RH 2002:4

Förordnande om att tidigare ådömd skyddstillsyn förenad med särskild behandlingsplan (s.k. kontraktsvård) skall omfatta visst ytterligare brott har medfört höjning av det alternativa fängelsestraffet.

Åklagaren åtalade T.W. för stöld alternativt häleri.

Tierps tingsrätt (2001-05-25, revisionssekreteraren Sakari Alander samt nämndemännen Britta Ericsson, Ingvar Johansson och Stig Svensson) dömde T.W. för häleri till fängelse två månader varjämte villkorligt medgiven frihet till en tid av två månader förklarades förverkad.

T.W. överklagade domen och yrkade att han skulle ådömas en icke frihetsberövande påföljd. I andra hand yrkade han att fängelsestraffet skulle nedsättas och att förordnandet om förverkande av villkorligt medgiven frihet skulle upphävas.

Den 13 september 2001 dömdes T.W. av Uppsala tingsrätt för olika brott till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Det alternativa fängelsestraffet bestämdes till åtta månader. Domen vann laga kraft.

Svea hovrätt (2002-01-17, hovrättsråden Lars Hesser, referent, och Ragnar Lindgren, tf. hovrättsassessorn Jonas Bäckstrand samt nämndemännen Gunnar Nordin och Anitta de la Fontaine) ändrade Tierps tingsrätts dom på så sätt att hovrätten förordnade att den genom Uppsala tingsrätts dom ådömda skyddstillsynen skulle avse även häleribrottet. Hovrätten höjde vidare det alternativa fängelsestraffet till tio månader.

I sina domskäl anförde hovrätten i frågan om alternativt fängelsestraff följande. Vid påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan åligger det domstolen att lämna uppgift om det fängelsestraff som skulle ha dömts ut om fängelse i stället hade valts som påföljd (28 kap. 6 a § 1 st. brottsbalken). I Uppsala tingsrätts dom angavs det alternativa fängelsestraffet uppgå till åtta månader. Det ytterligare brott som skyddstillsynen nu skall omfatta föranleder en höjning av alternativstraffet. Detta bör nämligen omfatta det straff som skulle ha dömts ut om skyddstillsynen hade undanröjts och T.W. i stället dömts för den samlade brottsligheten (34 kap. 6 § 4 st. andra meningen brottsbalken; prop. 1986/87:106 s. 88 och 91). Hovrätten finner att om fängelse hade valts som påföljd skulle fängelse tio månader ha dömts ut.

Målnummer B 4779-01