RH 2003:11

En man har fällts till ansvar för att vid tre tillfällen ha misshandlat den kvinna, med vilken han sammanbodde. Ingen av gärningarna har ansetts som ringa. Det våld som utövats har varit av jämförelsevis begränsad omfattning. Av de skador som uppstått har en fingerskada bedömts som tämligen allvarlig medan övriga skador har framstått som mindre allvarliga. Gärningarna har inte ansetts som så allvarliga att de skall bedömas som grov kvinnofridskränkning. Mannen har i stället dömts för tre fall av misshandel av normalgraden.

Åklagaren åtalade L-G.T. för grov kvinnofridskränkning med följande gärningspåstående: L-G.T. och S.S. har sedan oktober 2000 levt tillsammans under äktenskapsliknande former, sedan februari-mars 2001 på Oktobergatan i Göteborg. L-G.T. har under tiden 20 april - 25 maj 2002 i bostaden på Oktobergatan vid tre tillfällen misshandlat S.S. enligt följande.

Den 20 april 2002 genom att dra henne i håret, ta tag i hennes armar och tilldela henne knytnävsslag i ansiktet, köra ett pekfinger i magen på henne och vrida om hennes vänstra ringfinger. Av misshandeln har hon förutom smärta och ömhet åsamkats svullnad, blånad och ett slitbrott på vänstra ringfingret, blånader på magen, höger överarm samt svullnader i ansiktet.

Den 21 april 2002 genom att bita henne i ansiktet i näsan. Av misshandeln har hon förutom smärta och blodvite åsamkats ett bitmärke över näsan.

Den 25 maj 2002 genom att dra henne i håret, ta tag i henne och kasta ned henne på golvet och slå hennes huvud i golvet, dels flera gånger slå hennes huvud i en vägg/dörr, dels ta ett struptag runt hennes hals. Av misshandeln har hon förutom smärta och ömhet åsamkats en svullnad ovanför höger öra och stelhet i nacken.

Gärningarna har var och en utgjort ett led i en upprepad kränkning av S.S:s integritet och varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla.

L-G.T. förnekade gärningarna.

Göteborgs tingsrätt (2002-06-20, rådmannen Kavita Bäck Mirchandani samt nämndemännen Alf Lundberg, Bengt Isaksson och Ann-Marie Götz) fann samtliga gärningar styrkta och dömde L-G.T. för grov kvinnofridskränkning till fängelse sex månader.

Såvitt nu är av intresse uttalade tingsrätten följande. Inget av misshandelsbrotten är att betrakta som ringa. De har vart och ett utgjort led i en upprepad kränkning av S.S:s integritet och har varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Gärningarna skall därför bedömas som grov kvinnofridskränkning.

L-G.T. överklagade domen och yrkade att åtalet skulle ogillas.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten för Västra Sverige (2002-08-30, hovrättsråden Lennart Morard, referent, och Bertil Josefson, hovrättsassessorn Marie Hagsgård samt nämndemännen Birgit Isacsson och William Thorson) ändrade på så sätt tingsrättens dom att L-G.T. dömdes för misshandel i tre fall till fängelse fyra månader.

Efter att i likhet med tingsrätten ha funnit att de av åklagaren påstådda misshandelsbrotten var styrkta och att ingen av gärningarna var att anse som ringa anförde hovrätten såvitt nu är av intresse följande.

Åklagaren har gjort gällande att gärningarna bör rubriceras som grov kvinnofridskränkning. För att detta brott skall anses föreligga förutsätts bland annat att var och en av de brottsliga gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av den drabbades integritet. Gärningarna måste vara flera än två. Enligt prop. 1997/98:55 s. 133 bör frågan om hur många kränkande gärningar som krävs för att kränkningen skall anses vara upprepad bedömas med utgångspunkt i gärningarnas karaktär; ju allvarligare de enskilda gärningarna är, desto färre gärningar krävs för att kränkningen skall anses som upprepad. I nu förevarande fall rör det sig om tre gärningar. Det våld som utövats har varit av jämförelsevis begränsad omfattning. Av de skador som uppkommit får fingerskadan bedömas som tämligen allvarlig medan övriga skador framstår som mindre allvarliga. Hovrätten anser inte att gärningarna framstår som så allvarliga att de skall bedömas som grov kvinnofridskränkning. L-G.T. skall istället dömas för tre fall av misshandel av normalgraden.

Målnummer B 3138-02