RH 1998:80

Fadern, T, återkallade sitt överklagande med yrkande om ytterligare umgänge med ett barn, varefter modern, C, efter klagotidens utgång framställde yrkade att T:s rätt till umgänge helt skulle upphöra. Sedan T:s överklagande skrivits av, yrkade han att få vårdnad om barnet. Hovrätten har avvisat de av T och C efter klagotidens utgång framställda yrkandena.

Tierps tingsrätt (1998-03-23, lagmannen Ulf Hellbacher samt nämndemännen Tommy Eriksson, Inger Johansson och Gunn Nordmark) meddelade dom i målet mellan C.S. och T.A. angående vårdnad om och umgänge med dottern E. Tingsrätten biföll inte C.S:s yrkande att T.A:s tidigare fastställda rätt till umgänge med E. skulle upphöra och inte heller T.A:s yrkande att få vårdnaden om E. Däremot biföll tingsrätten till viss del T.A:s alternativyrkande om umgänge med E.

Sedan T.A. överklagat domen med yrkande om ytterligare umgänge återkallade han sitt överklagande. Därefter och efter klagotidens utgång yrkade C.S. att T.A:s rätt till umgänge helt skulle upphöra. Sedan hovrätten skrivit av T.A:s överklagande framställde han yrkande om att få ensam vårdnad om E.

Svea hovrätt (1998-12-14, hovrättslagmannen Bengt Sjögren samt hovrättsråden Anders Holmstrand, referent, och Rose Thorsén) fattade följande beslut.

Tingsrättens dom överklagades inom rätt tid endast av T.A. C.S:s yrkande har framställts inte bara efter det att tiden för överklagande - även anslutningsvis - hade gått ut utan också efter det att T.A. återkallat sin talan. I rättspraxis (se NJA 1993 s. 751) har visserligen ansetts att övervägande skäl talar för att en hovrätt, när frågan om umgänge efter överklagande av den ena parten är föremål för hovrättens prövning, samtidigt kan pröva ett yrkande - framställt först efter överklagandetidens utgång - från motparten i den frågan. Sedan T.A. återkallat sin talan - och denna skrivits av - är emellertid inte frågan om umgänge föremål för hovrättens prövning efter överklagande. Detta medför att C.S:s yrkande om att umgänget skall upphöra inte kan prövas i målet. Hovrätten avvisar därför detta hennes yrkande.

T.A:s yrkande om vårdnad har framställts först sedan hans överklagande - med yrkande endast i umgängesdelen - efter återkallelse skrivits av och efter det att tiden för överklagande av tingsrättens dom gått ut. Yrkandet kan därför - oavsett om det skall ses som ett återtagande av återkallelsen eller som enbart sammanhängande med C.S:s yrkande - inte prövas i målet. Hovrätten avvisar därför även detta T.A:s yrkande.

Genom att hovrätten tidigare skrivit av målet såvitt gäller T.A:s överklagande och nu avvisat hans och C.S:s respektive yrkanden har hovrätten helt skilt sig från målet. Tingsrättens dom står därmed fast.

Målnummer T 518/98