RH 1999:165

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 23 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: E.K. född 1959, tilldelade den 25 augusti 1996 sin hustru A-M.K. flera knytnävsslag och, sedan hon fallit till golvet, minst en spark i ansiktet. Misshandeln, som ägde rum i makarnas bostad, förorsakade smärta, svullnader och blånader.

Rubricering: Misshandel.

Personliga förhållanden: E.K. förekom inte tidigare i kriminalregistret.

Tingsrätten: Fängelse två månader. Skäl. Våldet har riktats mot en närstående och fysiskt svagare person. Som särskilt graverande framstår den omständigheten att E.K. sparkat A-M.K. i ansiktet, medan hon låg försvarslös på golvet. På grund av att en förhållandevis lång tid förflutit från det att gärningen begicks kan fängelsestraffet begränsas till två månader.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 60 timmar. Alternativ påföljd: fängelse två månader. Hovrätten, som inledningsvis erinrade bl.a. om rättsfallen NJA 1994 s. 468 och NJA 1999 s. 269 anförde sammanfattningsvis följande i påföljdsfrågan. Varken gärningens straffvärde eller brottslighetens art utesluter att påföljden i detta fall bestäms till villkorlig dom med samhällstjänst. Av handlingarna framgår att det gick omkring ett år och sex månader från det att förhören hölls med A-M. och E.K. och till dess att stämning utfärdades av tingsrätten. Därefter gick det drygt ett år innan målet avgjordes vid tingsrätten. I hovrätten har handläggningen tagit ytterligare åtta månader. Såvitt framgår av handlingarna kan det inte till någon del läggas E.K. till last att målet inte har kunnat avgöras tidigare. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna finner hovrätten att påföljden kan stanna vid villkorlig dom med samhällstjänst.