RH 1998:10

Ansvar för olaga yrkesmässig trafik har ådömts en person som utan tillstånd vid ett antal tillfällen ställt sin personbil till allmänhetens förfogande mot betalning.

F.O. åtalades vid Norrköpings tingsrätt för olaga yrkesmässig trafik enligt följande gärningsbeskrivning: "O. har i oktober 1995 i Norrköping med sin personbil utan tillstånd drivit yrkesmässig trafik för transport av personer, s.k. svart taxi."

Norrköpings tingsrätt (1996-06-24, tingsnotarien Thomas Ramstedt samt nämndemännen Karl Pettersson, Gerd Rondahl och Laila Felikbas) ogillade åtalet med motiveringen att det inte var styrkt att det hade förekommit mer än en enstaka körning och att denna inte var att anse som yrkesmässig trafik.

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade bifall till åtalet.

F.O. bestred överklagandet.

Göta hovrätt meddelade prövningstillstånd, varefter hovrätten (1997-02-04, hovrättslagmannen Lars Lunning, hovrättsrådet Johan Stenberg och t.f. hovrättsassessorn Jim Karlsson, referent) biföll åklagarens talan och dömde F.O. för olaga yrkesmässig trafik till 50 dagsböter.

Hovrätten anförde som skäl: M.L. och A.L. har lämnat detaljerade och i allt väsentligt samstämmiga berättelser om händelsen den 1 oktober 1995. Deras berättelser framstår som trovärdiga och det har inte framkommit några särskilda omständigheter som ger anledning att ifrågasätta riktigheten av berättelserna. Såvitt framgår av utredningen har de inte heller haft någon anledning att framställa oriktiga beskyllningar mot F.O. Hovrätten lägger därför vittnenas berättelser till grund för bedömningen.

Det är utrett i målet att F.O. har ställt sin bil till M.L:s och A.L:s förfogande mot betalning vid två tillfällen den aktuella natten. Enligt vad F.O. själv har berättat för M.L. och A.L. har han vid flera tillfällen tidigare på motsvarande sätt ställt sin bil till allmänhetens förfogande mot betalning. Detta förhållande i förening med vad som framkommit om hans förfarande under kvällen att vid flera tillfällen stanna vid taxikön utanför en dansrestaurang och ta upp passagerare visar att hans verksamhet har bedrivits på ett yrkesmässigt sätt. Eftersom han inte har tillstånd till detta, skall åtalet bifallas.

Målnummer B 871/96