RH 1999:135

Hovrätten har ansett att tilltalad, vars offentlige försvarare ringt till hovrättens växel och meddelat att han och den tilltalade på grund av bilköer var försenade till utsatt huvudförhandling, inte haft sådan giltig ursäkt för utevaro som utgör laga förfall.

Åklagaren åtalade S.B. för bokföringsbrott. S.B. bestred ansvar.

Västerås tingsrätt (1999-02-09, hovrättsassessorn Carina Asplin samt nämndemännen Karin Wikner, Tommy Helmin och Gabriela Gabrielsson) dömde S.B. för den åtalade gärningen till fängelse en månad.

S.B. överklagade tingsrättens dom i såväl skuld- som påföljdsfrågan. Åklagaren bestred ändring.

Målet sattes ut till huvudförhandling den 20 september 1999 kl. 9.00.

Svea hovrätt (1999-09-20, hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, hovrättsrådet Bo Wiegert och tf. hovrättsassessorn Karin Lilja, referent, samt nämndemännen Märta Hedman Sjöblom och Ulf Edman) förklarade i beslut att S.B:s överklagande var förfallet enligt 51 kap. 21 § rättegångsbalken då han uteblivit från förhandlingen och det inte var sannolikt att han hade laga förfall för sin utevaro. Hovrätten antecknade i beslutet bl.a. följande. Vid målets pårop kl. 9.20 inställer sig varken S.B. eller dennes offentlige försvarare, advokaten R.L. Det antecknas att S.B. delgivits kallelse att infinna sig personligen till förhandling vid äventyr av att hans överklagande annars kan förfalla samt att R.L. ringt till hovrättens växel kl. 9.05 och berättat att han "sitter fast" i en bilkö och att han kommer 10-15 minuter senare.

S.B. ansökte därefter om målets återupptagande och angav som skäl för sin ansökan. Han kom överens med R.L. att de gemensamt skulle åka bil till förhandlingen och att R.L. beräknade att de skulle ha god tid på sig om de åkte från Västerås två timmar före förhandlingens början, dvs kl. 7.00. Av okänd anledning uppkom dock förseningar i trafiken. R.L. ringde därför till hovrättens växel och meddelade att de skulle infinna sig först kl. 9.15. När R.L. insåg att de skulle bli ytterligare försenade, ringde han igen, kl. 9.05, till hovrättens växel och meddelade att de skulle komma om 10-15 minuter.

Svea hovrätt (1999-10-13, hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, hovrättsrådet Bo Wiegert och tf. hovrättsassessorn Karin Lilja, referent) avslog S.B:s ansökan om målets återupptagande med motiveringen att vad S.B. anfört som anledning till sin underlåtenhet att inte inställa sig vid huvudförhandlingen i rätt tid inte innefattar sådan giltig ursäkt som utgör laga förfall.

Målnummer B 1842/99