RH 1998:82

Rättegångshinder har ansetts föreligga vid prövning av konkursansökan gentemot aktiebolag på grund av att behörig ställföreträdare för bolaget saknades vid tidpunkten för konkursbeslutet.

Stockholms tingsrätt (1998-08-31, rådmannen Carin Wiklund Jörgensen) försatte på ansökan av Affärsstrategerna i Sverige Aktiebolag (Affärsstrategerna AB), efter förhandling den 31 augusti 1998, Capitäl AB i konkurs. Förhandlingen ägde rum i Capitäl AB:s utevaro. Kallelse till förhandlingen jämte föreläggande att svara på konkursansökningen hade med stöd av 16 § andra stycket 3 delgivningslagen genom kungörelse delgetts Capitäl AB, som enligt ett den 24 juni 1998 utfärdat registreringsbevis bl.a. saknade registrerad behörig styrelse. Huruvida bolaget vid tidpunkten för tingsrättens förhandling faktiskt saknade behörig ställföreträdare var inte möjligt för tingsrätten att då känna till.

Sedan styrelse valts vid extra bolagsstämma den 21 september 1998, överklagade Capitäl AB konkursbeslutet och yrkade att hovrätten antingen skulle undanröja tingsrättens beslut och samtidigt avvisa konkursansökningen, alternativt visa målet åter till tingsrätten, eller ogilla konkursansökningen.

Affärsstrategerna AB bestred ändring.

Svea hovrätt (1998-10-05, hovrättslagmannen Göran Persson, hovrättsrådet Jan-Olov Swahn samt tf. hovrättsassessorn Jonas Alberg, referent) undanröjde tingsrättens beslut och återförvisade konkursärendet till tingsrätten för erforderlig handläggning. I beslutet uttalade hovrätten följande.

Capitäl AB har till stöd för sitt överklagande anfört bl.a. att bolaget vid sakens prövning vid tingsrätten saknade behörig styrelse och revisor och att det därför inte var processbehörigt. Affärsstrategerna AB har invänt att detta förhållande inte utgör grund för att i något avseende bifalla överklagandet. Det har inte satts i fråga, och får för övrigt anses framgå av utredningen i hovrätten, att Capitäl AB vid tingsrättens prövning av konkursansökningen saknade behörig ställföreträdare. Beslutet har således givits mot en part som inte var behörig att uppträda i en rättegång. Tingsrättens beslut skall på grund härav undanröjas. Eftersom bolaget numera har behörig ställföreträdare utsedd för sig bör konkursansökan inte avvisas utan prövas i sak. Denna prövning bör ske vid tingsrätten.

Målnummer Ö 4305/98