RH 2003:50

Tingsrätten har avvisat en stämningsansökan på grund av att ansökningsavgiften inte betalats. Sedermera har visats att inbetalning till tingsrättens postgirokonto skett samma dag, okänt när på dagen. Tingsrättens avvisningsbeslut har undanröjts.

B.S. ingav stämningsansökan till Malmö tingsrätt den 15 oktober 2002. Han förelades vid äventyr av avvisning att komplettera sin ansökan genom att betala in ansökningsavgiften senast den 12 november 2002.

Malmö tingsrätt (2002-11-19, rådmannen Christer Stridh) avvisade stämningsansökan.

I beslutet yttrade tingsrätten följande: B.S. har förelagts att komplettera stämningsansökan med ansökningsavgift m.m. Han har ännu inte efterkommit föreläggandet och betalat in ansökningsavgiften. Med stöd av 42 kap. 4 § skall stämningsansökan därför avvisas.

B.S. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens avvisningsbeslut. I samband med överklagandet ingav han ett debiteringsbesked för betalningsorder för postgirot. Av detta framgick att en inbetalning till Malmö tingsrätt hade bokförts den 19 november 2002.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (2003-09-12, hovrättslagmannen Per Eriksson, hovrättsrådet Jan E. Ohlsson och hovrättsassessorn Monica Nebelius, referent) undanröjde tingsrättens beslut och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. I beslutet yttrade hovrätten följande. Av uppgifter som lämnats av Postgirot framgår att betalningsuppdraget inte kan återkallas och att, till skillnad från vad som gällde tidigare (jfr. NJA 1998 s. 23), bokföringsåtgärder som avslutar ett betalningsuppdrag kan utföras när som helst under den arbetsdag som anges som bokföringsdag. På grund härav kan B.S:s betalning ha skett innan tingsrätten meddelade sitt beslut. Hans överklagande skall därför bifallas.

Målnummer Ö 3066/02