RH 2001:7

Mot en fastställelsetalan om varumärkesintrång, avseende ett registrerat varumärke som består av ordet Turbovent och figurelement, har utan framgång gjorts invändning om att registreringen inte ger någon ensamrätt till ordet Turbovent på grund av bristande särskiljningsförmåga hos ordet. I målet har också uppkommit vissa frågor om fastställelsetalan som sådan.

Heliovent Kommanditbolag (i fortsättningen kallat endast Heliovent) är innehavare av ett registrerat varumärke med den utformning som framgår av följande bild.

(bilden utesluten här)

Varumärket registrerades år 1984 i två klasser av varor (7 och 11). Klasserna avsåg bl.a. i värmepumpsystem ingående pumpar, cirkulationspumpar och blandningsregulatorer samt energialstrare, energiomvandlare och värmeväxlare i form av värmepumpar.

År 1996 väckte Heliovent vid Skellefteå tingsrätt talan mot ADO tech Handelsbolag (i fortsättningen kallat endast ADO) och yrkade - såsom talan slutligen bestämdes - att tingsrätten skulle fastställa att ADO:s tidigare användning av varumärket TURBOVENT - för samma eller liknande varor som varumärkesregistrering nr 191.052 - hade utgjort intrång i Heliovents varumärkesrätt. ADO bestred käromålet.

Skellefteå tingsrätt (1997-11-04, tingsfiskalen Anna Flodin) fastställde att ADO:s tidigare användning av varumärket TURBOVENT utgjort intrång i Heliovents varumärkesrätt. Tingsrätten anförde i de delar som prövades av hovrätten följande.

Bakgrund

Heliovent är innehavare av varumärkesregistrering nr 191.052 - TURBOVENT (i fortsättningen betecknat som Turbovent). Detta varumärke registrerades den 13 april 1984, och förnyades genom beslut den 23 september 1994. Slutdagen är fastställd till den 13 april 2004. Turbovent är registrerat som ett s.k. figurmärke. Vid registreringen har inte gjorts något undantag vad gäller ensamrättens omfattning, dvs. varumärket Turbovent har inte försetts med någon s.k. disclaimer. ADO har tidigare använt ordet Turbovent i sin näringsverksamhet. Heliovent har i målet gjort gällande att ADO därmed har gjort intrång i Heliovents varumärkesrätt. I detta sammanhang bör noteras att Heliovent i början av detta måls handläggning gjorde gällande att intrång alltjämt pågick. Parterna är numera ense om att intrånget har upphört, och Heliovent har justerat sitt yrkande enligt vad som framgår ovan. Under rubriken Parternas utvecklande av talan redovisas parternas ståndpunkter i enlighet med den gjorda justeringen endast då det framstår som uppenbart att det är förfaranden i förfluten tid som avses.

Parternas utveckling av talan

Heliovent har inledningsvis anfört i huvudsak följande: Det varumärke ADO utan tillåtelse använt för samma eller liknande varor som registreringen omfattar är förväxlingsbart med det registrerade märket. ADO har använt varumärket Turbovent, ibland med olika tillägg, för samma eller liknande varor som tillverkas i Danmark, men som såldes av ADO. Denna användning var till förfång för Heliovent då det ständigt skedde förväxling hos kunder.

ADO har anfört: Det faktum att Turbovent är ett figurmärke innebär inte att själva ordet Turbovent är föremål för varumärkesskydd. För det fall Turbovent är ett registrerat ordmärke görs det gällande att registreringshinder förelegat. Ordet Turbovent är att anse som deskriptivt och anger varans art och beskaffenhet, där turbo står för kraft och vent för ventilation. Ett sådant varumärke kan ej registreras enligt 13 § varumärkeslagen eftersom det saknar särskiljningsförmåga. Därmed saknas ensamrätt till ordet Turbovent jämlikt 15 § första stycket varumärkeslagen. Det faktum att det inte finns någon disclaimer beror på att någon sådan inte behövs. Det följer nämligen redan av lagen, 15 § första stycket varumärkeslagen, att en beståndsdel av varumärket som ej ensam kan registreras ej omfattas av ensamrätten. PRV borde kanske ha skrivit in detta i registreringsbeviset, men måste ha missat detta. - De ventilationsprodukter som ADO säljer tillverkas i Danmark av Turbovent A/S, och marknadsförs av bolaget Staehr et Jensen. Produkterna exporteras till Sverige och ADO har den svenska generalagenturen.

Heliovent har genmält: Turbovent är förvisso registrerat som ett figurmärke. Denna registrering ger emellertid ensamrätt till ordet Turbovent. Om så inte hade varit fallet hade PRV försett märket med en disclaimer, vilket hade framgått av registreringsbeviset. Att så inte har gjorts innebär att registreringen gäller fullt ut till dess domstol helt eller delvis hävt denna. Denna fråga är inte föremål för prövning i detta mål. Heliovent har således en ensamrätt till helheten av varumärket. Allt som är förväxlingsbart med denna helhet medför intrång. Som framgår av registreringen består varumärket också av ett snett streck delvis placerat över bokstäverna O och V samt en ram. Enligt Heliovents uppfattning är dessa element så marginella att registreringen i princip endast avser ordet Turbovent, och i vart fall föreligger förväxlingsbarhet med annan som använder ordet Turbovent.

Domskäl

I målet är ostridigt att varumärket Turbovent är ett registrerat varumärke och att Heliovent är innehavare av denna registrering. Vidare är ostridigt att ADO tidigare har använt ordet Turbovent i sin näringsverksamhet. Frågan i målet är om ADO då gjorde intrång i Heliovents varumärkesrätt.

Inledningsvis kan konstateras att den aktuella registreringen rent faktiskt sett består av ordet Turbovent skrivet i en ram med ett snett streck över bokstäverna O och V. Parterna är överens om att varumärket Turbovent är registrerat som ett figurmärke. Heliovent har gjort gällande att denna registrering även innefattar rätten till ordet Turbovent medan ADO hävdar motsatsen. Det förefaller ganska uppenbart att figurmärken även kan innefatta och innehålla ord, och att det då kan röra sig om ett kombinerat figur- och ordmärke. Enligt tingsrättens mening är då varumärket registrerat som en helhet (jfr exempelvis besvärsavdelningens beslut 70/68, 158/68 och 98/68). Tingsrätten anser således att registreringen i detta fall även omfattar ordet Turbovent i sig. Det är en annan sak om registreringen har den omfattningen i praktiken, vilket tingsrätten strax återkommer till.

Enligt 4 § varumärkeslagen innebär rätten till ett varumärke ett förbud mot annan än innehavaren att använda ett med varumärket förväxlingsbart annat märke. Innehavaren har således en ensamrätt till varumärkets användning. Enligt 15 § första stycket varumärkeslagen innefattar inte ensamrätten sådan beståndsdel av märket som ej ensam för sig kan registreras. Enligt paragrafens andra stycke får vid registreringen sådan beståndsdel undantas från skyddet. I registreringen intas då en s.k. disclaimer. Så har uppenbarligen inte gjorts i aktuellt fall. Parterna är oense om vad avsaknaden av disclaimer innebär. Enligt lagmotiven till denna bestämmelse syftar bruket med disclaimer att närmare klargöra en registrerings rättsverkan. Registreringsmyndigheten förfogar över denna möjlighet, men anmodas i motiven att endast tillgripa denna då det finns anledning att anta att registreringen kan missförstås. Det synes uppenbart att denna möjlighet är fakultativ på så sätt att om undantag från registreringen inte har gjorts, saknar detta särskild betydelse för registreringens rättsverkan. Tingsrätten har därmed att pröva rättsverkan av registreringen.

Enligt 13 § första stycket varumärkeslagen får ett varumärke endast registreras om det har särskiljningsförmåga. ADO har i detta sammanhang gjort gällande att enbart ordet Turbovent inte har särskiljningsförmåga och att detta ord därmed inte omfattas av ensamrätt jämlikt 15 § varumärkeslagen. Inledningsvis kan sägas att av 13 § första stycket varumärkeslagen framgår att märken som uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande inte i sig har särskiljningsförmåga. På detta område finns en rikhaltig praxis. Det som är intressant i detta mål är om ordet Turbovent beskriver varans art eller beskaffenhet av beståndsdel i värmepumpsystem på sätt som framgår av registreringsbevisets beskrivning av varuslaget. Tingsrätten noterar att ordet Turbovent kan delas upp i beståndsdelarna "turbo" och "vent" och att i vart fall ordet turbo kan betyda något särskilt. Turbo är ett latinskt ord med betydelsen "virvel, kretsrörelse, orkan eller snurra". Ordet turbo leder vanligtvis i dagens samhälle tankarna till något effektivt eller annars av kraftfullt slag. Ordet vent kan kanske sägas vara en förkortning av ordet ventilation, men är enligt tingsrättens mening inte en vedertagen förkortning. Tingrätten anser att sammansättningen av dess delar, Turbovent, kan ge en antydning om varans egenskap av att bidra med kraftfull ventilation. Det är härigenom att betrakta som ett s.k. suggestivt märke. Enligt tingsrättens mening är det däremot inte deskriptivt i den mening som avses i 13 § första stycket varumärkeslagen. Heliovents varumärkesregistrering innefattar således även ensamrätt till ordet Turbovent.

I målet är ostridigt att ADO använt ordet Turbovent i sin näringsverksamhet. I enlighet med vad tingsrätten har kommit fram till genom ovan redovisade resonemang har ADO därmed gjort sig skyldig till intrång i Heliovents varumärkesrätt. Fastställelsetalan om detta skall således vinna bifall.

- - - - -

ADO överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla Heliovents fastställelsetalan.

Heliovent bestred ändring.

Hovrätten för Övre Norrland (2000-06-14, hovrättslagmannen Stig Lindström, hovrättsrådet Ingrid Olsson, referent, och tf. hovrättsassessorn Anna Gullesjö) fastställde tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten förklarade att ADO:s tidigare användning av kännetecknet Turbovent - innebärande att bolaget i sin näringsverksamhet under tid fr.o.m. år 1993 t.o.m. mars månad år 1996 sålt ventilationsprodukter med kännetecknet anbringat - hade utgjort intrång i Heliovents varumärkesrätt. Hovrätten anförde följande.

Anm: I det följande skrivs TURBOVENT med versaler endast då ordet brukas såsom beteckning på Heliovents varumärkesregistrering nr 191.052.

Målet i hovrätten

Heliovent har på frågor angående sin fastställelsetalan anfört följande.

Med ADO:s "tidigare användning" avser Heliovent det förhållandet att ADO under i vart fall perioden fr.o.m. år 1993 t.o.m. mars månad år 1996 olovligen använt ett med Heliovents registrerade varumärke förväxlingsbart varumärke, benämningen Turbovent. ADO:s användning upptäcktes år 1993. Under lång tid gjordes försök att nå en uppgörelse, men detta lyckades inte. Därför väckte Heliovent i januari 1996 talan mot ADO. I samband med att en mässa skulle starta den 19 mars 1996 i Stockholm varnade Heliovent på nytt den danska leverantören och fick från denne den 17 mars 1996 ett meddelande om att ingen ytterligare användning av kännetecknet skulle ske i Sverige på de produkter som skickades till ADO och inte heller på mässan. Såvitt bekant har detta löfte hållits.

ADO har under den angivna perioden, i sin marknadsföring av produkter som inte kommit från Heliovent, använt kännetecknet Turbovent för varor som är av samma eller liknande slag som dem för vilka Heliovents varumärke är registrerat. Som Heliovent uppfattat det är parterna överens om att varorna är av samma eller liknande slag. Man ställer ut produkterna på samma typ av fackmässor, har samma kunder, löser delvis samma typ av problem för kunderna, stöter på varandra på marknaden etc. Varorna ingår i samma varumärkesklasser. ADO:s användning har bestått i muntliga besked om varumärket till kunder, trycksaker, skyltar anbringade på produkterna, annonser, skyltar och annan reklam på mässor etc.

Parterna tvistar alltjämt om huruvida det som skett har utgjort intrång eller ej. Denna ovisshet länder Heliovent till förfång genom att ADO inte vill ersätta Heliovent för den skada som uppstått, så länge frågan inte är löst. Vidare har ADO inte på något sätt förbundit sig att sluta med sin användning för all framtid utan har i stället låtit meddela att man endast gör ett uppehåll i användningen i avvaktan på dom i målet.

ADO har i hovrätten angett sin inställning enligt följande.

Det vitsordas att ADO under viss, numera förfluten tid har använt kännetecknet Turbovent för varor av sådana slag som dem för vilka Heliovents varumärke är registrerat; ADO har i viss utsträckning sålt av Turbovent A/S tillverkade produkter, med kännetecknet Turbovent anbringat, från 1993 till mars 1996.

ADO gör inte längre någon invändning om s.k. första rättsgrund. Bolagets överklagande av tingsrättens dom grundas endast på det förhållandet att Heliovents varumärkesregistrering inte innefattar ensamrätt till ordet Turbovent på grund av bristande distinktivitet hos detta ord. För det fall att Heliovents varumärkesregistrering skulle anses omfatta ensamrätt till ordet Turbovent förnekar inte ADO att bolaget till dels gjort intrång i Heliovents varumärkesrätt.

Vad gäller frågan om bristande särskiljningsförmåga åberopar ADO samma omständigheter som vid tingsrätten. ADO vill särskilt fästa uppmärksamheten på följande förhållanden.

Det registrerade varumärket är ett figurmärke som, förutom en karakteriserande ram och breda diagonala fält, innehåller ordet Turbovent. Enligt vedertaget språkbruk kan ordet - såväl i dess helhet som i dess huvudsakliga beståndsdelar, nämligen turbo och vent - inte uppfattas som annat än deskriptivt. Ordet turbo syftar inte endast på turboteknik. Det är numera också ett förstärkningsord för något som är snabbt eller kraftfullt, exempelvis turbogrill och turboskida, vilket framgår av Nationalencyklopedins Ordbok. Ordet turbo får i modernt språk även uppfattas som en beskrivning av något som helt allmänt är kvalitativt bra, vilket i sig leder fram till att ordet utgör ett värdeomdöme. Ordet vent är i vardagsspråket en ofta förekommande förkortning för ventilation och det kan rimligen inte syfta på något annat än just ventilation. Enbart i telefonkatalogens Gula Sidor för Stockholm under rubriken Ventilation finns fler än 30 företag med kortformen vent i sin firma. Det är ett notoriskt förhållande att vent är liktydigt med ventilation. Det sammansatta ordet turbovent kan sägas framhäva turbotekniken i ventilationsapparaturen. Ordet får också uppfattas som att ventilationen är kraftfull. Därmed får ordet karaktären av ett allmänt värdeomdöme och en beskrivning rörande produktens egenskaper.

Ordet Turbovent är såsom deskriptivt inte ägnat att verka särskiljande. Det hade enligt ADO:s förmenande inte ensamt kunnat bli föremål för registrering. Rätteligen skulle registreringsmyndigheten ha intagit en disclaimer för orddelen av märket. Den omständigheten att disclaimer saknas i registreringen grundar inte ensamrätt för Heliovent till ordet Turbovent. ADO skall inte vara förhindrat att använda varukännetecknet Turbovent vid sidan om det för Heliovent registrerade varumärket. Således har ADO inte gjort intrång i någon Heliovent tillkommande rätt.

Heliovent har hänvisat till vad bolaget anförde vid tingsrätten och har tillagt följande med anledning av vad ADO anfört i hovrätten.

ADO för inte någon talan om att registreringen av Heliovents varumärke skall hävas eller på något annat sätt ogiltigförklaras. Det enda som finns att avgöra i sak är därför vad registreringen egentligen består av och vilken eller vilka rättigheter den ger innehavaren. Rent faktiskt finns ingen disclaimer inskriven. Registreringen är ett kombinerat figur- och ordmärke där figurelementen - tvärstrecket och ramen - är av mycket enkel karaktär. Enligt Heliovents uppfattning gäller registreringen fullt ut och ger den innehavaren en rätt och möjlighet att hindra alla och envar från att använda ett varumärke, som är förväxlingsbart med det registrerade märket, för samma eller liknande varor. Parternas varumärken är förväxlingsbara, och det finns inte ens någon teoretisk möjlighet att avgöra vilket Turbovent som avses under t.ex. ett telefonsamtal där endera parten använder den benämningen.

Figurelementen i Heliovents varumärke är så banala att de helt klart inte hade kunnat registreras vare sig separata eller tillsammans utan ordet Turbovent. Det som gjorde att märket kunde registreras är utan minsta tvivel ordet, som mycket väl hade kunnat registreras för sig utan några figurelement. Redan år 1978 registrerades ordet som varumärke (registreringsnummer 164.691). Då Heliovent inte förnyade registreringen efter tio år avfördes den år 1989. Registreringen utgör emellertid ett bevis på att ordet i sig uppfyller varumärkeslagens alla krav på registrerbarhet. Av ett beslut den 30 oktober 1987 av Patentbesvärsrätten framgår att varumärket Y 10 TURBO ansågs besitta erforderlig särskiljningsförmåga trots att det gällde fordonsprodukter. Disclaimer gjordes för Y 10. Ordet Turbovent är som sagt i sig registrerbart. I vart fall orddelen turbo besitter särskiljningsförmåga och detta gör att Heliovents varumärke i sin helhet blir än starkare. Också suffixet vent är väl ägnat att registreras.

Hovrättens domskäl

Enligt 44 § varumärkeslagen (1960:644) får talan om fastställelse, huruvida ett visst förfarande utgör intrång i rätt till varukännetecken eller ej, upptas till prövning av domstol i fall då ovisshet råder om förhållandet och denna ovisshet länder käranden till förfång.

Heliovent har vid tingsrätten såsom intrångsgörande förfarande från ADO:s sida angett det - av allt att döma redan från början i och för sig ostridiga - förhållandet att ADO i sin näringsverksamhet använt benämningen Turbovent som kännetecken för varor av samma eller liknande slag som dem Heliovents varumärkesregistrering omfattar. Sedan ADO - enligt vad som också är ostridigt - i början av målets handläggning vid tingrätten upphört att använda benämningen Turbovent i angivna sammanhang, dvs. för vad som kan kallas ventilationsprodukter, har Heliovent, såsom bolagets fastställelsetalan slutligt bestämts vid tingsrätten, yrkat fastställelse av att ADO:s "tidigare användning" har utgjort intrång i Heliovents varumärkesrätt.

ADO har aldrig ifrågasatt att den av bolaget använda benämningen Turbovent är förväxlingsbar med Heliovents varumärke bestående av ordet Turbovent omgivet av en rektangulär ram mellan vars långsidor löper ett snedstreck som passerar mellan bokstäverna o och v. Sedan ADO frånfallit sin invändning om tidigaste rättsgrund - som skulle ha bestått i inarbetning innan Heliovent ansökte om registrering av sitt varumärke - synes den enda tvistefrågan mellan parterna, i varje fall den enda som parterna vill ha prövad i målet, vara om Heliovent genom registreringen av sitt varumärke har en ensamrätt som innefattar den beståndsdel av varumärket som utgörs av ordet Turbovent; ADO har förklarat att bolaget, om Heliovent skulle anses ha en sådan ensamrätt, inte förnekar att bolaget har gjort intrång i Heliovents varumärkesrätt.

Heliovents fastställelsetalan tar inte direkt sikte på den nämnda tvistefrågan utan fångar in denna endast indirekt genom ett yrkande som ter sig väl allmänt hållet med hänsyn till bl.a. rättskraften hos en fastställelsedom. Uttrycket "visst förfarande" i 44 § varumärkeslagen för också tankarna till något som är mer preciserat än "användning". Den i nämnda paragraf reglerade möjligheten att föra en fastställelsetalan om intrång är inriktad på ett pågående förfarande och ger i varje fall inte något stöd för att en så obestämd angivelse som "tidigare" skulle godtas i fråga om en fastställelsetalan om intrång i förfluten tid. Heliovent har emellertid i hovrätten uppgett att ADO:s användning av ordet Turbovent infallit under en period fr.o.m. år 1993 t.o.m. mars månad år 1996. ADO har i anslutning härtill uttalat att bolaget under den angivna tiden i viss utsträckning sålt av det danska företaget Turbovent A/S tillverkade produkter med kännetecknet Turbovent anbringat; övrigt som kan rymmas under "användning" har ADO - som aldrig rest någon invändning mot fastställelseyrkandets allmänt hållna formulering - inte gått in på. Vissa betänkligheter mot fastställelsetalans utformning kan undanröjas genom att "tidigare användning" ges en närmare förklaring om att innebörden är att ADO i sin näringsverksamhet under nu angiven tid sålt ventilationsprodukter med kännetecknet Turbovent anbringat. Med det speciella syfte som Heliovents fastställelsetalan har - även från ADO:s sida sett - får vad som förekommit i hovrätten uppfattas som att Heliovent gjort en sådan precisering. Bestämmelsen i 44 § varumärkeslagen om fastställelsetalan rörande intrång kan inte sägas utesluta en sådan talan i sammanhang som det förevarande och utformad på sätt som här har skett. Med det synsättet är bestämmelsens krav på ovisshet och förfång uppfyllda. Under föreliggande förhållanden kan därför Heliovents fastställelsetalan prövas.

ADO har gjort gällande att Heliovents varumärkesregistrering inte innefattar ensamrätt till ordet Turbovent på grund av bristande särskiljningsförmåga hos ordet. Med hänsyn till att figurelementen i det registrerade varumärket kan anses vara av enkel karaktär torde ADO - ehuru bolaget inte uttalar något därom - hysa uppfattningen att registreringen är hävningsbar enligt 25 § varumärkeslagen. ADO har emellertid inte väckt talan om hävande av Heliovents varumärkesregistrering. Det kan i sammanhanget förtjäna nämnas att ADO i skrivelse med slutförande av sin talan vid tingsrätten avslutningsvis framhållit att anledningen till att bolaget inte riktat hävningstalan mot Heliovent är att ADO saknar eget egentligt intresse av kännetecknet Turbovent.

I 42 § varumärkeslagen finns bestämmelser om bl.a. vilandeförklaring av intrångsmål i avvaktan på att en talan om hävande av registreringen av det berörda varumärket avgörs. Såsom framgår av förarbetena till nämnda paragraf kan den mot vilken talan förs om intrång och som gör gällande att registreringen är ogiltig inte få sin invändning upptagen till prövning i själva intrångsmålet (prop. 1960: 167 s. 185 ff., särskilt s. 188 f., samt s. 256 ff. och 266 f.), något som naturligen bör gälla även när det är en fastställelsetalan som förs i intrångsmålet.

Enligt 15 § första stycket varumärkeslagen innefattar ensamrätt, som vinns genom registrering av varumärke, inte en sådan beståndsdel av märket som ej kan registreras ensam för sig. ADO:s invändning om bristande distinktivitet hos den beståndsdel av Heliovents registrerade varumärke som utgörs av ordet Turbovent är inte liktydig med en invändning om att registreringen av märket varit ogiltig från början eller blivit hävningsbar genom att märket förlorat tidigare särskiljningsförmåga. ADO:s invändning skall därför prövas i målet utan hinder av att någon hävningstalan inte väckts. I sammanhanget kan dock anmärkas följande.

Genom registreringen åtnjuter Heliovent ensamrätt för varumärket som helhet med dess kombination av ord- och figurelement. Detta gäller även om helhetsintrycket skulle vara i väsentlig mån beroende av någon del som inte omfattas av ensamrätten. Helhetsintrycket av Heliovents varumärke är starkt beroende av ordelementet Turbovent; figurelementen är av vanligt slag och är inte framträdande. Med hänsyn till dessa förhållanden kan frågan ställas om någon annan än Heliovent kan använda ordet Turbovent som kännetecken för varor av samma eller liknande slag utan att kännetecknet bedöms vara förväxlingsbart med Heliovents varumärke och om inte den på registreringen grundade ensamrätten för varumärket som helhet därför i vart fall i praktiken ger skydd också för ordet Turbovent. Av skäl som framgår av det följande saknar emellertid hovrätten anledning att gå närmare in på denna fråga.

I fall då ett varumärke innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig och som därför inte omfattas av ensamrätten får enligt 15 § andra stycket varumärkeslagen denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet (s.k. disclaimer), om det finns särskild anledning anta att märkets registrering kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning. Frånvaron av disclaimer för ordet Turbovent vid registreringen av Heliovents varumärke medför inte i och för sig att den beståndsdelen omfattas av skyddet.

ADO har gjort gällande att ordet Turbovent inte omfattas av Heliovents på registrering grundade varumärkesrätt eftersom ordet såsom deskriptivt inte är ägnat att verka särskiljande och därför inte skulle kunna registreras ensamt för sig.

Ordet Turbovent ger intryck av att vara sammansatt av förledet turbo och slutledet vent. Detta gäller åtminstone om tonvikten tänks ligga på den första stavelsen och inte på den sista. Enligt hovrättens mening är "vent" en vanlig förkortning för ventilation. När "vent" ingår i ett annat ord behöver det emellertid inte uppfattas som betydelsebärande över huvud taget. "Turbo" förekommer oftast i sammansättningar och leder tankarna antingen till turboteknik eller till något som är kraftfullt eller på annat sätt utmärkt. Sammansättningen "turbovent" kan visserligen sägas ge associationer till ventilation och effektivitet, men ett sådant intryck förmedlas inte entydigt och bestämt. Ordet Turbovent är i vart fall inte klart och direkt beskrivande. Det är närmast suggestivt och har viss särprägel. Ordet kan därför inte frånkännas särskiljningsförmåga. Den ensamrätt som Heliovent vunnit genom registreringen av sitt varumärke innefattar således denna beståndsdel.

Med den nu gjorda bedömningen kan ADO inte vinna bifall till sitt överklagande.

Målnummer T 176/97