RH 1998:96

Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor har inte ansetts föreligga.

C.L. ansökte vid tingsrätten om stämning å S.L. varvid hon yrkade att rätten måtte döma till äktenskapsskillnad mellan dem och interimistiskt bl.a. tillerkänna henne ensam vårdnad om parternas tre barn. Hon hemställde samtidigt om rättshjälp med biträdesförordnande för advokaten N.H. enligt en till stämningsansökningen bifogad rättshjälpsansökan. S.L. medgav i svarsskrivelse yrkandet om äktenskapsskillnad men bestred bl.a. C.L:s vårdnadsyrkande och yrkade i stället gemensam vårdnad. S.L. ansökte samtidigt om rättshjälp med yrkande att advokaten A.L. skulle förordnas till biträde åt honom. I skrift, som inkom till tingsrätten samma dag som svarsskrivelsen, anmälde parterna att de träffat överenskommelse såvitt avsåg betänketiden, innebärande bl.a. gemensam vårdnad om barnen, och hemställde parterna gemensamt att tingsrätten i interimistiskt beslut skulle fastställa överenskommelsen.

Härnösands tingsrätt (1998-07-02, lagmannen Lars G Eriksson) förordnade i beslut, förutom om betänketid, om vårdnad, barnens boende och kvarsittanderätt i enlighet med vad parterna överenskommit. Tingsrätten lämnade vidare i beslutet såväl C.L:s som S.L:s ansökan om rättshjälp utan bifall. I skälen anförde tingsrätten: Enligt 11 § 1 p rättshjälpslagen (1996:1619) får rättshjälp beviljas i angelägenhet som rör äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor endast när det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan vara att förhållandena är komplicerade och kräver en mer omfattande juridisk hjälp. I detta fall är parterna ense om vad som skall gälla under betänketiden. Särskilda skäl att bevilja rättshjälp kan därför inte anses föreligga för närvarande. Om parternas förhållanden efter betänketidens utgång skulle visa sig kräva en mera omfattande juridisk insats, kan frågan om rättshjälp omprövas. Tingsrätten finner därför att förhållandena i målet för närvarande inte påkallar en så omfattande biträdesinsats att det är motiverat att, med frångående av huvudregeln, parterna beviljas rättshjälp i målet.

C.L. och S.L. överklagade, envar för sitt vidkommande, tingsrättens beslut och yrkade bifall till sin ansökan om rättshjälp och biträde. C.L. anförde sammanfattningsvis följande. Ärendet är i högsta grad tvistigt och det föreligger särskilda skäl att bevilja henne rättshjälp. Hon hade besökt sitt ombud vid två tillfällen innan stämningen ingavs till tingsrätten. Rådgivning lämnades i två timmar, i enlighet med 4 § rättshjälpslagen. - Parterna är överens om att förhållandena under betänketiden, men inte beträffande tid efter äktenskapsskillnaden. Ärendet är således fortfarande tvistigt. - Hennes ombuds arbetsinsats överstiger den taxa som gällde vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan under 1997. Utöver de ovan nämnda besöken tillkommer övrigt arbete, såsom brev, upprättande av stämningsansökan, telefonsamtal m.m.

S.L. anförde sammanfattningsvis följande. Han gör gällande att det föreligger särskilda skäl att bevilja honom rättshjälp. Motsättningarna mellan parterna har varit av så omfattande slag att det icke varit möjligt att uppnå en samförståndslösning inom de tidsramar som finns för att lösa äktenskapsskillnadsmål utan rättshjälp.

Domstolsverket bestred bifall till klagandenas yrkanden samt anförde bl.a. följande. Sådana särskilda skäl, som krävs enligt 11 § första punkten rättshjälpslagen, kan enligt uttalanden i förarbetena till lagen (prop. 1996/97:9 s. 137 ff och s. 210) bl.a. föreligga när förhållandena är mer komplicerade än normalt, t.ex. om målet är tvistigt och kräver mer omfattande juridisk hjälp. Som hållpunkt vid bedömningen om insatsen skall kunna anses mer omfattande sägs att förhållandena skall vara sådana att saken inte kan lösas med en biträdesinsats som vid allmän rättshjälp skulle motsvaras av taxan vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan. - Domstolsverket delar tingsrättens bedömning att förhållandena för närvarande är sådana att saken kan lösas med en biträdesinsats som skulle motsvaras av taxan. Förutsättningar att bevilja rättshjälp föreligger således inte.

Hovrätten för Nedre Norrland (1998-12-22, hovrättsråden Christer Berg, Anja Brandoné, referent, och Lise-Lotte Bäckström) yttrade i beslut. Hovrätten, som ansluter sig till tingsrättens bedömning att skäl inte föreligger att för närvarande bevilja parterna rättshjälp, lämnar såväl C.L:s som S.L:s överklagande utan bifall.

Målnummer Ö 471/98 och Ö 472/98