RH 1999:40

Ansökan av dödsbo, som företräds av boutredningsman, om rättshjälp har lämnats utan bifall eftersom dödsboet har ansetts kunna tillvarata sin rätt genom boutredningsmannen och därför inte ha behov av juridiskt biträde.

Göteborgs tingsrätt förpliktade dödsboet efter P.W. att till E.A. utge skadestånd med 275 000 kr jämte ränta.

Dödsboet, som företräddes av advokaten T.P. i egenskap av boutredningsman, överklagade domen och ansökte i hovrätten om rättshjälp samt begärde att advokaten T.P. skulle förordnas till rättshjälpsbiträde.

Till stöd för rättshjälpsansökningen anförde dödsboet följande: Dödsboets medel uppgår till ca 230 000 kr. Eftersom utmätning av dödsboets samtliga medel skett med stöd av den överklagade domen, saknar dödsboet medel för att täcka boutredningsmannens kostnader. Målet är komplicerat och kräver juristhjälp. Det föreligger synnerliga skäl att bevilja allmän rättshjälp.

Domstolsverket anförde i yttrande bland annat: Enligt 6 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) får rättshjälp beviljas ett dödsbo om det finns synnerliga skäl. Ytterligare en förutsättning för att rättshjälp skall beviljas är att den rättssökande enligt 7 § 1 st rättshjälpslagen har behov av juridiskt biträde utöver rådgivning och att detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. - Om det i dödsboet finns en boutredningsman förordnad föreligger inte behov av rättshjälp. Dennes uppgift är att på grund av sitt förordnande biträda dödsboet. Inte heller i övrigt anser Domstolsverket att det föreligger synnerliga skäl att bevilja dödsboet rättshjälp.

Hovrätten för Västra Sverige (1998-07-27, hovrättslagmannen Gunnel Wennberg, hovrättsråden Lennart Morard, referent, och hovrättsassessorn Viveka Lång) lämnade rättshjälpsansökningen utan bifall på följande skäl.

En förutsättning för att rättshjälp skall kunna beviljas är att den rättssökande har behov av juridiskt biträde, se 7 § 1 st rättshjälpslagen. (Behov av andra förmåner kvalificerar således inte till rättshjälp, vilket är en nyhet i förhållande till 1972 års rättshjälpslag). Är rättssökanden dödsbo fordras dessutom att det finns synnerliga skäl för rättshjälp.

Om den rättssökande själv kan ta tillvara sina intressen kan något behov av biträde inte anses föreligga (se prop. 1996/97:9 s. 115 och RH 1996:66).

Hovrätten anser att dödsboet genom advokaten T.P. i egenskap av boutredningsman kan ta tillvara sin rätt i den rättsliga angelägenheten och att behov av biträde därför inte föreligger. Dödsboets ansökan kan därför inte bifallas.

Målnummer T 150/98