RH 1999:127

I en efter föreläggande härom ingiven komplettering av en stämningsansökan har för svaranden - ett aktiebolag - angivits fel organisationsnummer. Som det med hänsyn till omständigheterna måste ha stått klart för såväl tingsrätten som svaranden och dennes ombud vilket bolag som käranden avsett med sin stämningsansökan har tingsrättens avvisningsbeslut undanröjts och målet återförvisats till tingsrätten.

Genom ett den 13 och 14 december 1993 daterat hyresavtal uthyrde Fastighets AB Brunkeberg till K-A.B. en lokal i fastigheten Hästskon 12 i Stockholm. Hyran uppgick till 176 000 kr per år.

Fastighets AB Brunkeberg uppgick genom fusion, till vilken rättens tillstånd lämnats den 19 oktober 1994, i S-E-Banken Fastigheter Aktiebolag, med organisationsnummer 556212-0815. Detta bolags firma ändrades genom den 4 december 1997 verkställd registrering till SEB Fastigheter Region Öst AB.

Aktiebolaget Grundstenen 81267, med organisationsnummer 556547-9010, registrerades den 28 oktober 1997. Dess firma ändrades genom den 4 december 1997 verkställd registrering till S-E-Banken Fastigheter AB.

I en den 22 december 1997 daterad och den 30 december 1997 till Stockholms tingsrätt ingiven stämningsansökan väckte K-A.B. talan mot en svarandepart, vilken, utan angivande av organisationsnummer, angavs som "S E Banken Fastigheter AB, ST H4, 106 40 Stockholm". K-A.B. yrkade förpliktande för svaranden att till K-A.B. utge ett skadestånd om 1 018 640 kr jämte ränta. Som grund för käromålet och till utveckling av detta anförde K-A.B. bl.a.: I den ifrågavarande lokalen bedrev K-A.B. resebyråverksamhet genom ett av honom helägt aktiebolag. Såväl hyresgästen som hyresvärden sade upp hyresavtalet till den 1 oktober 1994 för villkorsändring. Efter K-A.B:s ansökan om medling fann hyresnämnden i yttrande den 21 november 1994 att den fordrade hyran ej kunde anses som skälig. Enär hyresvärden för förlängning av hyresavtalet således begärt en hyra som inte var skälig, var han enligt reglerna i 12 kap.jordabalken skyldig att ersätta hyresgästen för dennes förlust.

Eftersom stämningsansökan inte innehöll uppgift om svarandens organisationsnummer förelade tingsrätten K-A.B:s ombud att ge in registreringsbevis för svaranden. I anledning därav gav ombudet in ett registreringsbevis för det med organisationsnummer 556547-9010 avsedda bolaget, med firma S-E-Banken Fastigheter AB.

Tingsrätten förelade därefter K-A.B:s ombud, eftersom hyresavtalet var slutet med annan än svaranden, att ange hur talan länkades från Fastighets AB Brunkeberg till S-E-Banken Fastigheter AB. Ombudet ingav som svar därpå den 3 mars 1998 en skrift, i vilken han förklarade: Enligt meddelande den 20 mars 1995 till samtliga hyresgäster i Hästskon 12 har Fastighets AB genom fusion uppgått i det tidigare moderbolaget S E - Banken Aktiebolag som angavs vara ny fastighetsägare. Om svaranden skulle invända att ansökan riktats mot fel person fick frågan givetvis utredas ytterligare.

Tingsrätten, som antecknade att svarande var S-E-Banken Fastigheter AB med organisationsnummer 556547-9010, utfärdade den 4 mars 1998 stämning å nämnda bolag.

Den 23 mars 1998 inkom från advokaten J.B. en den 17 mars 1998 daterad fullmakt från S-E-Banken Fastigheter AB jämte ett registreringsbevis för det med organisationsnummer 556212-0815 avsedda bolaget.

I skrivelse till J.B. den 24 mars 1998 uppmärksammade tingsrätten J.B. på att K-A.B. ansökt om stämning på ett bolag, som K-A.B. efter vissa kompletteringar, identifierat som det bolag som avsågs med organisationsnummer 556547-9010. Rätten tillade att fullmakten, i anseende till dateringen, torde vara rätteligen utfärdad av detta bolag och ej av det som avsågs med nummer 556212-0815 samt ombad Jan B att ta ställning till frågan om rätt part blivit stämd.

S-E-Banken Fastigheter AB bestred i svaromål bifall till käromålet och anförde, efter att ha redogjort för fusionen och firmaändringarna, att svarandebolaget, med organisationsnummer 556547-9010, aldrig varit hyresvärd i det aktuella hyresförhållandet och att talan därför skulle ogillas.

K-A.B. anförde i anledning av svaromålet: I K-A.B:s den 3 mars 1998 till tingsrätten ingivna yttrande refererades till ett meddelande av den 20 mars 1995. Därav framgick att S-E-Banken Fastigheter AB var "ny fastighetsägare och hade organisationsnummer 556212-0815". Det var detta bolag K-A.B. avsett att föra talan mot. Att bolaget ändrat firma till SEB Fastigheter Region Öst AB saknade K-A.B. kännedom om. - Förhandlingarna mellan parterna hade förts med G.B. som var verkställande direktör i båda de berörda bolagen. Han var således väl insatt i de förhållanden som stämningsansökan gällde. Han måste ha insett att K-A.B. av misstag angivit fel firma för svaranden och att detta berodde på den nyligen företagna firmaändringen. Mot bakgrund därav och då han inte påtecknat delgivningskvittot avseende stämningen med viss firma gjorde K-A.B. gällande att stämningen skulle anses delgiven med rätt svarande. Det rådde alltså ingen tvekan om vilken svarandepart K-A.B. åsyftat och då detta måste ha framgått för den som mottagit stämningen bestred K-A.B. yrkandet om att käromålet skulle ogillas.

Stockholms tingsrätt (1998-06-17, rådmannen R Wahlfrid) lämnade K-A.B:s talan utan bifall. I domskälen anförde tingsrätten bl.a. följande.

Enär den ingivna stämningsansökan såsom svarande angav ett visst aktiebolag men icke detta bolags organisationsnummer förelades käranden att ingiva registreringsbevis för svarandebolaget och därigenom fullgöra den i 33 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken stadgade skyldigheten att uppgiva motpartens organisationsnummer. Käranden ingav i anledning därav registreringsbevis för det med organisationsnummer 556547-9010 avsedda bolaget, med firma S-E-Banken Fastigheter AB.

Det är först sedan käranden delgivits svaromålet som käranden uppmärksammat att han ansökt om stämning å fel part. Kärandens förklaring att man på svarandesidan insett att käranden begått ett misstag må vara riktig; svaranden har ju till och med medsänt ett registreringsutdrag för det bolag som käranden velat stämma, vilket tyder på att det med organisationsnummer 556212-0815 avsedda bolaget var berett att ingå i svaromål. Emellertid saknar svarandens uppfattning helt betydelse: käranden har, genom sitt ombud, genom insändande av registreringsbeviset för det med organisationsnummer 556547-9010 avsedda bolaget, som vid tidpunkten för stämningsansökningens upprättande och ingivande bar av K-A.B. angiven firma, S-E-Banken Fastigheter AB, förklarat att det är detta och inget annat bolag som skall vara svarande i målet. Bolaget har ju, vilket K-A.B:s ombud måste inse, inte själv valt att få inträda som svarande.

På grund av vad sålunda upptagits finner tingsrätten att stämning utfärdats på ett korrekt sätt. Det säger sig självt att K-A.B. ej, sedan det av dennes ombud begångna misstaget uppdagats, kan ändra talan till att i stället avse en helt annan part, nämligen det bolag som avses med organisationsnummer 556212-0815.

Svarandebolaget, alltså bolaget med organisationsnummer 556547-9010, har, vilket torde vara ostridigt i målet, ej, såvitt nu är i fråga, stått i avtalsförhållande med K-A.B. Dennes talan skall därför lämnas utan bifall.

K-A.B. överklagade tingsrättens dom och yrkade att tingsrättens dom skulle undanröjas och målet visas åter till tingsrätten. Till grund för sitt yrkande åberopade K-A.B. att stämningen i målet skulle anses delgiven med rätt svarande, SEB Fastigheter Region Öst AB med organisationsnummer 556212-0815.

S-E-Banken Fastigheter AB med organisationsnummer 556547-9010 bestred yrkandet.

Svea hovrätt (1999-10-29, hovrättslagmannen Gerhard Wikrén, f.d. hovrättsrådet Hans-Åke Wängberg, referent, samt hovrättsrådet Karl Matz) biföll överklagandet. I sina domskäl anförde hovrätten bl.a. följande.

I målet är inte fråga om ändring av talan eller om partssuccession utan om betydelsen av visst misstag på kärandesidan. - Enligt hovrättens mening ger utredningen vid tingsrätten vid handen att det måste ha stått klart för såväl tingsrätten som svaranden och dennes ombud vilket bolag som käranden avsett med sin stämningsansökan. Av stämningsansökningen framgår bl.a. att det yrkade skadeståndet har sin grund i det tidigare rådande lokalhyresförhållandet mellan käranden och det bolag som upplåtit lokalen, vilket bolag numera bär namnet SEB Fastigheter Region Öst AB. Hyresavtalet är till yttermera visso fogat som bilaga till stämningsansökan. Att käranden uppgivit ett annat organisationsnummer än det korrekta kan mot denna bakgrund inte rimligen tillmätas någon självständig, än mindre avgörande, betydelse (se bl.a. NJA 1969 s. 533 och RH 1984:34). K-A.B:s talan skall därför prövas med SEB Fastigheter Region Öst som svarande. Prövningen bör med hänsyn till instansordningen ske vid tingsrätten.

Hovrätten finner således att K-A.B:s överklagande skall bifallas och tingsrättens dom undanröjas samt målet visas åter till tingsrätten för fortsatt behandling.

Målnummer T 911-98