RH 1998:45

Fråga vid bestämmande av arvsskatt huruvida efterarvingars - barn till avlidna föräldrar - arvsavståenden skulle anses avse kvarlåtenskapen från båda föräldrarna eller bara från den sist avlidna. Hovrätten har tolkat avståendena så att de gjorts med hälften var från lotterna efter båda föräldrarna.

A.P. avled den 28 maj 1988 och efterlämnade som dödsbodelägare makan G.P. och som efterarvingar sönerna G.Å. och O.P. G.P. avled den 23 november 1997. Vid bouppteckningsförrättningen efter henne företeddes arvsavståenden av envar av G.Å. och O.P. enligt vilka vardera efterarvingen till ettvart av efterarvingens två enda barn "av arvet efter min mor G-I.P." avstod, G.P. 70 000 kr, Å.P. 25 000 kr och O.P. 70 000 kr.

Uppsala tingsrätt (1998-02-25, tingsnotarien Anders Bäckman) beräknade bobehållningen till 603 076 kr vilken ansågs härröra med hälften var från A. och G.P. Tingsrätten avräknade G. Å. och O.P:s arvsavståenden enbart från deras arvslotter efter modern G.P. samt fastställde arvsskatten för deras arvslotter efter fadern till sammanlagt 9 150 kr.

G. Å. och O.P. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle fastställa arvsskatten med beaktande av att de arvsavståenden som hade gjorts avsåg arv efter båda föräldrarna.

Kammarkollegiet tillstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Enligt stadgad praxis anses avståenden som formulerats att avse arvet efter den sist avlidne av två makar avse kvarlåtenskapen efter båda makarna.

Svea hovrätt (1998-08-17, hovrättslagmannen Bengt Sjögren, hovrättsrådet Lars Hesser, referent, och tf. hovrättsassessorn Joakim Zetterstedt) biföll överklagandet och fastställde arvsskatten i dödsboet efter G.P. till 1 100 kr. I skälen anförde hovrätten följande.

I enlighet med vad Kammarkollegiet anfört - och med beaktande av vad som framstår som en rimlig tolkning av de avståendes avsikter vid förordnandena - skall arvsavståendena anses innebära att dessa görs med hälften från arvslott efter G.P. och med hälften från arvslott efter A.P. Lottläggning och beräkning av arvsskatt skall då ske i enlighet med detta.

Målnummer ÖÄ 2562/98