RH 1998:52

Hyresnämndsmål. Kommunen och hyresgästföreningen har ansetts äga rätt att överklaga hyresnämndens beslut att avvisa en bostadsrättsförenings ansökan om förvärvstillstånd enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

Bostadsrättsföreningen Registret ansökte hos hyresnämnden om tillstånd att förvärva tomträtten Registret 1 i Stockholms kommun.

Hyresnämnden i Stockholm (1997-07-18 hyresrådet Olle Andretzky) avvisade bostadsrättsföreningens ansökan om förvärvstillstånd.

Hyresnämnden som avgjorde ärendet utan att kommunicera ansökan yttrade i beslutsskälen bl.a. följande. Hyresnämnden finner av utredningen i ärendet att 2 § 2 a lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. äger tillämpning på detta fall. Med anledning härav erfordras inte förvärvstillstånd för bostadsrättsföreningen Registret för förvärv av tomträtten Registret 1. Därför skall bostadsrättsföreningen Registrets ansökan om förvärvstillstånd avvisas.

Stockholms kommun och hyresgästföreningen i Stor-Stockholm överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle undanröja hyresnämndens beslut och återförvisa ärendet till hyresnämnden för erforderlig handläggning.

Bostadsrättsföreningen yrkade i första hand att kommunens och hyresgästföreningens överklagande skulle avvisas och i andra hand att överklagandena skulle lämnas utan bifall.

Svea hovrätt, avd. 16 (1998-02-20, hovrättslagmannen Gerhard Wikrén, hovrättsrådet Gunilla Persson och hovrättsassessorn Anna Nygren Malmenfelt, referent) undanröjde hyresnämndens beslut och återförvisade målet till hyresnämnden för fortsatt behandling och uttalade i beslutsskälen bl.a. följande. Enligt 22 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Den fråga som hovrätten först har att ta ställning till är om hyresnämndens beslut att avvisa bostadsrättsföreningens ansökan om förvärvstillstånd kan anses ha gått kommunen respektive hyresgästföreningen emot. Ett avvisningsbeslut torde i allmänhet kunna överklagas endast av den vars talan avvisats. Regeln är emellertid inte undantagslös. Kommunens och hyresgästföreningens besvärsrätt blir beroende av om de i något beaktansvärt hänseende blivit drabbade genom beslutet.

Hyresnämnden har som grund för avvisningsbeslutet anfört att förvärvstillstånd inte erfordras för bostadsrättsföreningens förvärv av tomträtten Registret 1. Rättsordningen har tillerkänt kommunen rätt att påkalla prövning i hyresnämnden i fråga om förvärvstillstånd. Rättsordningen har vidare tillerkänt kommunen och hyresgästföreningen ställning som sökandens motparter i ärenden angående förvärvstillstånd. Kommunen har påkallat prövningen i hyresnämnden och har i hovrätten anfört skäl till stöd för sin ståndpunkt att förvärvet är tillståndspliktigt. Om avvisningsbeslutet vinner laga kraft, har kommunen och hyresgästföreningen slutligt gått miste om möjligheten att få frågan om förvärvstillstånd vidare prövad. Med hänsyn härtill måste avvisningsbeslutet anses ha gått kommunen och hyresgästföreningen emot. Kommunen och hyresgästföreningen har därför rätt att överklaga beslutet (jfr RBD 14:91).

Enligt 16 b § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder skall ansökan om förvärvstillstånd för yttrande tillställas den kommun där tillståndspliktig fast egendom finns samt, om det lämpligen kan ske, även tillställas organisation av hyresgäster som berörs av ansökningen. Hyresnämnden har således förfarit felaktigt då nämnden inte kommunicerat ansökan med kommunen och hyresgästföreningen för deras yttrande. På grund av det anförda skall kommunens och hyresgästföreningens överklagande bifallas.

Målnummer ÖH 3470/97-80