NJA 1983 s. 708

Fråga huruvida den som begett sig i egen bil från Bohuslän för att samma dag inställa sig vid Lunds TR men ej framkom i tid kunde som laga förfall för sin utevaro åberopa, att han i Halmstad fått fel på bilen och per telefon lämnat meddelande till TR:n om detta.

HD

(Jfr 1977 s 367)

Lunds TR utfärdade d 10 nov 1981 slutbevis i mål om betalningsföreläggande mellan Scandinavian Airlines System och L.D. angående fordran.

Sedan L.D. sökt återvinning och därefter uteblivit från sammanträde i målet d 3 aug 1983, meddelade TR:n samma dag tredskodom mot L.D. TR:n erinrade i domen om att L.D:s rätt till återvinning var förfallen enligt 35 § 2 st lagsökningslagen jämfört med 44 kap 10 § 2 st RB.

I skrift som inkom till HD d 12 sept 1983 anhöll L.D. om resning och anförde jämväl besvär över domvilla.

TR:n avgav efter förordnande av HD yttrande i ärendet.

Föredraganden, RevSekr W. hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: L.D. har - - - se HD:s beslut - - - om målets handläggning.

Vad sålunda förekommit kan inte anses innefatta att L.D. visat laga förfall för att utebli från sammanträdet. Tredskodomen skall därför inte undanröjas på grund av domvilla.

L.D. har inte anfört någon omständighet som kan föranleda resning i målet.

På grund av det anförda lämnar HD besvären över domvilla och ansökningen om resning utan bifall.

HD (JustR:n Westerlind, Mannerfelt, Hessler, referent, Palm och Broomé) fattade följande slutliga beslut: L.D. har uppgett att han på förmiddagen d 3 aug var på väg i bil från Bohuslän till Lunds TR för att delta i sammanträdet samt att han i närheten av Halmstad fick fel på bilen; på grund härav kunde han inte inställa sig i tid till sammanträdet, något som han meddelade TR:n omkring kl 11.00.

Av TR:ns yttrande framgår bl a följande. Den 3 aug vid 11.30-tiden meddelade L.D. telefonledes TR:n, att han avrest i bil från Bohuslän mot Lund tidigt samma morgon, att han fått motorhaveri i Halmstad och att han följaktligen inte kunde inställa sig till sammanträdet kl 13.00. Samtalet togs emot av tingsnotarien Karin Larsson, som svarade att hon skulle framföra meddelandet till rådmannen Sture Melin. Hon uppmanade L.D. att i vart fall före sammanträdets början ta telefonkontakt med M. personligen för att få besked om han var beredd att ställa in förhandlingen. L.D. tog emellertid ingen förnyad kontakt, varken med Melin eller med Karin Larsson. När målet påropades på utsatt tid kl 13.00, var L.D. inte tillstädes. Motpartens ombud yrkade då tredskodom, vilket yrkande rättens ordförande ansåg sig böra bifalla, eftersom han ställde sig tveksam till L.D:s uppgift om motorhaveri och ansåg sig ha fog för sin tveksamhet, då L.D. inte tagit telefonkontakt med honom för att få besked om målets handläggning.

Om den som är kallad till en domstolsförhandling avser att företa resan med bil, måste det kravet ställas på honom att han påbörjar resan i så god tid att han hinner fram på utsatt klockslag, även om han råkar ut för vissa hinder under vägen. Hit får hänföras fel på bilen av sådant slag att de vanligtvis kan avhjälpas inom ganska kort tid. Däremot kan inte begäras att den som väljer bil för färden skall behöva räkna med att denna avbryts på grund av allvarligare fel, förutsatt att bilen är i allmänt tillfredsställande skick (jfr NJA 1977 s 367). Uppstår ett sådant fel under en färd som är planerad på godtagbart sätt, kan giltig ursäkt föreligga för underlåtenhet att i rätt tid inställa sig till förhandlingen. Härför får dock ytterligare krävas att den som skall inställa sig inte har kunnat med en i förhållande till omständigheterna rimlig ekonomisk uppoffring bege sig till domstolen med annat färdmedel från den plats där den ursprungliga bilresan avbröts.

Även om L.D:s påstående om motorfel på bilen under färden från Bohuslän till Lund skulle godtas, saknas närmare utredning bl a om bilens beskaffenhet och arten av det fel som uppkommit. L.D. kan därför inte anses ha visat att omständigheterna är sådana att han har haft laga förfall för sin utevaro från sammanträdet. Tredskodomen skall således inte undanröjas på grund av domvilla.

L.D. har inte anfört någon omständighet som kan föranleda resning i målet.

På grund av det anförda lämnar HD besvären över domvilla och ansökningen om resning utan bifall.