RH 1997:89

Fråga om försäljning av folköl till ungdom under 18 år är att anse som ringa gärning.

Åklagaren yrkade ansvar å M.A. för olovlig dryckeshantering under påstående att M.A. den 7-8 juni 1995 i Jönköping uppsåtligen eller av oaktsamhet har försålt öl klass II till personer vilka ej fyllt 18 år utan att ha förvissat sig om att köparna uppnått denna ålder. M.A. förnekade gärningen.

Jönköpings tingsrätt (1996-10-09, lagmannen Anders Nordström samt nämndemännen Ann-Marie Pettersson, Ann-Britt Wilhelmsson och Lennart Edlund) dömde M.A. för olovlig dryckeshantering till dagsböter 40x40.

M.A. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet. Åklagaren bestred ändring.

Göta hovrätt (1997-09-17, hovrättslagmannen Lennart Thorelli, hovrättsrådet Hans Träff, referent, och tf. hovrättsassessorn Mats Torgils) fastställde tingsrättens dom och uttalade bl.a. följande.

Hovrätten finner lika med tingsrätten styrkt att M.A. av oaktsamhet sålt öl klass II till T.M. och K.S.. Fråga är om gärningen är ringa.

För att komma tillrätta med alkoholmissbruket, som är ett stort socialt problem i samhället, har det ansetts nödvändigt att upprätthålla vissa restriktioner i bland annat handeln med alkoholdrycker, främst som ett led i skyddet av ungdomen. Tillhandahållande av alkoholdrycker genom försäljning eller servering anses därför vara en socialt ansvarsfull uppgift (jfr bl.a. prop. 1976/77:108 s. 16 ff och prop. 1994/95:89 s. 102). Utrymmet för att betrakta en olovlig försäljning av alkoholdrycker till underåriga som ringa måste, mot bakgrund härav, anses vara mycket snävt, såsom vid ett tillfälligt misstag avseende en mycket begränsad mängd alkohol.

I förevarande fall har M.A. sålt öl till två ungdomar som vid inköpstillfällena var 16 respektive 15 år gamla. De avkrävdes, enligt vad de själva berättat, ingen legitimation. Försäljningen skedde i nära anslutning till sommarens skolavslutningar, en tidpunkt då det numera får anses allmänt känt att åtskilliga ungdomar försöker komma över alkohol i någon form. Försäljningen har omfattat cirka tio 50-centilitersburkar öl till den ene ynglingen och åtta liknande burkar till den andre. Vad M.A. härigenom gjort sig skyldig till kan ej anses som ringa. Den omständigheten att han strax innan händelserna övertagit affären och i viss mån får anses ha varit ovan vid sin nya roll som affärsinnehavare föranleder ej annan bedömning. Sammantaget skall tingsrättens dom fastställas.

Målnummer B 1163/96