RH 2000:55

En man har, trots att denne inte personligen har hörts i målet och att uppgifterna om dennes identitet inte varit fullständiga, förklarats vara far till ett barn.

I.I.C. är född år 1998. Han vägde vid födseln 3 735 gram. Konceptionstiden fastställdes med hänsyn till barnets vikt till perioden den 1 april till den 23 maj 1997. Hans mor, C.I.C. kom från Somalia och har bott i Sverige sedan år 1991.

I.I.C. yrkade vid tingsrätten att M.H. skulle förklaras vara far till honom. M.H. som företräddes av god man, förklarade att han varken kunde medge eller bestrida bifall till yrkandet.

C.I.C. hördes under sanningsförsäkran och som skriftlig bevisning åberopade I.I.C. en skrivelse från Sveriges ambassad i London. Av skrivelsen framgick att, sedan ambassaden hade skrivit till M.H. på den av honom angivna adressen i London, en mansperson ringde till ambassaden och uppgav sig heta A.J. och vara boende på adressen. Enligt skrivelsen uppgav personen vidare vid samtalet med ambassadens företrädare att M.H. sporadiskt hade bott tillsammans med honom samt att M.H. var gift i Somalia och flyttat tillbaka dit år 1997.

Stockholms tingsrätt (1999-04-22, rådmannen Gunnar Jacobsson) ogillade käromålet och anförde i domen följande. Genom modern C.I.C:s uppgifter och övrig utredning får det anses utrett att hon haft samlag med den uppgivne M.H. och att det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av denne. För att käromålet skall kunna bifallas krävs det emellertid att den uppgivne faderns identitet är känd. I denna del saknas det några hållpunkter om dennes identitet utöver att han för C.I.C. uppgett namnet M.H. och att han var född den 15 mars 1973. Någon slutsats kan inte heller dras av den omständigheten att det vid delgivningsförsök på adressen i London framkommit att någon vid namn A.J. var bosatt där och att denne uppgett att M.H. endast vistats sporadiskt hos A.J. Enligt tingsrättens mening föreligger sammantaget sådan osäkerhet angående faderns identitet att förutsättningar saknas att bifalla käromålet.

I.I.C. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle bifalla hans talan. M.H. bestred genom den gode mannen ändring.

C.I.C. hördes även i hovrätten under sanningsförsäkran och hon berättade då bl.a. följande. Hon träffade M.H. på en dansklubb på Rådmansgatan i Stockholm. De fick ögonkontakt och satt och pratade länge. De talade somaliska med varandra. Innan hon gick hem vid tvåtiden på natten gav hon honom sitt telefonnummer. Några dagar senare ringde han och hon bjöd hem honom. De hade vid det tillfället inte något samlag. Han berättade att han skulle vara på besök i Sverige under en månad och att han bodde hos vänner. Hon fick inte hans telefonnummer i Sverige, utan det var hela tiden han som kontaktade henne. Han berättade att han var född den 15 mars 1973 och att han var uppväxt i staden Hargeysa i norra Somalia. Hon är också uppväxt där. Han berättade också att han hade bott i London i flera år och arbetade på ett företag med fabrik. Från april till maj 1997 hade de oskyddade samlag vid sju eller åtta tillfällen. Innan han lämnade Sverige bestämde de att hon skulle hälsa på honom i London. Hon sökte honom flera gånger på det telefonnummer hon fått och talade in meddelanden på en telefonsvarare. Vid första tillfället som hon ringde fanns det två mansröster på telefonsvararens svarsmeddelande - dels M.H:s, dels en främmande mans - och båda talade somaliska. Därefter var det endast den andre mannens röst på svarsmeddelandet. När hon fick kontakt med M.H. och berättade att hon var gravid svarade han "jag vet inte" och blev sedan tyst. Eftersom han inte sa något lade hon på luren. - Hon såg aldrig någon identifikationshandling för M.H. När hon fick hans adress och telefonnummer i London antecknade hon i sin adressbok efter hans instruktioner.

Svea hovrätt (1999-10-15, hovrättslagmannen Ann-Christine Zachrisson, hovrättsrådet Göran Rosenberg och tf. hovrättsassessorn Katarina Back, referent) ändrade tingsrättens domslut och förklarade M.H. vara far till I.I.C.

I domskälen anförde hovrätten följande.

C.I.C. har inför hovrätten lämnat en detaljerad berättelse om den man som uppgett sig heta M.H. och sitt förhållande med honom. Hon har därvid gjort ett mycket trovärdigt intryck. Vidare har det i målet inte framkommit något förhållande som tyder på att hon oriktigt skulle vilja peka ut denne man som far till I.I.C. Hovrätten lägger därför hennes uppgifter, som till viss del stöds av den skriftliga bevisningen, till grund för bedömningen. Genom hennes uppgifter är det utrett att hon har haft samlag med den aktuelle mannen under den tid då I.I.C. kan vara avlad och att det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att han avlats av den mannen.

C.I.C:s uppgifter - om att den man som således skall förklaras vara far till I.I.C. verkligen heter M.H. är född den 15 mars 1973 och uppväxt i Hargeysa i Somalia - får stöd av ambassadskrivelsen. Vidare saknas det skäl att anta att mannen, under den tid då han och C.I.C. var tillsammans innan han fick klart för sig att hon var gravid, lämnade oriktiga uppgifter till henne om sina personliga förhållanden. Hovrätten anser därför att de uppgifter om mannens identitet som sålunda har framkommit i målet skall läggas till grund för I.I.C:s talan. Uppgifterna är enligt hovrättens mening tillräckliga för att enligt 1 kap. 5 § föräldrabalken förklara mannen med namnet M.H, född den 15 mars 1973 och med adressen i London som senast kända adress, vara far till I.I.C.

Målnummer T 3916-99