RH 1999:8

Tingsrätt får avgöra brottmål i den tilltalades utevaro under förutsättning bl.a. att saken kan utredas tillfredsställande. Denna förutsättning har i visst fall ansetts inte föreligga när det i målet förekommit olika, delvis motstridiga uppgifter från den tilltalade och från annan person som uttalat sig på hans vägnar.

Åklagaren yrkade ansvar å J.L. för olovlig körning med påståendet att J.L. den 9 oktober 1997 fört sin till lätt motorcykel ändrade moped på Hövägen i Älvängen, Ale kommun.

Alingsås tingsrätt (1998-03-11, rådmannen Marianne Stenberg) som avgjorde målet i J.L:s utevaro, ogillade åtalet. I domskälen anförde tingsrätten följande.

J.L. har anfört att säljaren uppgett att mopeden var "laglig" och att han inte kände till ändringarna. Tingsrätten finner att det av uppgifterna i målet framgår att J.L. borde ha insett att han inte var berättigad att framföra mopeden. Med hänsyn till vad som framkommit i målet anser tingsrätten emellertid att J.L:s invändning att han inte kände till att mopeden var ändrad inte kan lämnas utan avseende. Mot hans bestridande är därför inte visat att han uppsåtligen kört utan att vara berättigad därtill. Åtalet för olovlig körning skall således ogillas.

Åklagaren överklagade domen och yrkade att J.L. skulle dömas för olovlig körning. Till stöd för sin talan anförde åklagaren följande.

Tingsrätten gjorde en felaktig bedömning då den inte fann styrkt att J.L. insett att mopeden varit trimmad och att han därför inte var berättigad att föra fordonet. J.L. har vid förhör själv uppgivit att mopeden kunnat uppnå en hastighet av 50 km/tim och vid en provkörning vid rapporteringstillfället uppmättes hastigheten till 46 km/tim.

Hovrätten beviljade prövningstillstånd.

J.L,. som förelagts att yttra sig, hördes inte av.

Hovrätten för Västra Sverige (1998-12-07, hovrättslagmannen Gunnel Wennberg, hovrättsrådet Lennart Morard, referent, samt adjungerade ledamoten, hovrättsfiskalen Susann Vahlenbreder) undanröjde tingsrättens dom och återförvisade målet till tingsrätten. I domskälen anförde hovrätten följande.

Om den tilltalade i brottmål uteblir från rättegångstillfälle för huvudförhandling vid tingsrätten får tingsrätten, enligt 46 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken, trots det avgöra målet om saken kan utredas tillfredsställande och om, bortsett från fall som här ej är aktuella, det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter. Tillämpningen av stadgandet förutsätter att utredningen i ansvarsfrågan är entydig (prop. 1981/82:105 s. 22 f).

Av tingsrättens akt framgår följande. Åklagaren beslöt den 29 oktober 1997 att utfärda ett strafföreläggande avseende olovlig körning och förande av oregistrerat fordon. Efter påminnelse undertecknade J.L. den 23 december 1997 ett godkännande av strafföreläggandet. På baksidan av blanketten stod skrivna följande ord: "OBS! Säljaren uppgav att mopeden var i lagligt skick. Vi var inte kompetenta att avgöra detta." Dessa ord följs av en namnteckning av helt annat utseende än J.L:s namnteckning sådan denna ser ut såväl på blankettens framsida som på andra handlingar i akten. Efter att ha mottagit denna blankett väckte åklagaren åtal. J.L. som fått del av stämning med kallelse till huvudförhandling vid tingsrätten, inställde sig inte. Tingsrätten beslöt att avgöra målet i J.L:s utevaro. Vid huvudförhandlingen hade tingsrätten tillgång till, förutom ovannämnda strafföreläggandeblankett, ett beslagsprotokoll avseende en cylinder med topplock samt en primärrapport, upprättad av polisen i samband med att J.L. stoppades på det ifrågavarande fordonet den 9 oktober 1997. I primärrapporten anges att cylindern var utbytt. Vidare har vederbörande polisman under rubriken "Frågor som bör besvaras vid förhör ang misstänkt trimmad moped" återgivit bl.a. följande av J.L. lämnade uppgifter. Mopeden köptes privat i juni 1997. J.L. vet inte när ändringen företogs. Ändringen fanns vid köpet. Fordonet kan uppnå en hastighet av 50 km/tim. Han är inte medveten om att ändringen medför att mopeden betraktas som lätt motorcykel.

I målet föreligger olika, delvis motstridiga uppgifter från J.L. och från någon annan person, som uttalat sig på hans vägnar. Enligt primärrapporten har J.L. dels sagt sig känna till att fordonet kunde köras i en hastighet av 50 km/tim, dels hävdat att han inte förstod att fordonet hade ändrats så att det blivit att anse som en lätt motorcykel. Av tingsrättens domskäl framgår att tingsrätten ansett det oklart om J.L. haft uppsåt att köra fordonet utan att vara berättigad därtill. Under sådana förhållanden har saken inte kunnat utredas tillfredsställande utan att J.L. personligen blivit hörd inför tingsrätten. Tingsrätten har därför ej ägt avgöra målet i J.L:s utevaro. Tingsrättens handläggning har inneburit sådant fel att domen i dess helhet bör undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för ny behandling.

Målnummer B 433/98