RH 1998:92

Fråga om brottmålsdoms bevisverkan i tvistemål. Den som överklagat tingsrätts dom, varigenom talan om utfående av försäkringsersättning för stulen båt ogillats, har genom lagakraftägande dom befunnits skyldig till försök till bedrägeri avseende osann uppgift om stöld av båten i skadeanmälan till försäkringsbolaget. Hovrätten har funnit det uppenbart att överklagandet av tingsrättens dom är ogrundat.

M.S. yrkade förpliktande för Länsförsäkringar i Skåne att till honom utge 69 000 kr jämte ränta. Som grund härför gjorde M.S. gällande att han innehaft en båt som blivit stulen och att Länsförsäkringar var skyldigt att ersätta den till följd av ett mellan parterna träffat försäkringsavtal. Länsförsäkringar bestred käromålet på den grunden att försäkringsfall inte förelåg.

Malmö tingsrätt (1996-01-29, tingsfiskalen Kristian Jönsson) lämnade käromålet utan bifall. Som skäl härför angavs att det vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter inte framstod som mer antagligt att försäkringsfall förelåg än att så inte var fallet.

M.S. överklagade och yrkade bifall till käromålet. Länsförsäkringar bestred ändring.

Den 1 april 1996 dömdes M.S. av tingsrätten för bl.a. försök till bedrägeri till fyra månaders fängelse. Bedrägeriförsöket avsåg osann uppgift om stöld av den aktuella båten i skadeanmälan till Länsförsäkringar. Den 27 februari 1997 fastställde hovrätten tingsrättens domslut. Högsta domstolen fann den 29 april 1998 ej skäl att meddela prövningstillstånd.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1998-07-08, hovrättslagmannen Per Eriksson, hovrättsrådet Roger Bergforsen, referent, och hovrättsassessorn Helen Voelkerling) fastställde tingsrättens domslut och anförde i sina domskäl följande.

M.S. har genom lagakraftägande dom i brottmål fällts till ansvar för försök till bedrägeri avseende försök att medelst vilseledande förmå personal på försäkringsbolaget Länsförsäkringar Skåne att till honom utge försäkringsersättning avseende den i förevarande mål aktuella motorbåten. I brottmålet, där M.S. åberopat samma omständigheter och förebringat samma bevisning som i förevarande mål, har hovrätten funnit honom överbevisad om att ha gjort sig skyldig till försök till bedrägeri. Hovrätten finner det uppenbart att överklagandet är ogrundat.

Målnummer T 109/96