RH 1998:49

Sedan tingsrätten ogillat en ansökan från två sökande om utseende av granskningsman i konkurs på grund av att sökandena inte visat att de hade ställning som borgenärer i konkursen har hovrätten bifallit ansökan.

Sedan Teaterbolaget i Stockholm Aktiebolag (Teaterbolaget) försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt, ansökte SABAK Fastighetsutveckling Aktiebolag (Fastighetsbolaget) och C.R. som gjorde gällande att de var borgenärer i konkursen, om att en granskningsman skulle förordnas enligt 7 kap. 30 § konkurslagen. Konkursboet genom förvaltaren motsatte sig bifall till ansökan.

Stockholms tingsrätt (1998-04-29, rådmannen Robert Schött) lämnade ansökan utan bifall och anförde följande. Om en borgenär begär det, skall rätten med tillämpning av 7 kap. 30 § konkurslagen förordna en granskningsman att övervaka förvaltningen i konkursen på borgenärens vägnar. Före förordnandet skall emellertid rätten bereda konkursboet tillfälle att lämna information om bl.a. huruvida sökanden intar ställning som borgenär. Den som ansöker om förordnande av granskningsman har att visa att han är borgenär efter samma principer som gäller vid prövning av konkursansökan. Endast den borgenär, vars fordran är beroende av hur konkursförvaltningen bedrivs, bör anses inta borgenärsställning enligt 7 kap. 30 § konkurslagen (jfr NJA 1993 s. 517).

Genom vad som hittills framkommit i ärendet och mot förvaltarens bestridande har sökandena inte visat att de har ställning som borgenär i konkursen, varför förutsättningar att på föreliggande ansökan förordna en granskningsman i konkursen saknas. Ansökan skall därför ogillas.

Fastighetsbolaget och C.R. överklagade tingsrättens beslut. De gjorde gällande att de skulle anses som borgenärer i konkursen och att det förelåg skäl att bifalla deras ansökan. Till stöd för sin angivna ståndpunkt åberopade de följande. Till säkerhet för en av AB Handelskredit den 21 mars 1996 till Teaterbolaget beviljad kredit om 6 000 000 kr har fastighetsbolaget i en pantförskrivningshandling av samma dag ställt ett pantbrev i fastigheten Värmdö Ekvik 1:29 om 3 000 000 kr inom 13 000 000 kr, överhypotek i framförliggande inteckningar samt en borgensförbindelse, enligt vilken C.R. gått i borgen för Teaterbolagets fullgörande av ovan nämnda skuldebrev för ett belopp om 3 000 000 kr i den mån nyssnämnda pantbrev inte skulle visa sig fullvärdiga. - Borgenären, AB Handelskredit, har - under sin nya firma D-Gruppen Finans AB - väckt talan mot Fastighetsbolaget med anledning av pantförskrivningen. - Fastighetsbolaget och C.R. hävdade att den omständigheten att de bestred att ansvar enligt pantförskrivningshandlingen, respektive borgensförbindelsen kvarstod inte medförde att de i konkursen inte skulle inta ställning som borgenärer.

Konkursboet bestred genom konkursförvaltaren ändring av det överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. F.n. kan ingen av de båda klagandena anses vara borgenärer i konkursen. Villkorliga regressfordringar uppkommer först vid den tidpunkt klagandena medger ansvar för pantförskrivningshandlingen, respektive borgensförbindelsen eller när ett ansvar är fastställt genom lagakraftvunnen dom. - Klagandena påstår sig vara borgenärer i syfte att kunna få en granskningsman utsedd för att därigenom söka få tillgång till information av betydelse dels för en pågående process mellan konkursboet och ett klagandena närstående bolag och dels för en kommande process mellan konkursboet och Fastighetsbolaget. Klagandenas angivna bevekelsegrund för yrkandet av utseende om granskningsman är uppenbart oförenligt med regleringens ändamål.

Klagandena, som vidhöll att de var att anse som borgenärer, tillbakavisade påståendet att deras begäran om granskningsman skulle vara föranledd av en önskan att få tillgång till information av betydelse för de båda nämnda processerna.

Svea hovrätt (1998-07-16, hovrättslagmannen Lars Eklycke, hovrättsrådet Tommy Lennberg, referent, och tf. hovrättsassessorn Eva Melander) biföll överklagandet och förordnade den person som klagandena föreslagit till granskningsman i Teaterbolagets konkurs.

I sina skäl anförde hovrätten följande. Enligt 7 kap. 30 § första stycket konkurslagen skall granskningsman, med uppgift att på en borgenärs vägnar övervaka förvaltningen i en konkurs, förordnas på begäran av borgenären. Ett grundläggande drag i konkursförfarandet är att den som efter konkursutbrottet anmäler sig såsom borgenär också behandlas som sådan till dess i särskild ordning klarlagts huruvida hans fordran kan göras gällande i konkursen. En förutsättning för en sådan behandling är emellertid att den åberopade fordringen inte är uppenbart ogrundad (jfr NJA 1993 s. 517 och prop. 1978/79:105 s. 319).

Fastighetsbolaget och C.R. har inkommit med handlingar som visar att de har ställt pant, respektive borgen för Teaterbolaget i Stockholm AB:s förpliktelser gentemot D-Gruppen Finans AB. De skall därmed betraktas som borgenärer i konkursen och har rätt att ansöka om granskningsman. Det förhållandet att Fastighetsbolaget och C.R. gör gällande att de inte längre är bundna av sina åtaganden förändrar inte deras ställning som borgenärer i konkursen.

Utredningen i målet ger inte stöd för annan slutsats än att Fastighetsbolaget och C.R. med sin ansökan om granskningsman velat uppnå det syfte som ligger till grund för 7 kap. 30 § konkurslagen, nämligen att ge en borgenär möjlighet att tillvarata sitt intresse att få bästa möjliga utdelning i konkursen.

Hovrätten finner på grund av det anförda att klagandenas ansökan om utseende av en granskningsman skall bifallas. Det föreligger inte någon invändning vad gäller den föreslagna granskningsmannens lämplighet.

Målnummer Ö 2453/98