger tidigare. Hovrätten uttalar att lagstiftaren har ställt högre krav på vilka skäl som anförs för att tillåta andrahandsupplåtelse vid hyresrätter än vid bostadsrätter och att det vid återkommande andrahandsupplåtelser måste ställas större krav än när det är fråga om en enstaka upplåtelse. Mot bakgrund av att hyresgästen vid två tidigare tillfällen beviljats tillstånd att hyra ut lägenheten halvårsvis fann hovrätten att obestyrkta hälsoskäl inte utgjorde beaktansvärda skäl för att ytterligare en gång få tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick

[K7]12 §  Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

[S2]Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

[S3]För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom

 1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
 2. vårdslöshet eller försummelse av
  1. någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
  2. någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
  3. någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

[S4]För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

[S5]Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 12 § i utredningens förslag.)

I första stycket har hänvisningen till de följande bestämmelserna i paragrafen justerats till följd av paragrafens ändrade disposition.

I paragrafens andra stycke första meningen har begreppet "stamledningar" ersatts med ledningar som föreningen har försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet. Ändringen har gjorts i klargörande syfte. Dessutom har ett tillägg gjorts för ventilationskanaler. ...

 • NJA 2006 s. 732:Begreppet vattenledningsskada i 7 kap. 12 § tredje stycket bostadsrättslagen (1991:614) omfattar inte skada till följd av läckage av vatten från ledningar och anordningar för värme.
 • RH 2019:42:Hyresnämndsmål. Hyresnämnden godkände ett stämmobeslut avseende badrumsrenovering i samband med stambyte. Vattenledningar och brunnar skulle bytas ut, varefter badrummet skulle återställas enligt dagens byggnadsstandard. Enligt hovrätten kan det ifrågasättas om de tilltänkta förändringarna i samband med återställandet ska anses som en förändring av lägenheten och om förändringen i så fall kan anses vara föranledd av en ombyggnad. Dessa förutsättningar framgår inte tydligt av lagtext och förarbeten. Att badrumsrenovering i samband med stambyte omfattas av de aktuella bestämmelserna är något som har växt fram i praxis. Hovrätten fann det vanskligt att utan närmare utredning nu frångå fast praxis och att tvisten därför borde prövas i enlighet med denna. Bostadsrättshavarens överklagande avslogs.
 • NJA 2019 s. 1013:Fråga om ansvaret för att återställa en bostadsrättslägenhet efter en skada som har uppkommit såväl i lägenheten som i en annan del av huset.
 • NJA 2015 s. 566:Bostadsrättshavare har installerat en braskamin i sin lägenhet genom att ansluta den till en kanal i den skorstensstock som går igenom lägenheten. Det har ansetts att kanalen inte är en del av bostadsrättshavarnas lägenhet och att de därmed inte hade rätt att ansluta kaminen till denna.
 • NJA 2007 s. 709:Överlåtaren av en bostadsrätt hade skött det s.k. inre underhållet på ett sådant sätt att det orsakat skada på bostadsrättsföreningens fastighet utanför lägenhetens gränser. Förvärvare av bostadsrätten har inte ansetts ersättningsskyldiga mot bostadsrättsföreningen för skadan.
 • NJA 2011 s. 548:En bostadsrättsförening har reparerat en brandskadad lägenhet. Bostadsrättshavaren har ansetts inte vara skyldig att ersätta föreningen för standardhöjning.
 • RH 2016:15:En bostadsrättsförening har reparerat kök och badrum i en översvämningsskadad lägenhet, vilken skada bostadsrättshavaren inte själv bidragit till. Föreningens skyldighet gällande ytskikten i dessa utrymmen har varit att återställa dessa till det skick som förelåg när denna skyldighet uppkom. Vid avgörande av denna fråga har den bevisregeln tillämpats att hovrätten utgått från att lägenheten var i gott skick då denna skyldighet uppkom och att den som påstår att lägenheten avviker från detta skick har bevisbördan för detta. Lägenheten skulle återställas i gott skick. Ett sådant domslut är tillräckligt bestämt för att kunna ligga till grund för verkställighet.
 • NJA 2020 s. 822:Fråga om en bostadsrättshavares ansvar för underhåll av

Föreningens rätt att avhjälpa brist

[K7]12 a §  Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 12 §, eller utför en åtgärd i strid med 7 §, så att någon annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på någon annans egendom och bostadsrättshavaren inte efter uppmaning avhjälper bristen så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Lag (2022:1026).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 12 a § i utredningens förslag.)

Bestämmelsen, som är ny, har behandlats i avsnitt 5.2.4. Den innebär att bostadsrättsföreningen – under vissa närmare angivna omständigheter

– har getts rätt att avhjälpa brister som bostadsrättshavaren ansvarar ...

 • NJA 2007 s. 709:Överlåtaren av en bostadsrätt hade skött det s.k. inre underhållet på ett sådant sätt att det orsakat skada på bostadsrättsföreningens fastighet utanför lägenhetens gränser. Förvärvare av bostadsrätten har inte ansetts ersättningsskyldiga mot bostadsrättsföreningen för skadan.

Tillträde till lägenheten

[K7]13 §  Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 12 a §. När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten enligt 4 kap. 11 § eller när bostadsrätten skall tvångsförsäljas enligt 8 kap., är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

[S2]Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra. I så fall tillämpas 5 §.

[S3]Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2006:710).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 13 § i utredningens förslag.)

Bestämmelsen reglerar när en representant för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i en lägenhet.

I paragrafens första stycke första meningen har ett tillägg gjorts till följd av den nya bestämmelsen i 12 a § om avhjälpande av brist. Ändringen innebär att föreningen ges rätt att komma in i lägenheten när den med stöd av 12 a § skall avhjälpa en brist på bostadsrättshavarens bekostnad.

Andra ...

 • RH 2010:76:Bestämmelserna om 7 kap. 13 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) om rätt för företrädare för föreningen att få tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för kan tillämpas även när det gäller tillsyn eller arbete som inte sker inne i lägenheten.

Avgifter till föreningen

[K7]14 §  Varje medlem ska betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom eller henne. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.

[S2]Om en kostnad som hänför sig till uppvärmning eller nedkylning av medlemmens lägenhet eller dess förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan påföras medlemmen efter individuell mätning, ska beräkningen av årsavgiften, till den del avgiften avser ersättning för sådan kostnad, ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen.

[S3]En beslutad insats kan ändras enligt 9 kap.13 och 16 §§. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av denna lag eller någon annan författning.

[S4]Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får bostadsrättsföreningen inte ta ut upplåtelseavgift förrän efter en månad från den dag då föreningen erbjudit hyresgästen att få lägenheten upplåten med bostadsrätt. Intill dess sex månader förflutit räknat från dagen för erbjudandet, får avgiften högst motsvara ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen (1975:635).

[S5]Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Lag (2014:336).

Prop. 2013/14:174: Paragrafen innehåller bestämmelser om de avgifter en bostadsrättsförening får ta ut av sina medlemmar. En särskild regel för de fall då det finns möjlighet till individuell mätning av energiförbrukning läggs till.

Prop. 2013/14:142: I paragrafen behandlas bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgifter av medlemmen. Övervägandena finns i avsnitt 5.

I första stycket anges de avgifter som bostadsrättsföreningen får ta ut av medlemmen. Genom ett tillägg i uppräkningen ges föreningen rätt att ta ut en avgift vid en andrahandsupplåtelse. En förutsättning för att en sådan avgift ska få tas ut är att det anges i stadgarna (se vidare ...

 • NJA 2016 s. 402:Den som säljer en bostadsrätt blir inte fri från sin skyldighet att betala årsavgift till föreningen förrän bostadsrätten har övergått till köparen.
 • RÅ 2010:75:När bostadsrättsförening förvärvat i föreningen upplåten bostadsrätt har köpeskillingen ansetts innefatta den i samband med upplåtelsen inbetalda insatsen. Vid föreningens upplösning har insatsen inte fått avräknas från utskiftat belopp. Inkomsttaxering 2006.
 • RH 1999:78:I mål om skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § bostadsrättslagen har bostadsrättsföreningens erbjudande till hyresgäst att få lägenheten upplåten med bostadsrätt endast innehållit uppgift om insatsens storlek. Erbjudandet har inte ansetts uppfylla lagens krav på ett förvärvserbjudande enligt 7 kap. 14 § tredje stycket bostadsrättslagen. - Bostadsrättsföreningen motsatte sig i och för sig inte att lägenheten uppläts med bostadsrätt och tvist förelåg därför endast om villkoren för upplåtelsen. I fastigheten fanns vid ombildningen olika slag av lägenhetsupplåtelser. Hovrätten har vid fastställande av villkoren för den aktuella bostadsrätten bestämt insatsen efter lägenhetens yta och den del av köpeskillingen för fastigheten som hänförde sig till hyresrätter som kunde upplåtas med bostadsrätt till hyresgästerna (likabehandlingsprincipen).
 • RH 2008:50:Hyresnämndsmål. Bostadsrättsförening har innan den förvärvat hyresfastighet för ombildning till bostadsrätt erbjudit hyresgäst att få lägenhet upplåten med bostadsrätt. Fråga om tidpunkt för beräkning av tidsfrist enligt 7 kap. 14 § tredje stycket bostadsrättslagen (1991:614).
 • RH 1999:58:Hyresnämndsmål. Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har bostadsrättsföreningen erbjudit hyresgästen att få lägenheten upplåten med bostadsrätt. Hyresgästens invändning att förvärvserbjudandet var utan verkan eftersom han inte var medlem i bostadsrättsföreningen vid den tid då erbjudandet lämnades har ogillats. Eftersom hyresgästen inte antagit erbjudandet inom den i 7 kap. 14 § tredje stycket bostadsrättslagen stadgade tiden har bostadsrättsföreningen varit berättigad att ta ut en upplåtelseavgift. - Också fråga om den omständigheten att hyresgästens lägenhet inte åsatts något andelstal i den ekonomiska planen skulle medföra att förvärvserbjudandet inte uppfyllde lagens krav på ett sådant erbjudande.

[K7]15 §  Avgifter till föreningen skall betalas under föreningens adress eller annan adress som föreningen uppger. Betalning får alltid ske genom postanvisning, postgiro eller bankgiro.

[S2]Om bostadsrättshavaren betalar sin avgift på post- eller bankkontor, anses beloppet ha kommit föreningen till handa omedelbart vid betalningen. Lämnar bostadsrättshavaren ett betalningsuppdrag på avgiften till bank-, post- eller girokontor, anses beloppet ha kommit föreningen till handa när betalningsuppdraget togs emot av det förmedlande kontoret.

[K7]16 §  Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift som skall betalas innan lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande.

[S2]Om avtalet hävs, har föreningen rätt till ersättning för skada.

[S3]I 18--25 §§ finns bestämmelser om förverkande när avgifter betalas för sent efter tillträdet.

[K7]16 a §  Föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran på sådana avgifter som avses i 14 § första stycket. Vid utmätning eller konkurs jämställs sådan panträtt med handpanträtt.

[S2]Sådan panträtt som avses i första stycket har företräde framför en panträtt som har upplåtits av en innehavare av bostadsrätten, om inte annat följer av 31 §. Lag (1995:1464).

 • NJA 1999 s. 610:Fråga om omfattningen av en bostadsrättsförenings legala panträtt avseende fordran på obetald årsavgift efter en tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614).
 • NJA 2007 s. 709:Överlåtaren av en bostadsrätt hade skött det s.k. inre underhållet på ett sådant sätt att det orsakat skada på bostadsrättsföreningens fastighet utanför lägenhetens gränser. Förvärvare av bostadsrätten har inte ansetts ersättningsskyldiga mot bostadsrättsföreningen för skadan.

Rätt för bostadsrättshavaren att frånträda bostadsrätten vid avgiftshöjning

[K7]17 §  Har beslut fattats om en väsentlig avgiftshöjning för bostadsrätten, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om det inte är oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar att bostadsrätten frånträds. Uppsägning skall ske inom tre månader från den dag då bostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjningen.

Förverkande

[K7]18 §  Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,

 1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet,
 2. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse mer än en vecka efter förfallodagen när det gäller en bostadslägenhet eller mer än två vardagar efter förfallodagen när det gäller en lokal,
 3. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
 4. om lägenheten används i strid med 6 eller 8 §,
 5. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,
 6. om lägenheten vanvårdas på något annat sätt eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 9 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som en bostadsrättshavare enligt samma paragraf har,
 7. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 13 § och han eller hon inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
 8. om bostadsrättshavaren inte fullgör en skyldighet som går utöver det han eller hon ska göra enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs,
 9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, eller
 10. om bostadsrättshavaren utan behövligt tillstånd utför en åtgärd som anges i 7 § första eller andra stycket. Lag (2022:1026).

Prop. 2013/14:142: I paragrafen anges när nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad. Övervägandena finns i avsnitt 5.

I ett tillägg i punkten 1 a anges att nyttjanderätten kan förverkas vid en försummelse att betala avgiften för andrahandsupplåtelse. Förutsättningarna för förverkande är desamma som vid utebliven betalning av årsavgift.

Om det som ligger bostadsrättshavaren ...

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 18 § i utredningens förslag.)

Beträffande punkten 1 har den ändringen gjorts att den del av bestämmelsen som avser försenad betalning av årsavgifter har flyttats till punkten 1 a. Vad gäller försenad betalning av årsavgiften enligt den nya punkten har vissa sakliga ändringar gjorts beträffande fristen för förverkande. Beträffande bostadsrätter som är bostadslägenheter har fristen ändrats från två vardagar till en vecka. För lokaler skall alltjämt gälla ...

 • RH 2000:9:Det förhållandet att en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen (1991:614) har panträtt i de bostadsrätter som föreningen har upplåtit har i visst fall inte hindrat att en bostadsrätt har förklarats förverkad på grund av bostadsrättshavarens dröjsmål med att betala årsavgiften.
 • RH 1998:24:En bostadsrättsförenings uppsägning av bostadsrättshavaren till omedelbar avflyttning enligt 7 kap. 18 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) är inte utan verkan därför att bostadsrättshavaren dessförinnan avsagt sig bostadsrätten.
 • RH 1995:116:Fråga i mål om förverkande av nyttjanderätt på grund av bostadsrättshavares betalningsförsummelser huruvida dessa skall anses vara av ringa betydelse. Frågan har besvarats nekande, och orsaken till bostadsrättshavarens bristande betalningsförmåga och risken för ekonomisk förlust för denne vid blivande försäljning av bostadsrätten har därvid inte ansetts böra inverka.

[K7]19 §  Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om det som ligger bostadsrättshavaren till last har sin grund i att en närstående eller tidigare närstående har utsatt bostadsrättshavaren eller någon i bostadsrättshavarens hushåll för brott.

[S2]Nyttjanderätten till en bostadslägenhet är inte förverkad på grund av att en skyldighet som avses i 18 § 7 inte fullgörs, om bostadsrättshavaren är en kommun eller en region och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun eller en region.

[S3]En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett visst företag eller någon liknande skyldighet får inte läggas till grund för förverkande. Lag (2019:873).

Prop. 2013/14:195: I paragrafen anges att nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt inte är förverkad bl.a. när det som ligger nyttjanderättshavaren till last är av ringa betydelse. Övervägandena finns i avsnitt 4.

I första stycket införs en bestämmelse som får betydelse i vissa fall när bostadsrättsföreningen gör gällande att nyttjanderätten är förverkad. De vanliga exemplen är att det har förekommit ...

 • RH 2000:9:Det förhållandet att en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen (1991:614) har panträtt i de bostadsrätter som föreningen har upplåtit har i visst fall inte hindrat att en bostadsrätt har förklarats förverkad på grund av bostadsrättshavarens dröjsmål med att betala årsavgiften.
 • RH 1995:116:Fråga i mål om förverkande av nyttjanderätt på grund av bostadsrättshavares betalningsförsummelser huruvida dessa skall anses vara av ringa betydelse. Frågan har besvarats nekande, och orsaken till bostadsrättshavarens bristande betalningsförmåga och risken för ekonomisk förlust för denne vid blivande försäljning av bostadsrätten har därvid inte ansetts böra inverka.

[K7]20 §  Bostadsrättshavaren får inte sägas upp på grund av ett sådant förhållande som avses i 18 § 2, 3, 5-7 eller 9 om han eller hon efter tillsägelse så snart som möjligt vidtar rättelse.

[S2]Bostadsrättshavaren får heller inte sägas upp på grund av ett sådant förhållande som avses i 18 § 2, om det är fråga om en bostadslägenhet, eller ett sådant förhållande som avses i 18 § 9, om han eller hon så snart som möjligt ansöker om tillstånd hos hyresnämnden och får ansökan beviljad.

[S3]Bostadsrättshavaren får inte, om det är fråga om en bostadslägenhet, sägas upp på grund av störningar i boendet enligt 18 § 5 förrän socialnämnden har underrättats enligt 9 § andra stycket 2.

[S4]Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller det som sägs i 18 § 5 även om bostadsrättshavaren inte uppmanats att vidta rättelse. Vid sådana störningar som gäller en bostadslägenhet får bostadsrättshavaren sägas upp utan föregående underrättelse till socialnämnden. En kopia av uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden. Detta stycke gäller inte om störningarna inträffat när lägenheten varit upplåten i andra hand på det sätt som anges i 10 eller 11 §. Lag (2022:1026).

Prop. 2003/04:94: (Jfr 7 kap. 20 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller regler om när uppsägning får ske. Skälen för ändringarna har behandlats i avsnitt 5.1.

Tredje stycket är nytt. Av detta framgår att uppsägning på grund av störningar får ske först sedan socialnämnden ...

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 20 § i utredningens förslag.)

Ändringarna i första och andra styckena är redaktionella.

Tredje stycket är nytt. Det innehåller ett undantag från skyldigheten att säga till bostadsrättshavaren att vidta rättelse vid särskilt allvarliga störningar. Vid särskilt allvarliga störningar behövs således ingen tillsägelse att vidta rättelse för att uppsägning skall kunna ske. På samma sätt som beträffande hyresrätter är avsikten att ...

[K7]21 §  Är nyttjanderätten förverkad på grund av ett förhållande som avses i 18 § 1-3, 5-7 eller 9 får bostadsrättshavaren ändå inte skiljas från lägenheten på en sådan grund om han eller hon vidtar rättelse innan föreningen har sagt upp honom eller henne till avflyttning. Detta gäller dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga störningar i boendet som avses i 9 § tredje stycket.

[S2]Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på ett förhållande som avses i 18 §4 eller 7. Detsamma gäller om föreningen inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på ett förhållande som avses i 18 §2 eller 9 har sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Lag (2022:1026).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 21 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns en ny mening som avser särskilt allvarliga störningar i boendet (se 9 §). I dessa grava störningsfall förverkas nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten även om rättelse har skett före uppsägningen. I de andra fall som anges i paragrafen, bl.a. störningar i boendet som inte är särskilt allvarliga, gäller motsatsen. Motsvarande bestämmelser finns för hyresrätter (se 43 § första stycket hyreslagen).

Vidare ...

[K7]22 §  En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av förhållande som avses i 18 § 8 endast om föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att föreningen fick reda på förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller om förundersökning har inletts inom samma tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två månader har gått från det att domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet har avslutats på något annat sätt.

[K7]23 §  Är nyttjanderätten enligt 18 § 1 a förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, och har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten

 1. om avgiften – när det är fråga om en bostadslägenhet – betalas inom tre veckor från det att
  1. bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i 27 och 28 §§ har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala avgiften inom denna tid, och
  2. meddelande om uppsägningen och anledningen till denna har lämnats till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen, eller
 2. om avgiften – när det är fråga om en lokal – betalas inom två veckor från det att bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i 27 och 28 §§ har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala avgiften inom denna tid.

[S2]Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller skiljas från lägenheten om han eller hon har varit förhindrad att betala avgiften inom den tid som anges i första stycket 1 på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och avgiften har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första instans.

[S3]Första stycket gäller inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillfällen inte betala avgiften inom den tid som anges i 18 § 1 a, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.

[S4]Beslut om avhysning får meddelas tidigast tredje vardagen efter utgången av den tid som anges i första stycket 1 eller 2.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer formulär till underrättelse och meddelande som avses i första stycket. Lag (2014:319).

Prop. 2003/04:94: (Jfr 7 kap. 23 § i promemorians förslag.)

Paragrafen behandlar bostadsrättshavarens rätt att återvinna bostadsrätten, när denna är förverkad på grund av att årsavgiften har betalats för sent. Skälen för ändringarna har behandlats i avsnitt 5.2.

Ett tillägg ...

Prop. 2013/14:142: Paragrafen behandlar bostadsrättshavarens rätt att i vissa fall återvinna nyttjanderätten till lägenheten, när den är förverkad på grund av en betalningsförsummelse. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Genom ett tillägg i första stycket ges bostadsrättshavaren möjlighet att återvinna nyttjanderätten även när den förverkats på grund av en försummelse att betala avgiften för andrahandsupplåtelse. ...

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 23 § i utredningens förslag.)

Bestämmelsen behandlar bostadsrättshavarens rätt till återvinning när nyttjanderätten är förverkad på grund av att årsavgiften har betalats för sent (jfr 44 § hyreslagen). Bestämmelsen har utformats i enlighet med

Lagrådets förslag. I första stycket har gjorts vissa ändringar beträffande återvinningsfristens längd och kraven för att denna frist skall börja löpa.

Av punkten 1 ...

[K7]24 §  Om bostadsrättshavaren sägs upp till avflyttning av någon orsak som anges i 18 § 1, 4-6 eller 8, är han eller hon skyldig att flytta genast.

[S2]Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i 18 § 2, 3, 7 eller 9, får han eller hon bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma gäller om uppsägningen sker av en orsak som anges i 18 § 1 a och bestämmelserna i 23 § tredje stycket är tillämpliga.

[S3]Vid uppsägning i andra fall av en orsak som anges i 18 § 1 a tillämpas övriga bestämmelser i 23 §. Lag (2022:1026).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 24 § i utredningens förslag.)

Bestämmelsen, som behandlar vid vilken tidpunkt en bostadsrättshavare är skyldig att flytta, har delats in i tre stycken. Den har behandlats i avsnitt 5.7.2 och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I det nya andra stycket har en saklig ändring gjorts. Ändringen beror på att upprepade betalningsförseningar enligt ...

[K7]25 §  Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.

 • NJA 2007 s. 513:Fråga om rätten till ersättning för skada enligt 7 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) innebär att en bostadsrättsförening är berättigad att av försäljningssumman erhålla betalning för ombudskostnader i ärende hos kronofogdemyndigheten om tvångsförsäljning.

Förfarandet vid uppsägning

[K7]26 §  En uppsägning skall vara skriftlig. Om det är bostadsrättshavaren som gör uppsägningen, får den ske hos den som är behörig att ta emot årsavgiften på föreningens vägnar. Lag (2003:31).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 26 § i utredningens förslag.)

Bestämmelsen behandlar sättet för uppsägningar. Ändringen innebär att möjligheten till muntlig uppsägning mot skriftligt erkännande har tagits bort. I fortsättningen skall uppsägning således alltid vara skriftlig. Skälen för ändringen har behandlats i avsnitt 5.8.1.

[K7]27 §  Skriftlig uppsägning ska delges den som söks för uppsägning. Delgivning får inte ske enligt 3438 och 48 §§delgivningslagen (2010:1932).

[S2]Träffas inte den som söks för uppsägning i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i rekommenderat brev under hans eller hennes vanliga adress. Ett exemplar av uppsägningen ska dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till en vuxen medlem i det hushåll som han eller hon tillhör eller, om han eller hon driver rörelse med fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas inte någon som angetts nu, ska uppsägningen i stället läggas i den söktes postlåda, om sådan finns. Uppsägningen har skett när vad som sagts nu blivit fullgjort.

[S3]Har den hos vilken uppsägning ska ske inte något känt hemvist i Sverige och finns det inte heller något känt ombud som har rätt att ta emot uppsägning för honom eller henne, får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (2010:1959).

[K7]28 §  Stämningsansökan med yrkande om rätt att frånträda bostadsrätten eller om bostadsrättshavarens skiljande från lägenheten samt ansökan om avhysning av bostadsrättshavaren gäller som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning.

[K7]29 §  Om en bostadsrätt sägs upp av någon orsak som anges i 2-5 och 17 §§, övergår bostadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall betala skälig ersättning för bostadsrätten.

[S2]Har bostadsrättshavaren tillträtt lägenheten, skall hyresavtal anses ingånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i uppsägningen begärt att få bo kvar i lägenheten. I så fall gäller 4 kap. 9 §.

[K7]30 §  Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 18 §, skall bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. så snart som möjligt, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om något annat. Försäljningen får dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. Lag (1995:1464).

 • RH 2015:50:I ärende om tvångsförsäljning har en av bostadsrättshavaren undertecknad uppsägningsbekräftelse medfört att hovrätten ansåg att förverkandefrågan var klar och att bostadsrättshavaren var skild från lägenheten.
 • NJA 1998 s. 400:Fråga om förutsättningar för tvångsförsäljning av bostadsrätt föreligger, när bostadsrättshavare som sagts upp på grund av bristande betalning av årsavgift invänder att avgiften inte betalats på grund av hinder och men i nyttjanderätten. 7 kap 30 § och 8 kap 4 § bostadsrättslagen (1991:614).

Underrättelse vid pantsättning av en bostadsrätt

[K7]31 §  Har föreningen underrättats om att en bostadsrätt är pantsatt, skall föreningen utan dröjsmål underrätta panthavaren om bostadsrättshavaren har obetalda avgifter till föreningen till ett belopp som överstiger vad som av årsavgiften belöper på en månad och bostadsrättshavaren dröjer med betalningen mer än två veckor från förfallodagen.

[S2]Om föreningen försummar denna skyldighet, har föreningen vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. inte företräde till betalning framför panthavaren i fråga om

 1. de avgiftsbelopp som förfallit till betalning under den tid föreningens försummelse varat, samt
 2. den del av årsavgiften som förfallit till betalning närmast efter det att en underrättelse gjorts.

[S3]Andra stycket gäller inte i fråga om avgiftsbelopp som förfallit till betalning under den tid panthavaren haft kännedom om bostadsrättshavarens betalningsförsummelse. Lag (1995:1464).

Vissa övriga meddelanden

[K7]32 §  Är ett sådant meddelande från föreningen som avses i 9 §, 12 a §, 16 §, 18 § 1, 20 § första stycket, 23 § första stycket 1 b eller 31 § första stycket eller 2 kap. 8 § andra stycket 2 eller 6 kap. 1 § andra stycket, 1 a § eller 2 § avsänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress, ska föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på den. Detsamma gäller beträffande sådant meddelande från bostadsrättshavaren som avses i 2 § och 6 kap. 6 §. Lag (2019:536).

Prop. 2003/04:94: (Jfr 7 kap. 23 § i promemorians förslag.)

Paragrafen anger i vilka fall föreningen skall anses ha fullgjort viss underrättelseskyldighet till bostadsrättshavaren eller annan genom att sända ett rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. Motiven för ändringarna finns i avsnitten 5.1 och 5.2.

Ett tillägg har gjorts avseende meddelande till socialnämnden på grund av betalningsförseningar (jfr 23 § första stycket 1). När det gäller motsvarande underrättelseskyldighet ...

Prop. 2018/19:108: I paragrafen finns bestämmelser om hur olika meddelanden från bostadsrättsföreningen kan överlämnas.

Ett tillägg görs så att föreningen anses ha fullgjort sin skyldighet även i fråga om meddelanden som avses i 2 kap. 8 § andra stycket 2, om de har avsänts i ett rekommenderat brev under hyresgästens vanliga adress.

Prop. 2002/03:12: (Jfr 7 kap. 32 § i utredningens förslag.)

Enligt denna bestämmelse skall föreningen i vissa angivna fall anses ha fullgjort sin skyldighet att underrätta bostadsrättshavaren genom att sända ett rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. Ytterligare två fall där underrättelse kan ske på detta sätt har nu lagts till i bestämmelsen. Skälen för detta har behandlats i avsnitt 5.8.5.

Det ...

Upphörande av bostadsrätten i vissa fall

[K7]33 §  Överlåts det hus i vilket lägenheten finns eller säljs huset exekutivt, upphör bostadsrätten. Föreningen är därvid skyldig att betala skälig ersättning för bostadsrätten. Träder föreningen i likvidation inom tre månader från det frågan om föreningens ersättningsskyldighet blivit slutligt avgjord eller försätts föreningen inom samma tid i konkurs, skall dock bostadsrättshavarens rätt att få ersättning för bostadsrätten bedömas efter de regler som gäller för skifte av föreningens tillgångar.

[S2]Upphör bostadsrätten enligt första stycket och har lägenheten tillträtts, skall skriftligt hyresavtal anses ingånget. I så fall gäller 4 kap. 9 §.

 • RÅ 2003:61:Förhållandena vid tidpunkten för avyttring av en bostadsförenings fastighet är avgörande för om föreningen skall anses vara ett företag som kan genomföra en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Inledande bestämmelser

[K8]1 §  Tvångsförsäljning genomförs av Kronofogdemyndigheten efter ansökan av bostadsrättsföreningen. Lag (2006:710).

[K8]2 §  Vid tvångsförsäljning tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om exekutiv försäljning av lös egendom i allmänhet, om inte annat följer av detta kapitel.

[S2]Försäljningen skall anses ske för uttagande av en sådan föreningens fordran som är förenad med panträtt enligt 7 kap. 16 a §. Detta gäller även om föreningen inte skulle ha någon sådan fordran. Lag (1995:1464).

 • RH 2016:38:Rättegångsfel har inte ansetts föreligga när Kronofogdemyndigheten inte formellt delgett den tidigare bostadsrättshavaren underrättelsen om bostadsrättsföreningens ansökan om tvångsförsäljning och ansökan har grundats på en lagakraftvunnen exekutionstitel.
 • NJA 2007 s. 513:Fråga om rätten till ersättning för skada enligt 7 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) innebär att en bostadsrättsförening är berättigad att av försäljningssumman erhålla betalning för ombudskostnader i ärende hos kronofogdemyndigheten om tvångsförsäljning.

Ansökan och beslut

[K8]3 §  Ansökan om tvångsförsäljning skall göras hos Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:710).

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en exekutiv myndighet i landet, Kronofogdemyndigheten. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.

[K8]4 §  Om Kronofogdemyndigheten finner att förutsättningarna för tvångsförsäljning är uppfyllda skall en sådan försäljning genomföras. I annat fall skall Kronofogdemyndigheten avslå ansökan. Lag (2006:710).

 • RH 2015:50:I ärende om tvångsförsäljning har en av bostadsrättshavaren undertecknad uppsägningsbekräftelse medfört att hovrätten ansåg att förverkandefrågan var klar och att bostadsrättshavaren var skild från lägenheten.
 • RH 2016:38:Rättegångsfel har inte ansetts föreligga när Kronofogdemyndigheten inte formellt delgett den tidigare bostadsrättshavaren underrättelsen om bostadsrättsföreningens ansökan om tvångsförsäljning och ansökan har grundats på en lagakraftvunnen exekutionstitel.
 • NJA 1998 s. 400:Fråga om förutsättningar för tvångsförsäljning av bostadsrätt föreligger, när bostadsrättshavare som sagts upp på grund av bristande betalning av årsavgift invänder att avgiften inte betalats på grund av hinder och men i nyttjanderätten. 7 kap 30 § och 8 kap 4 § bostadsrättslagen (1991:614).

Föreningens rätt till betalning

[K8]5 §  Föreningen har vid tvångsförsäljning rätt till betalning ur försäljningssumman för fordringar som är förenade med panträtt i bostadsrätten enligt 7 kap. 16 a §.

[S2]Föreningen har också rätt till betalning för andra fordringar mot bostadsrättshavaren som grundas på innehavet av bostadsrätten, om de anmäls hos Kronofogdemyndigheten innan bostadsrätten säljs eller, om försäljning sker under hand, senast när fördelning skall äga rum. Sådana fordringar tas ut efter alla andra fordringar som medför rätt till betalning ur bostadsrätten. Lag (2006:710).

 • NJA 2007 s. 513:Fråga om rätten till ersättning för skada enligt 7 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) innebär att en bostadsrättsförening är berättigad att av försäljningssumman erhålla betalning för ombudskostnader i ärende hos kronofogdemyndigheten om tvångsförsäljning.
 • NJA 1999 s. 610:Fråga om omfattningen av en bostadsrättsförenings legala panträtt avseende fordran på obetald årsavgift efter en tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614).

Följden av misslyckade försäljningsförsök

[K8]6 §  Om det har gjorts tre försäljningsförsök utan att bostadsrätten har blivit såld, övergår den genast till föreningen utan lösen och fri från panträtt. Bostadsrätten övergår dock till föreningen på detta sätt redan efter det andra försäljningsförsöket, om det vid detta inte har gjorts något inrop eller lämnats något anbud och det inte kan antas att bostadsrätten blir såld vid ytterligare ett försäljningsförsök. Lag (1995:1464).

Kostnaderna för förfarandet

[K8]7 §  Vid tillämpning av 17 kap.utsökningsbalken skall mål om tvångsförsäljning anses som mål om utmätning. Bostadsrättshavaren skall slutligt svara för förrättningskostnaderna, i den mån de inte kan tas ut ur försäljningssumman. Lag (1995:1464).

 • NJA 2007 s. 513:Fråga om rätten till ersättning för skada enligt 7 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) innebär att en bostadsrättsförening är berättigad att av försäljningssumman erhålla betalning för ombudskostnader i ärende hos kronofogdemyndigheten om tvångsförsäljning.

Sammanträffande av exekutiv försäljning och tvångsförsäljning

[K8]8 §  Om tvångsförsäljning enligt detta kapitel och exekutiv försäljning begärs beträffande samma bostadsrätt, skall den tvångsförsäljas.

[S2]Första stycket gäller inte om ansökan om tvångsförsäljning gjorts efter det att försäljning på exekutiv auktion kungjorts enligt 9 kap. 2 § utsökningsbalken eller det annars finns särskilda skäl för att en försäljning bör genomföras enligt utsökningsbalken. I ett sådant fall skall målet om tvångsförsäljning vila till dess målet om exekutiv försäljning avgjorts.

[S3]Frågan om tvångsförsäljning faller, om en bostadsrätt har sålts vid exekutiv försäljning efter det att nyttjanderätten till den lägenhet som bostadsrätten avser har förverkats enligt 7 kap. 18 §. Lag (1995:1464).

Allmänna bestämmelser om en bostadsrättsförening

[K9]1 §  I 1 kap. finns vissa inledande bestämmelser om bostadsrätts- föreningar.

[K9]2 §  Bestämmelserna i 2 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (2018:715).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar frågor om bildande och registrering av en bostadsrättsförening. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen till 2 kap. i den nya föreningslagen innebär bl.a. att bestämmelserna i den lagen om bildande och registrering gäller även för en bostadsrättsförening. Se vidare kommentarerna till paragraferna i det nämnda kapitlet.

3 § Har upphävts genom lag (2018:715).

[K9]4 §  För en bostadsrättsförenings skyldigheter får endast föreningens tillgångar tas i anspråk. De fordringar på insatser och avgifter som har förfallit till betalning ska räknas in i tillgångarna. Lag (2018:715).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar ansvaret för en bostadsrättsförenings skyldigheter.

Ändringarna är en språklig anpassning till de motsvarande bestämmelserna i lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar (1 kap. 9 §).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 9 kap. 4 § i utredningens förslag.)

Bestämmelsen har justerats till att avse det den bör avse, nämligen en bostadsrättsförening, inte en ekonomisk förening.

Innehållet i föreningens stadgar

[K9]5 §  Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla uppgifter om

 1. föreningens företagsnamn,
 2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
 3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,
 4. huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut,
 5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse,
 6. för det fall rätten att bestämma ersättning för en bostadsrätt vid överlåtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättningen,
 7. grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus,
 8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,
 9. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
 10. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
 11. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
 12. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
 13. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses. Lag (2018:1665).

Prop. 2017/18:185: I paragrafen anges vissa uppgifter som ska finnas i stadgarna för alla bostadsrättsföreningar. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Ändringarna är en anpassning till regleringen av stadgarnas innehåll i lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar. I första stycket tredje punkten tas kravet på att stadgarna ska innehålla en uppgift om ...

Prop. 2013/14:142: 5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse,

 • RÅ 2010:75:När bostadsrättsförening förvärvat i föreningen upplåten bostadsrätt har köpeskillingen ansetts innefatta den i samband med upplåtelsen inbetalda insatsen. Vid föreningens upplösning har insatsen inte fått avräknas från utskiftat belopp. Inkomsttaxering 2006.

Företagsnamn

[K9]6 §  En bostadsrättsförenings företagsnamn ska innehålla ordet bostadsrättsförening.

[S2]I företagsnamnet får inte ordet bolag eller något annat ord som betecknar ett bolagsförhållande finnas med på ett sätt som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar företagsnamnet.

[S3]Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket registrerade företagsnamn för föreningar i samma län som är bestående. För registrering av en förenings företagsnamn gäller i övrigt lagen (2018:1653) om företagsnamn.

[S4]Endast en bostadsrättsförening eller en sammanslutning av bostadsrättsföreningar får använda ordet bostadsrätt eller en sammansättning med detta ord i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av rörelsen. Lag (2018:1665).

[K9]7 §  Bestämmelserna om firmateckning i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (2018:715).

Medlems- och lägenhetsförteckning

[K9]8 §  Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. De kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

 • RÅ 2010:55:Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte ansetts kunna utgöra ursprungsbostad (I) respektive ersättningsbostad (II) vid tillämpningen av reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2007 respektive 2006.

[K9]9 §  Medlemsförteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

[S2]Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om

 1. varje medlems namn och postadress,
 2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och
 3. den bostadsrätt som medlemmen har.

[S3]Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen. Lag (2016:111).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om bostadsrättsföreningens medlemsförteckning. Ändringarna är av samma slag som ändringar i motsvarande bestämmelser i föreningslagen. För en kommentar, se kommentaren till 3 kap. 6 § föreningslagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.2.

[K9]9 a §  Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

[S2]När en ny medlem har gått in i föreningen, ska uppgifter enligt 9 § andra stycket utan dröjsmål antecknas i medlemsförteckningen.

[S3]Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett förhållande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen utan dröjsmål antecknas i förteckningen. Vid en medlems avgång ska också tidpunkten för avgången antecknas. Lag (2016:111).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om förandet av medlemsförteckningen. För en kommentar, se kommentaren till 3 kap. 7 § föreningslagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.2.

[K9]9 b §  Bestämmelserna om medlemsförteckningen i 5 kap.6 och 7 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (2018:715).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen, som är ny, anger att vissa bestämmelser om medlemsförteckningen i 3 kap. föreningslagen ska gälla också för bostadsrättsföreningar. Bestämmelserna gäller arkivering (8 §) och personuppgiftsansvar (9 §). För en kommentar, se kommentaren till nämnda bestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 17.2.

[K9]10 §  Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange

 1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
 2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
 3. bostadsrättshavarens namn, samt
 4. insatsen för bostadsrätten.

[S2]Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts med bostadsrätt.

[S3]Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras någon uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid överlåtelse av bostadsrätt skall en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt.

[S4]Dagen för anteckningen skall anges. Lag (2004:247).

 • RÅ 2003:51:Fastighetsmäklare som slutfört försäljning av bostadsrätt utan godkännande av borgenär till vilken bostadsrätten enligt skuldebrev var pantförskriven, men där bostadsrättsföreningen inte underrättats om pantförskrivningen, har inte ansetts handla i strid med god fastighetsmäklarsed.

[K9]11 §  Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget skall avse uppgifter som enligt 10 § skall anges i förteckningen. Dagen för utfärdandet skall anges i utdraget.

Bostadsrättsföreningens ledning

[K9]12 §  Bestämmelserna om en förenings ledning i 7 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar med följande undantag:

 1. Av styrelsens ledamöter ska alltid minst två eller, om styrelsen består av färre än fem ledamöter, minst en väljas på en föreningsstämma.
 2. Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för en styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen.
 3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.
 4. Trots 7 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar får föreningsstämman besluta om en samlad ersättning till styrelseledamöterna. Lag (2018:715).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller bestämmelser om en bostadsrättsförenings ledning. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen till 7 kap. i den nya föreningslagen innebär bl.a. att det nya förbudet mot att utse en styrelseledamot som inte avser att ta del i styrelsens verksamhet också gäller för bostadsrättsföreningar (7 kap. 11 § i den lagen). Se vidare kommentarerna till paragraferna i det nämnda kapitlet. ...

 • NJA 2013 s. 117:Fråga om ett beslut av styrelsen i en bostadsrättsförening, som fattades med samtycke från alla som då var medlemmar, kan leda till skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna i förhållande till föreningen.

[K9]13 §  Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ändring av insatsen skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

Bestämmelser om föreningsstämma

[K9]14 §  Bestämmelserna om föreningsstämman i 6 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller för bostadsrättsföreningar med följande undantag:

 1. En avvikelse i stadgarna från att varje medlem har en röst är endast tillåten om den avser en begränsning av rösträtten för en medlem som enbart innehar en bostadsrätt som avser ett garage, ett lager eller någon annan lägenhet som i första hand används som förvaringsutrymme. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst.
 2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt utsedda fullmäktige.
 3. Bestämmelserna om poströstning i 6 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar gäller inte.
 4. Endast medlemmens make eller sambo eller en annan medlem får vara ombud, om inte något annat har bestämts i stadgarna. En medlem som är juridisk person får företrädas av ett ombud som inte är medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
 5. En medlem får som biträde vid föreningsstämman endast anlita sin make eller sambo eller en annan medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
 6. Bestämmelserna i 23 § och 24 § första stycket gäller i stället för 6 kap.35 och 36 §§ lagen om ekonomiska föreningar. Lag (2022:1026).

Prop. 2015/16:4: I paragrafen finns bestämmelser om föreningsstämman i en bostadsrättsförening. Den ändras till följd av införandet av det nya 7 kap. i föreningslagen. I de flesta avseenden gäller de nya reglerna även för bostadsrättsföreningar. Några undantag införs dock i denna paragraf. Övervägandena finns i avsnitt 17.2. ...

 • NJA 2012 s. 198:Ordföranden vid en bostadsrättsförenings årsstämma fann att beslut i en viss fråga skulle fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Det har ansetts att föreningen har utredningsskyldigheten och bevisbördan för att förutsättningarna enligt lagrummet varit uppfyllda. Regleringen har ansetts omfatta även beslut som inte innebär att en lägenhet förändras fysiskt men som ändå inverkar menligt på en bostadsrättshavares rätt.
 • RH 2010:32:En medlem i en bostadsrättsförening har inte på föreskrivet sätt tillställts kallelse till stämma där beslut fattats om ändring till dennes nackdel av stadgar och andelstal. Detta har ansetts utgöra ett sådant fel som innebär att gällande bestämmelser om kallelser har eftersatts i ett väsentligt avseende och att aktuella stämmobeslut inte tillkommit i behörig ordning.
 • HFD 2021:28:Vid tillämpningen av bestämmelserna om utseende av särskild granskare ska endast en medlem per bostadsrätt räknas som röstberättigad när flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt.

Särskilda villkor för vissa beslut

[K9]15 §  Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

[S2]I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464).

 • RH 2015:12:Hyresnämndsmål. En bostadsrättsförening har ansökt om att hyresnämnden ska godkänna ett stämmobeslut om byte av fönster. Fråga om fönsterbyte är en sådan förändring av bostadsrättshavares bostadsrättslägenhet på grund av om- eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614) kräver, om inte bostadsrättshavaren samtycker, att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet och att hyresnämnden ger sitt godkännande.
 • RH 2019:42:Hyresnämndsmål. Hyresnämnden godkände ett stämmobeslut avseende badrumsrenovering i samband med stambyte. Vattenledningar och brunnar skulle bytas ut, varefter badrummet skulle återställas enligt dagens byggnadsstandard. Enligt hovrätten kan det ifrågasättas om de tilltänkta förändringarna i samband med återställandet ska anses som en förändring av lägenheten och om förändringen i så fall kan anses vara föranledd av en ombyggnad. Dessa förutsättningar framgår inte tydligt av lagtext och förarbeten. Att badrumsrenovering i samband med stambyte omfattas av de aktuella bestämmelserna är något som har växt fram i praxis. Hovrätten fann det vanskligt att utan närmare utredning nu frångå fast praxis och att tvisten därför borde prövas i enlighet med denna. Bostadsrättshavarens överklagande avslogs.
 • NJA 2012 s. 198:Ordföranden vid en bostadsrättsförenings årsstämma fann att beslut i en viss fråga skulle fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Det har ansetts att föreningen har utredningsskyldigheten och bevisbördan för att förutsättningarna enligt lagrummet varit uppfyllda. Regleringen har ansetts omfatta även beslut som inte innebär att en lägenhet förändras fysiskt men som ändå inverkar menligt på en bostadsrättshavares rätt.

[K9]16 §  För att ett beslut i en fråga som anges i denna paragraf ska vara giltigt krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits.

 1. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna, ska samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.
 2. Om beslutet innebär en ökning av samtliga insatser utan att det inbördes förhållandet mellan insatserna rubbas, ska alla bostadsrättshavarna ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. Hyresnämnden ska godkänna beslutet om detta inte framstår som otillbörligt mot någon bostadsrättshavare.
 3. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad, ska bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.
 4. Om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, ska minst två tredjedelar av de röstande ha gått med på beslutet.
 5. Om beslutet innebär överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen, i vilket det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, ska beslutet ha fattats på det sätt som gäller för beslut om likvidation enligt 29 a §. Minst två tredjedelar av bostadsrättshavarna i det hus som ska överlåtas ska dock alltid ha gått med på beslutet.
 6. Om det i stadgarna finns ytterligare något villkor för att ett beslut enligt 1–4 ska vara giltigt, gäller även det.

[S2]Föreningen ska genast underrätta den som har pant i bostadsrätten och som är känd för föreningen om ett beslut enligt första stycket 2 eller 4.Lag (2016:111).

Prop. 2015/16:4: I paragrafen anges att en bostadsrättsförenings beslut i vissa frågor för att vara giltiga ska fattas på en föreningsstämma med iakttagande av vissa bestämmelser. I första stycket punkten 1 görs en ändring av rättelse-

karaktär. Den innebär ingen ändring i sak. Punkten 4 ändras så att den hänvisar till den nya 29 a § i stället för som hittills ...

Prop. 2002/03:12: (Jfr 9 kap. 16 och 16 a §§ i utredningens förslag.)

I paragrafens första stycke har en ny bestämmelse införts genom en ny punkt 1 a. Av denna framgår att en särskild beslutsordning skall iakttas vid ökning av samtliga insatser. Antingen skall samtliga bostadsrättshavare gå med på beslutet eller skall två tredjedelar av de röstande gå med på det varefter det skall godkännas av hyresnämnden. ...

 • RH 2019:42:Hyresnämndsmål. Hyresnämnden godkände ett stämmobeslut avseende badrumsrenovering i samband med stambyte. Vattenledningar och brunnar skulle bytas ut, varefter badrummet skulle återställas enligt dagens byggnadsstandard. Enligt hovrätten kan det ifrågasättas om de tilltänkta förändringarna i samband med återställandet ska anses som en förändring av lägenheten och om förändringen i så fall kan anses vara föranledd av en ombyggnad. Dessa förutsättningar framgår inte tydligt av lagtext och förarbeten. Att badrumsrenovering i samband med stambyte omfattas av de aktuella bestämmelserna är något som har växt fram i praxis. Hovrätten fann det vanskligt att utan närmare utredning nu frångå fast praxis och att tvisten därför borde prövas i enlighet med denna. Bostadsrättshavarens överklagande avslogs.
 • NJA 2012 s. 198:Ordföranden vid en bostadsrättsförenings årsstämma fann att beslut i en viss fråga skulle fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Det har ansetts att föreningen har utredningsskyldigheten och bevisbördan för att förutsättningarna enligt lagrummet varit uppfyllda. Regleringen har ansetts omfatta även beslut som inte innebär att en lägenhet förändras fysiskt men som ändå inverkar menligt på en bostadsrättshavares rätt.
 • RH 2011:13:Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av 9 kap. 16 § bostadsrättslagen (1991:614) avseende föreningsstämmas beslut om uppförande av uteplatser. Hovrätten har funnit bestämmelsen, som enligt sin ordalydelse avser förändring av lägenhet, även tillämplig i fråga om ianspråktagande av delar av en gemensam gård där enskilda bostadsrättshavare utför tillbyggnadsarbetet.
 • RH 2004:68:Hyresnämndsmål. Fråga om vilka krav som skall ställas på en bostadsrättsförenings utredning i ärende om godkännande av ingrepp i bostadsrättslägenhet.
 • NJA 1996 s. 679:Talan mot en bostadsrättsförening beträffande ett beslut i en sådan fråga som avses i 9 kap 16 § 1 st. 2 bostadsrättslagen (1991:614) har ansetts kunna väckas enligt 7 kap 17 § 3 st 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar senare än tre månader från dagen för beslutet.
 • RH 2014:13:Hyresnämndsmål. Fråga om ett stämmobeslut om att parkeringsplatser inte längre ska vara upplåtna med bostadsrätt är en sådan förändring av bostadsrättshavares bostadsrättslägenhet på grund av om- eller tillbyggnad som, om inte bostadsrättshavaren samtycker, kräver att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet och hyresnämnden ger sitt godkännande.
 • RH 2017:57:Hyresnämndsmål. En bostadsrättshavare har gjort gällande att kostnaderna för om- och tillbyggnad av balkonger bör fördelas med utgångspunkt i lägenheternas andelstal i stället för, vilket föreningsstämman beslutat om, med utgångspunkt i den faktiska kostnaden för åtgärden. Föreningsstämmans beslut innebär enligt bostadsrättshavaren att marknadsvärdet på hans bostadsrätt påverkas negativt. Hovrätten konstaterar att den ekonomiska förändring som bostadsrättshavaren gjort gällande inte är en direkt följd av den om- och tillbyggnad som föreningsstämman beslutat om och därför inte omfattas av bestämmelserna i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen.
 • RH 2017:55:Hyresnämndsmål. Ett fönsterbyte har ansetts inte ha samband med en om- eller tillbyggnad. Fönsterbytet var därför inte en sådan åtgärd som omfattas av bestämmelsen i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningens stämmobeslut var därmed inte ett sådant beslut som kunde godkännas av hyresnämnden.
 • RH 2003:10:Stämmobeslut om byggande av balkonger har i visst fall ansetts vara en förändring av ringa betydelse för bostadsrättshavare som innehade underliggande lägenheter. Stämmobeslutet har godkänts enligt 9 kap. 17 § första stycket bostadsrättslagen.
 • RH 2019:10:Hyresnämndsmål. En bostadsrättsförening har ansökt om godkännande av ett stämmobeslut att glasa in och bygga till balkongerna i föreningen. Hovrätten har funnit att balkongerna är i behov av underhåll och att det är fastighetsekonomiskt försvarbart att förena underhållet med en utbyggnad och inglasning. Den tilltänkta förändringen har därför ansetts angelägen och har inte kunnat tillgodoses på något annat sätt. Förändringen har inte ansetts oskälig mot den enskilde bostadsrättshavaren.
 • RH 2019:28:Hyresnämndsmål. En bostadsrättsförening har ansökt om godkännande av ett stämmobeslut att dela upp nyttjanderätten till föreningens tomtmark mellan två bostadsrättshavare. Marken var inte upplåten med bostadsrätt. Hovrätten har funnit att något godkännande från hyresnämnden inte behövts, eftersom någon fysisk förändring av lägenheten med anledning av en om- eller tillbyggnad inte skulle ske.
 • RH 2001:24:Hyresnämndsmål. Bostadsrättsförenings beslut om balkongbygge, som inte medför någon fysisk förändring av klagandenas bostadsrättslägenheter eller berör gemensamma utrymmen eller förmåner som bostadsrättshavarna har tillgång till, har ändå bedömts menligt inverka på deras rätt genom att lägenheterna skulle bli mindre attraktiva och förlora i värde. Stämmobeslutet har därigenom ansetts vara omfattat av skyddsreglerna i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen och kräva hyresnämndens godkännande.

[K9]17 §  Ett stämmobeslut enligt 16 § första stycket 2 skall på begäran av föreningen godkännas av hyresnämnden, om förändringen är angelägen och syftet med åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på något annat sätt samt beslutet inte är oskäligt mot bostadsrättshavaren. Kan förändringen anses vara av liten betydelse för bostadsrättshavaren, får hyresnämnden dock lämna godkännande, om åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på något annat sätt. Nämnden får förena ett beslut om godkännande med villkor.

[S2]Begär bostadsrättshavaren att föreningen skall lösa in bostadsrätten, får godkännande lämnas endast med villkor om inlösen, såvida inte bostadsrätts- havaren skäligen bör kunna godta förändringen ändå. Innebär nämndens godkännande att lägenheten i sin helhet får tas i anspråk av föreningen, skall godkännandet lämnas med villkor att inlösen sker.

 • RH 2003:54:Hyresnämndsmål. Vid prövning enligt 9 kap. 17 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) om förändringen av en bostadsrättslägenhet kan anses vara av liten betydelse för bostadsrättshavaren bör frågan bedömas ojektivt, vilket medför att bostadsrättshavarens speciella förhållanden och egna bedömningar inte vägs in vid bedömningen.
 • RH 2019:42:Hyresnämndsmål. Hyresnämnden godkände ett stämmobeslut avseende badrumsrenovering i samband med stambyte. Vattenledningar och brunnar skulle bytas ut, varefter badrummet skulle återställas enligt dagens byggnadsstandard. Enligt hovrätten kan det ifrågasättas om de tilltänkta förändringarna i samband med återställandet ska anses som en förändring av lägenheten och om förändringen i så fall kan anses vara föranledd av en ombyggnad. Dessa förutsättningar framgår inte tydligt av lagtext och förarbeten. Att badrumsrenovering i samband med stambyte omfattas av de aktuella bestämmelserna är något som har växt fram i praxis. Hovrätten fann det vanskligt att utan närmare utredning nu frångå fast praxis och att tvisten därför borde prövas i enlighet med denna. Bostadsrättshavarens överklagande avslogs.
 • RH 2019:11:Hyresnämndsmål. En bostadsrättsförening har ansökt om godkännande av ett stämmobeslut att glasa in och bygga till balkongerna i föreningen. Hovrätten har avslagit ansökan eftersom föreningen inte visat att det finns ett sådant underhållsbehov som krävs för att de tilltänkta förändringarna ska anses vara angelägna. Hovrätten har även avslagit ett yrkande om undanröjande och återförvisning på grund av jäv riktat mot ledamöterna i hyresnämnden. Hovrätten fann att intresseledamöterna inte varit jäviga på grund av deras organisationstillhörighet, eftersom det inte framkommit eller ens påståtts att de engagerat sig i den speciella tvistefråga som var föremål för prövning.
 • RH 2011:13:Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av 9 kap. 16 § bostadsrättslagen (1991:614) avseende föreningsstämmas beslut om uppförande av uteplatser. Hovrätten har funnit bestämmelsen, som enligt sin ordalydelse avser förändring av lägenhet, även tillämplig i fråga om ianspråktagande av delar av en gemensam gård där enskilda bostadsrättshavare utför tillbyggnadsarbetet.
 • RH 2004:68:Hyresnämndsmål. Fråga om vilka krav som skall ställas på en bostadsrättsförenings utredning i ärende om godkännande av ingrepp i bostadsrättslägenhet.

[K9]18 §  Talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller för annan skada som en bostadsrättshavare orsakas med anledning av ett beslut om godkännande enligt 16 § första stycket 2 ska väckas vid mark- och miljödomstolen. I fråga om inlösen och ersättning gäller expropriationslagen (1972:719) i tilllämpliga delar. Lag (2010:1001).

Prop. 2009/10:162: Paragrafen reglerar frågan om ersättning när en bostadsrättsförening fattar beslut om att förändra en bostadsrättslägenhet eller ta lägenheten i anspråk med anledning av en om- eller tillbyggnad.

Undantaget i paragrafen för den s.k. presumtionsregeln i 4 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) har tagits bort. Det beror på att den paragrafen har upphävts och innebär ingen ändring i sak.

Av ...

[K9]18 a §  Ett beslut om minskning av samtliga insatser ska genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän ett år efter registreringen. Lag (2018:715).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 9 kap. 16 § i utredningens förslag.)

Bestämmelsen är ny och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Den avser beslut om nedsättning av samtliga insatser. Beslutet skall genast anmälas till Patent- och registreringsverket för registrering (jfr 7 kap. 14 § fjärde stycket föreningslagen). Verkställighet av beslutet, dvs. återbetalning till medlemmarna, får ske tidigast ett år efter registreringen. Beslut om nedsättning av endast vissa insatser kräver inte registrering. ...

Beslut om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

[K9]19 §  En bostadsrättsförenings beslut att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall fattas på en föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheter som omfattas av förvärvet har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster skall vara medlemmar i bostadsrättsföreningen och, vad gäller bostadshyresgäster, folkbokförda på fastigheten. Vid beräkningen av antalet lägenheter tillämpas 1 kap. 5 § andra stycket.

[S2]Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för hyresgästerna och ägaren av huset. Lag (2003:31).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 9 kap. 19 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur beslut om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall fattas.

Av tillägget i paragrafens första stycke framgår att en bostadshyresgäst i huset, för att få biträda ett beslut om ombildning till bostadsrätt, måste vara folkbokförd på fastigheten. Liksom tidigare skall alla hyresgäster som utgör den kvalificerade majoriteten för en ombildning vara medlemmar i bostadsrättsföreningen. ...

[K9]20 §  Innan beslut om förvärv av ett hus fattas enligt 19 §, skall en sådan ekonomisk plan som avses i 3 kap. 1 § upprättas och hållas tillgänglig för hyresgästerna. Till planen skall fogas ett besiktningsprotokoll som visar husets skick. Planen skall även vara försedd med intyg enligt 3 kap. 2 §. Lag (1995:1464).

[K9]21 §  Beslut om förvärv i strid med 19 § första stycket är ogiltiga. Detsamma gäller beslut om förvärv som fattas utan att ekonomisk plan varit tillgänglig enligt 20 §. Det nu sagda skall dock inte gälla om förvärv ändå skett enligt beslutet och lagfart har meddelats.

22 § har upphävts genom lag (1992:505).

Ändring av stadgar

[K9]23 §  Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

[S2]Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att förbehåll enligt 6 kap. 9 § införs, är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.

 • RH 2010:32:En medlem i en bostadsrättsförening har inte på föreskrivet sätt tillställts kallelse till stämma där beslut fattats om ändring till dennes nackdel av stadgar och andelstal. Detta har ansetts utgöra ett sådant fel som innebär att gällande bestämmelser om kallelser har eftersatts i ett väsentligt avseende och att aktuella stämmobeslut inte tillkommit i behörig ordning.

[K9]24 §  Om det i stadgarna har tagits in något villkor utöver vad som följer av 23 § för ändring av stadgarna, gäller även det.

[S2]Om det finns en föreskrift i stadgarna om att en viss bestämmelse inte får ändras utan regeringens tillstånd, får inte heller föreskriften ändras utan regeringens tillstånd, om den har tagits in i stadgarna på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande.

[K9]25 §  Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.

Revision och särskild granskning samt redovisning

[K9]26 §  Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2018:715).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 9 kap. 26 § i kommitténs förslag.)

Bostadsrättsföreningar har hittills varit undantagna från vissa redovisningsbestämmelser som har gällt för andra ekonomiska föreningar.

Sålunda har bostadsrättsföreningar inte varit skyldiga att upprätta finansieringsanalys, koncernredovisning eller delårsrapport. Ändringarna i paragrafen innebär ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 9 kap. 26 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om revision i bostadsrättsföreningar. Hittills har paragrafen innehållit en bestämmelse om att bostadsrättsföreningar inte är skyldiga att utse auktoriserad revisor annat än om länsstyrelsen beslutar om detta. Detta undantag har nu tagits bort. Det innebär att en bostadsrättsförening skall utse en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen enligt de regler ...

Vinstutdelning m.m.

[K9]27 §  Utdelning får endast ske av vinst som redovisas i fastställd balansräkning för senaste räkenskapsåret.

[S2]Vinst får inte delas ut till andra än bostadsrättshavarna. Vinsten fördelas mellan dem efter insatserna för bostadsrätterna, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

[K9]28 §  Har vinstutdelning beslutats och verkställts i strid med 27 § eller föreningens stadgar, gäller bestämmelserna om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i 12 kap.7 och 8 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

[S2]Bestämmelserna om vissa gåvor i 12 kap. 6 § nämnda lag gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (2018:715).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar och om vissa gåvor. Övervägandena finns i avsnitt 17.2.

Ändringarna är föranledda av ändrade bestämmelser i föreningslagen om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar samt ändrad paragrafnumrering i den lagen. För en kommentar, se kommentaren till 9 kap. 5– 7 §§ föreningslagen.

Likvidation och upplösning samt fusion

[K9]29 §  Bestämmelserna om likvidation och upplösning i 17 och 18 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. I stället för 17 kap.2 och 10 §§ i den lagen gäller dock 29 a §.

[S2]Det som sägs i 17 kap. 3 § 3 och 16 § första stycket 4 lagen om ekonomiska föreningar för det fall antalet föreningsmedlemmar blir mindre än ett lägsta antal, ska tillämpas i fråga om en bostadsrättsförening, om antalet medlemmar eller antalet bostadsrättshavare blir mindre än tre. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, ska de räknas endast som en bostadsrättshavare.

[S3]Vidare ska det som sägs i 17 kap. 33 § lagen om ekonomiska föreningar om insatskapital i stället gälla insats och upplåtelseavgift i bostadsrättsföreningen. Lag (2018:715).

Prop. 2015/16:4: I paragrafen finns bestämmelser om likvidation och upplösning av en bostadsrättsförening.

Första stycket ändras så att det framgår att den nya 29 a § ska tillämpas i stället för 11 kap. 1 § andra och tredje styckena föreningslagen. Detta innebär ingen ändring i sak, se vidare kommentaren till 29 a §.

Övervägandena finns i avsnitt 17.2.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar upplösning av en bostadsrättsförening. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Ändringarna innebär en anpassning till den nya föreningslagens reglering. Hänvisningen i första stycket till 17 kap. i den nya föreningslagen innebär bl.a. att de nya likvidationsgrunderna i den lagen är tillämpliga också för bostadsrättsföreningar. Hänvisningen till 18 kap. i samma lag innebär bl.a. ...

[K9]29 a §  Ett beslut om likvidation är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har röstat för det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman har röstat för beslutet. I stadgarna får det tas in längre gående villkor. Beslutet om likvidation gäller omedelbart eller från och med den senare dag som föreningsstämman bestämmer.

[S2]När det finns grund för tvångslikvidation enligt 17 kap.11 eller 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, är dock ett beslut om likvidation alltid giltigt om mer än hälften av de röstande har röstat för det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ett beslut om likvidation enligt detta stycke gäller omedelbart. Lag (2018:715).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om beslut om likvidation av en bostadsrättsförening. Av paragrafen följer att de regler som hittills gällt för beslut om likvidation av ekonomiska föreningar, men som nu ändras, även fortsättningsvis ska gälla för bostadsrättsföreningar. Övervägandena finns i avsnitt 17.2.

Bestämmelserna i paragrafen motsvarar de som finns i den hittillsvarande lydelsen ...

[K9]30 §  Bestämmelserna om fusion i 16 kap.126 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för bostadsrättsföreningar.

[S2]Ett beslut av föreningsstämman om godkännande av fusionsplanen är dock giltigt endast om nio tiondelar av de röstberättigade i föreningen har röstat för det eller om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman har röstat för beslutet. I stadgarna får det tas in längre gående villkor. Lag (2018:715).

Prop. 2015/16:4: I paragrafen anges att vissa bestämmelser om fusion i föreningslagen gäller också för bostadsrättsföreningar. Paragrafen ändras bl.a. så att de hittillsvarande bestämmelserna om föreningsstämmobeslut om fusion i en bostadsrättsförening ska gälla även fortsättningsvis. Övervägandena finns i avsnitt 17.2.

Hänvisningen i första stycket till vissa bestämmelser i 12 kap. föreningslagen leder till ...

Prop. 2002/03:12: (Jfr 9 kap. 30 § i promemorians förslag.)

I paragrafen, som innehåller en hänvisning till föreningslagens bestämmelser om fusion, har ”i tillämpliga delar” bytts ut mot ”1–3 §§, 4 § första stycket samt 5–7 §§” för att tydliggöra att endast de nu nämnda paragraferna är tillämpliga på bostadsrättsföreningar. Resterande bestämmelser i 12 kap. föreningslagen gäller däremot inte för bostadsrättsföreningar. Detta hänger samman med att föreningslagens koncerndefinition (jfr 1 kap. ...

Registreringsmyndighet m.m.

[K9]31 §  Bestämmelserna om registrering och överklagande i 19 respektive 23 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Ett beslut om ändring av stadgarna så att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om bostadsrättsföreningens företagsnamn på grund av 6 § tredje stycket i detta kapitel inte får föras in i Bolagsverkets register. Lag (2018:1665).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar registrering av bostadsrättsföreningar och frågor om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen till 19 kap. i den nya föreningslagen innebär bl.a. att den nya möjligheten till registrering även på andra språk än svenska och de nya bestämmelserna om verkan av en registrering gäller även för bostadsrättsföreningar. Se vidare kommentarerna till paragraferna i det ...

10 kap. Skadestånd, straff och vite m.m.

[K10]1 §  Bestämmelserna om skadestånd i 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (2018:715).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller en bestämmelse om skadestånd. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen till 21 kap. i den nya föreningslagen innebär att samtliga bestämmelser i det kapitlet gäller också för bostadsrättsföreningar.

[K10]1 a §  Om en intygsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 6 §, ska han eller hon ersätta bostadsrättsföreningen eller en bostadsrättshavare den skada som därigenom uppkommit. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (2022:1026).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 10 kap. 4 § i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Den preciserar intygsgivarens skadeståndsansvar. Övervägandena i denna del har behandlats i avsnitt 4.3.4. Bestämmelsen liknar den skadeståndsbestämmelse som finns för fastighetsmäklare (se 20 § första stycket fastighetsmäklarlagen ...

[K10]2 §  Bestämmelserna om straff och vite i 22 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, med undantag för 1 § första stycket 1, gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (2018:715).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar straff och vite. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen till 22 kap. i den nya föreningslagen innebär bl.a. att de straffbestämmelser som är kopplade till de s.k. målvaktsbestämmelserna gäller också för bostadsrättsföreningar. Se vidare kommentarerna till paragraferna i det nämnda kapitlet.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 10 kap. 2 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen, som har utformats i huvudsak i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller en hänvisning till föreningslagens bestämmelser om straff och vite. Enligt den nya andra meningen ska vad som sägs om ärende eller handling i 16 kap. 1 a § föreningslagen gälla även ärende eller handling enligt bostadsrättslagen. En motsvarande bestämmelse har föreslagits i bl.a. lagen ...

[K10]3 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. upplåter andelsrätt i strid med 1 kap. 8 §,
 2. upplåter bostadsrätt i strid med 3 kap.1 eller 4 § eller 4 kap. 2 §,
 3. tar emot förskott i strid med 5 kap. 8 §,
 4. bryter mot 9 kap. 6 § sista stycket,
 5. inte för medlemsförteckning eller inte håller en sådan förteckning tillgänglig enligt 9 kap.9 och 9 a §§, eller
 6. inte för lägenhetsförteckning eller meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i utdrag enligt 9 kap. 11 §. Lag (2022:1026).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 17.2.

I punkten 5 görs en följdändring med anledning av den nya 9 kap. 9 a §, som innehåller bestämmelser om medlemsförteckningen. Det straffbara området omfattar underlåtenhet att föra förteckningen och hålla den tillgänglig. Att inte bevara medlemsförteckningen enligt 9 ...

11 kap. Förfarandet i bostadsrättstvister m.m.

[K11]1 §  Tvister som rör störningar i boendet skall handläggas särskilt skyndsamt. Lag (2003:31).

Prop. 2002/03:12: (Jfr 11 kap. 1 § i utredningens förslag.)

Enligt bestämmelsen, som är ny, skall tvister som rör störningar i boendet handläggas särskilt skyndsamt. En motsvarande bestämmelse finns i hyreslagen. Att ordet särskilt används i hyreslagen beror enligt förarbetena på att en hyresnämnd enligt lag skall handlägga alla ärenden skyndsamt (se prop. 1992/93:115 s. 50). Samma ordval har valts här. Avsikten är ...

[K11]2 §  Vite som förelagts med stöd av denna lag utdöms av hyresnämnden. Nämnden kan självmant ta upp frågan om utdömande.

[K11]3 §  Beslut av hyresnämnden i följande frågor får överklagas till Svea hovrätt:

 1. inträde i föreningen enligt 2 kap. 10 §,
 2. skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 §,
 3. fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §,
 4. tillstånd till en åtgärd i en lägenhet enligt 7 kap. 7 §,
 5. godkännande av stämmobeslut enligt 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2, och
 6. utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §.

[S2]Ett överklagande ska ges in till hyresnämnden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

[S3]Beslut av hyresnämnden i fråga om upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 7 kap. 11 § får inte överklagas. Hyresnämnden får dock tillåta att ett sådant beslut överklagas till Svea hovrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av hovrätten. Lag (2022:1026).

Prop. 2018/19:66: 5. utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §. Ett överklagande ska ges in till hyresnämnden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Beslut av hyresnämnden i fråga om upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 7 kap. 11 § får inte överklagas. Hyresnämnden får dock tillåta att ett sådant beslut överklagas till Svea hovrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av hovrätten. ...

Prop. 2002/03:12: (Jfr 11 kap. 3 § i utredningens förslag.)

Ändringen avser rätten att överklaga hyresnämnds beslut i fråga om godkännande av vissa stämmobeslut enligt 9 kap. 16 § och är en följd av att en ny punkt, 1 a, har införts i 9 kap. 16 §. Den nya punkten avser beslut om höjning av samtliga insatser. Enligt förevarande paragraf kan hyresnämndens beslut i sådana frågor, liksom i de övriga fall där stämmobeslut enligt 9 kap. 16 § kan prövas av hyresnämnden, överklagas hos Svea hovrätt. ...

[K11]4 §  I en tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i hovrätten, om inte något annat anges i 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1994:842).

[K11]5 §  Ett beslut om behörighet som intygsgivare enligt 3 kap. 3 § eller om godkännande av intygsgivare enligt 3 kap. 3 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om beslutet har meddelats av en myndighet som regeringen har bestämt. Detsamma gäller beslut i ett ärende om tillstånd att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 2 § eller om förskott enligt 5 kap. 9 §.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2022:1026).

[K11]6 §  En bestämmelse i stadgarna enligt 6 kap. 51 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar som inte ger rätt för parterna att klandra skiljedomen gäller inte

 1. i fråga om en bostadsrättshavares rätt eller skyldighet att tillträda eller behålla lägenheten, eller
 2. beträffande fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §.

[S2]I övrigt gäller bestämmelsen inte i fråga om tvist med anledning av upplåtelse av nyttjanderätt enligt denna lag, om man genom bestämmelsen har utsett skiljemän eller reglerat antalet skiljemän, sättet att utse dem eller förfarandet vid skiljenämnden. I dessa hänseenden ska lagen (1999:116) om skiljeförfarande tillämpas. Detta hindrar dock inte att föreningen i stadgarna utser hyresnämnden till skiljenämnd. Lag (2018:715).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan av en skiljeklausul i en bostadsrättsförenings stadgar Den ändrade hänvisningen i första stycket är en följd av införandet av det nya 7 kap. föreningslagen som har en annan paragrafnumrering än det hittillsvarande 7 kap. i den lagen.

I andra stycket ändras en inaktuell hänvisning till en upphävd lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bostadsrättslag (1991:614)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli 1991, då bostads- rättslagen (1971:479) (gamla lagen) skall upphöra att gälla.
  2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i den nya lagen tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  3. I fråga om bostadsrättsföreningar som har registrerats före den 1 juli 1991 gäller den nya lagen med de undantag som anges i det följande.
  4. Bestämmelsen i 1 kap. 4 § första stycket den nya lagen, att sådan nyttjanderätt som avses i paragrafen endast får upplåtas av bostadsrättsföreningar, hindrar inte den som före ikraftträdandet av den nya lagen haft rätt att driva verksamhet, i vilken ingår sådana upplåtelser, att fortsätta verksamheten.
  5. Har upphört att gälla genom SFS 1993:314.
  6. Bestämmelsen i 1 kap. 5 § tredje stycket den nya lagen, att det för registrering av en ekonomisk plan ställs vissa krav när det gäller belägenheten av föreningens hus, gäller vid registrering av en ny ekonomisk plan enligt 3 kap. 4 § den nya lagen endast i fråga om hus som föreningen förvärvar efter ikraftträdandet av den nya lagen.
  7. Bestämmelserna i 1 kap. 8 § första stycket den nya lagen hindrar inte en juridisk person, som före ikraftträdandet av den nya lagen haft rätt att upplåta andelsrätt med vilken följer rätt att för begränsad tid besitta eller nyttja lägenhet i hus som tillhör den juridiska personen, att upplåta sådan andelsrätt.
  I annat fall än som avses i första stycket får förening eller aktiebolag, som före ikraftträdandet av den nya lagen drivit verksamhet i vilken ingår upplåtelse av andelsrätt som avses i 1 kap. 8 § första stycket den nya lagen, efter tillstånd av länsstyrelsen fortsätta sin verksamhet. Tillstånd som har meddelats enligt punkt 16 övergångsbestämmelserna till den gamla lagen gäller som tillstånd enligt första meningen.
  1. Har en juridisk person före ikraftträdandet av den nya lagen förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, avsedd för annat än fritidsändamål, gäller 11 § första stycket första meningen den gamla lagen i stället för 2 kap. 4 § första stycket den nya lagen.
  2. Har en bostadsrättsförenings fastighetsförvärv skett före ikraft- trädandet av den nya lagen, skall den tid som anges i 2 kap. 8 § andra stycket 2 den nya lagen räknas från utgången av juni månad 1991.
  3. Har en ekonomisk plan registrerats av länsstyrelsen enligt den gamla lagen eller tagits emot av länsstyrelsen enligt lagen (1930:115) om bostadsrättsföreningar, skall planen anses vara registrerad enligt den nya lagen.
  4. Har före ikraftträdandet av den nya lagen träffats sådant avtal om framtida upplåtelse av bostadsrätt som avses i 9 § den gamla lagen gäller fortfarande den gamla lagen.
  5. Har en hyresgäst före ikraftträdandet av den nya lagen enligt 60 a § den gamla lagen biträtt ett beslut om förvärv av en hyresfastighet för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och hade föreningen i sina stadgar föreskrivit att en sådan hyresgäst skall vara skyldig att teckna bostadsrätt till sin lägenhet efter förvärvet, gäller fortfarande 9 a § den gamla lagen.
  6. Bestämmelsen i 7 kap. 6 § andra stycket den nya lagen, om begränsning av rätten för en juridisk person att använda en bostadslägenhet, gäller inte om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätt till lägenheten före ikraftträdandet av den nya lagen.
  7. Vid tillämpning av den nya lagen skall grundavgift enligt den gamla lagen anses utgöra insats. En bestämmelse i en förenings stadgar, om att årsavgift eller andel i vinst eller behållna tillgångar skall beräknas efter en lägenhets andelsvärde, skall anses innebära att en sådan avgift eller andel skall beräknas efter insatsen för bostadsrätten.
  8. Finns det i en förenings stadgar sedan den 1 juli 1972, då den gamla lagen trädde i kraft, en bestämmelse om beräkning av ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse, gäller bestämmelsen fortfarande, även om grunderna för beräkningen inte angetts i stadgarna enligt 9 kap. 6 § första stycket 6 i den nya lagen. En sådan bestämmelse skall anses innebära villkor för medlemskap, om inte något annat framgår av omständigheterna.
  9. Har ett beslut på en föreningsstämma fattats före ikraftträdandet av den nya lagen, gäller den gamla lagen i fråga om beslutet.
  10. Har ett beslut som avses i 4 § andra stycket den gamla lagen, om behörighet som intygsgivare, meddelats före ikraftträdandet av den nya lagen gäller 68 § första stycket den gamla lagen i fråga om överklagande.
  11. Tvister, som före ikraftträdandet av den nya lagen har anhängig- gjorts vid domstol eller hyresnämnd eller hänskjutits till avgörande av skiljemän, med stöd av den gamla lagen prövas enligt den gamla lagen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:92
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:875) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:126
  Omfattning
  ändr. 7 kap 13 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1991:878

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:875

Lag (1992:505) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
  2. Förbehåll om återköps- eller lösningsrätt enligt de äldre föreskrifterna i 6 kap. 9 § andra stycket gäller fortfarande om en förening före ikraftträdandet i sina stadgar har tagit in ett sådant förbehåll och registrerat en ekonomisk plan.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:160
  Omfattning
  upph. 9 kap 22 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§, 6 kap 3, 9 §§, 7 kap 10, 19 §§, 9 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 9 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1451) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 3 kap.1 och 4 §§ samt 9 kap.6, 10 och 31 §§ i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:27, Bet. 1992/93:LU10
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1, 4 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:314) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. För sådana bostadsrättsföreningar som registrerats före den 1 juli 1991 skall följande gälla. Bestämmelsen i 1 kap. 5 § andra stycket första meningen, att det för registrering av en ekonomisk plan fordras att det i föreningens hus kommer att finnas minst tre lägenheter avsedda att upplåtas med bostads- rätt, hindrar inte registrering av en ny ekonomisk plan enligt 3 kap. 4 §, om föreningens hus den 1 juli 1991 hade mindre än tre sådana lägenheter och antalet därefter inte gått ned.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:225, Prop. 1992/93:144, Bet. 1992/93:LU27
  Omfattning
  upph. 5 p ikrafttr.- och överg.best; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 9 kap 29 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:411) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om anvisning eller upplåtelse som har skett enligt lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:351, Prop. 1992/93:242, Bet. 1992/93:BoU19
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:842) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:431, Prop. 1993/94:200, Bet. 1993/94:JuU31
  Omfattning
  ändr. 11 kap 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:83) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 11 kap 5 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1464) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om förvärv av en bostadsrätt som har gjorts före ikraftträdandet gäller inte de nya bestämmelserna i 6 kap. 1 § andra stycket, 4 § andra stycket och 5 § tredje stycket samt 7 kap. 10 § andra stycket.
  3. I fråga om förvärv av en bostadsrätt som har gjorts före ikraftträdandet gäller 6 kap. 8 § i sin äldre lydelse.
  4. I fall då föreningen före ikraftträdandet har gjort sig skyldig till sådan försummelse som avses i 7 kap. 31 § gäller paragrafen i sin äldre lydelse.
  5. Bestämmelserna i 7 kap. 16 a § tillämpas även i fråga om fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet.
  6. Om en god man har förordnats enligt de äldre bestämmelserna i 8 kap. 1 §, gäller äldre föreskrifter.
  7. Ansökan om tvångsförsäljning enligt 8 kap. får, utom i fall som avses i punkten 6, göras hos kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet. Kronofogdemyndigheten får före ikraftträdandet genomföra sådana förberedande åtgärder som behövs för att tvångsförsäljning skall kunna genomföras efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1995/96:17, Bet. 1995/96:BoU3
  Omfattning
  upph. 11 kap 1 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 7, 8 §§, 5 kap 7, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 7 kap 4, 9, 10, 13, 18, 30, 31, 32 §§, 8 kap, 9 kap 15, 19, 20 §§; nya 6 kap 1 a §, 7 kap 16 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:370) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 8 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1999:458) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:217, Prop. 1998/99:101, Bet. 1998/99:BoU10
Omfattning
ändr. 1 kap 8 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:580) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:250, Prop. 1998/99:101, Bet. 1998/99:BoU10
Omfattning
ändr. 9 kap 19 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1099) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 9 kap 26 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:100) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:161, Prop. 2001/02:62, Bet. 2001/02:BoU5
Omfattning
ändr. 1 kap 7, 8 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.
 2. I fråga om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som har getts in till Patent- och registreringsverket för registrering före ikraftträdandet tillämpas 3 kap.2 och 3 §§ samt 5 kap. 3 § i sina äldre lydelser.
 3. I fråga om störningar i boendet som har inträffat före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 18 § 5 samt 20 och 21 §§ i sina äldre lydelser.
 4. I fråga om brister i en lägenhets skick som uppkommit före ikraftträdandet och för vilka bostadsrättshavaren är ansvarig enligt 7 kap. 12 § i dess äldre lydelse skall bestämmelsen i 7 kap. 12 a § om föreningens rätt att avhjälpa en brist på bostadsrättshavarens bekostnad tillämpas, under förutsättning att föreningen efter ikraftträdandet har uppmanat bostadsrättshavaren att avhjälpa bristen.
 5. De nya bestämmelserna i 7 kap. 18 § 1 a och 23 § tillämpas endast på årsavgifter som förfaller till betalning efter ikraftträdandet.
 6. I fråga om uppsägningar som har gjorts före ikraftträdandet tillämpas 7 kap. 26 § i sin äldre lydelse.
 7. Den nya bestämmelsen i 9 kap. 18 a § tillämpas endast om beslut om nedsättning av samtliga insatser har fattats av föreningsstämman efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:96, Prop. 2002/03:12, Bet. 2002/03:BoU2
Omfattning
ändr. 3 kap 2, 3 §§, 5 kap 3, 5 §§, 7 kap 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 32 §§, 9 kap 4, 16, 19, 30 §§, 11 kap 3 §; nya 7 kap 12 a §, 9 kap 18 a §, 10 kap 1 a §, 11 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 12 a §
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2003:383) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:211, Prop. 2002/03:80, Bet. 2002/03:LU19
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 6 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:867) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om ärenden enligt 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 2 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
 3. Har tillstånd enligt 4 kap. 2 § eller 5 kap. 5 § lämnats av länsstyrelsen, skall länsstyrelsen också handlägga fråga om återställande av säkerhet enligt 4 kap. 2 § tredje stycket eller 5 kap. 5 § andra stycket.
 4. Om länsstyrelsen har lämnat tillstånd enligt 4 kap. 2 § i dess äldre lydelse, skall vad som sägs i 4 kap. 8 § andra stycket om Patent- och registreringsverket i stället avse länsstyrelsen.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:28, Prop. 2002/03:147, Bet. 2003/04:LU4
Omfattning
ändr. 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:390) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. I fråga om störningar som har skett före ikraftträdandet tillämpas 7 kap.9 och 20 §§ i sina äldre lydelser.
 3. I fråga om årsavgifter som har förfallit till betalning före ikraftträdandet tillämpas 7 kap. 23 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:237, Prop. 2003/04:94, Bet. 2003/04:BoU10
Omfattning
ändr. 7 kap 9, 20, 23, 32 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2006:710) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 7 kap 13 §, 8 kap 1, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:869) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den som har utsetts till revisor i en bostadsrättsförening före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 9 kap 26 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:4) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:121, Prop. 2007/08:15, Bet. 2007/08:CU4
Omfattning
ändr. 9 kap 30 §
Ikraftträder
2008-02-15

Lag (2008:84) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 6 kap 4 §, 10 kap 2 §; ny 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:1080) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:18, Prop. 2008/09:187, Bet. 2009/10:NU6
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Lag (2010:828) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett beslut om godkännande som har meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningen till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:362, Prop. 2009/10:162, Bet. 2009/10:CU21
Omfattning
ändr. 9 kap. 18 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1001) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:364, Prop. 2009/10:215, Bet. 2009/10:JuU27
Omfattning
ändr. 9 kap. 18 §
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2010:1959) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 16 och 17 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 27 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2013:433) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
ändr. 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:319) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Prop. 2013/14:142, Bet. 2013/14:CU29
Omfattning
ändr. 7 kap. 11, 14, 18, 23 §§, 9 kap. 5 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:334) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Den nya bestämmelsen tillämpas även i fråga om upplåtelser med bostadsrätt som har gjorts före ikraftträdandet. Den tillämpas dock inte i mål som har inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:238, Prop. 2013/14:195, Bet. 2013/14:CU30
Omfattning
ändr. 7 kap. 19 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:336) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.
 2. I fråga om bostadsrättsföreningar som har bildats före ikraftträdandet gäller 7 kap. 14 § i sin äldre lydelse intill utgången av maj 2015.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:237, Prop. 2013/14:174, Bet. 2013/14:CU29
Omfattning
ändr. 7 kap. 14 §
Ikraftträder
2014-07-02

Lag (2016:111) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
 2. Bestämmelsen i 9 kap. 9 § andra stycket 2 om att medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen till-lämpas inte om medlemmen har förts in i medlemsförteckningen före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:130, Prop. 2015/16:4, Bet. 2015/16:CU10
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 9 kap. 9, 14, 16, 28, 29, 30 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 §; nya 1 kap. 10 §, 9 kap. 9 a, 9 b, 29 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:646) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:715) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
upph. 9 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 9 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7, 9 b, 12, 14, 18 a, 26, 28, 29, 29 a, 30, 31 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1335) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:373, Prop. 2017/18:225, Bet. 2017/18:CU29
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2018:1665) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 9 kap. 5, 6, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap. 6 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66, Bet. 2018/19:JuU22
Omfattning
ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:536) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2019.
 2. Äldre föreskrifter gäller om bostadsrättsföreningen har förvärvat huset före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:266, Prop. 2018/19:108, Bet. 2018/19:CU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §, 7 kap. 32 §
Ikraftträder
2019-10-02

Lag (2019:873) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 10, 19 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2022:1026) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 3 kap.1, 1 a, 3 och 3 a §§ och i övrigt den 1 januari 2023.
 2. De äldre lydelserna av 3 kap. 3 § och 5 kap. 3 § gäller fortfarande vid registrering av en ekonomisk plan eller kostnadskalkyl som har upprättats och försetts med intyg av intygsgivare före ikraftträdandet.
 3. De äldre lydelserna av 7 kap.7, 12 a, 18, 20, 21 och 24 §§ gäller fortfarande för en åtgärd som en bostadsrättshavare har utfört i lägenheten före ikraftträdandet.
 4. Den äldre lydelsen av 7 kap. 7 § gäller fortfarande om en tvist avseende en åtgärd i en lägenhet har inletts vid domstol före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:376, Prop. 2021/22:171, Bet. 2021/22:CU24
Omfattning
upph. 5 kap.; nuvarande 3 kap. 3 a § betecknas 3 kap. 3 b §; ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 2, 5 §§, 7 kap. 7, 12 a, 18, 20, 21, 24 §§, 9 kap. 14 §, 10 kap. 1 a, 3 §§, 11 kap. 3, 5 §§; nya 5 kap., 3 kap. 1 a, 3 a §§
Ikraftträder
2023-01-01