Avvisning

Begreppet avvisning används i olika betydelser i utlänningsrätten respektive processrätten.

Utlänningsrättsligt

Avvisning får ske av en utlänning enligt 8 kap. 1 § eller 2 §utlänningslagen (2005:716).

Jämför: Utvisning

Processrättsligt

En domstol ska avvisa ett mål, det vill säga vägra att pröva det i sak, om det föreligger rättegångshinder.

Jämför: Avskrivning